2024

 Furnizimi me material promovues 616-23-13478-121/C1388

 

 Ndërtimi i rrugës Xhavit Ahmeti 616-23-163-521

 

 Zgjerimi i rrjetit te ujesjellesit 616-23-12387-521

 

 Sigurimi fizik i objekteve të KPSH-së në Prishtinë-e negociuar 616-23-10446-215

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 1 - Prishtinë-Ballaban dhe anasjelltas 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 2 dhe 23 - Prishtinë-H.Dilit-Llukar-udh.Stallove-Koliq-Podaj dhe Lagja Hajdarja-Shkolla Koliq 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 3 dhe 16 - Prishtinë-Viti-Bullaj dhe anasjelltas dhe Çuk e Pajtimit-Viti dhe anasjelltas 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 4, 5 dhe 6 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 7 - Prishtine-Prapashtice-Dabishec dhe anasjelltas 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 8 - Golmivadë-Shkolla "F.S.Noli" 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 9 dhe 12 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 10, 11 dhe 13 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 14 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 15 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 17 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 18 dhe 20 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 19 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 21 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 22 dhe 26 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 24 616-23-11933-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në Komunë të Prishtinës - loto 25 616-23-11933-211

 

 Furnizimi me gypa dhe ekstrakte - shkume ajrore për shuarjen e zjarreve 616-23-14323-136/c1408

 

 Furnizimi me kontejner për mbeturina - ritender 616-23-12035-111

 

 Ndërtimi i kulmit të objektit të Komunës së re-Arbëri 616-24-760-525

 

 Ndërtimi i rrethojave për siguri në mobilitet 616-23-093-511

 

 Konkurs projektimi - Art&technology Hub - Tulltorja 616-23-8833-413

 

 Ndërtimi i tribunës për klubin futbollistik kf Ramiz Sadiku 616-23-14262-525

 

 Pastrimi i objekteve shëndetësore te KPSH 616-24-21-225

 

 Ndërtimi i urave ne pjesën perëndimore te unazës qendrore 616-23-220-511

 

 Sigurimi dhe kontrollimi teknik i automjeteve për rezidentët e Shtëpisë së Pleqëve (SHPMPF) 616-24-1852-247

 

 Furnizim me tabela të menqura (smart) për institucionet arsimore në Komunë të Prishtinës 616-23-3949-111

 

 Furnizim me barna dhe materiale shpenzuese mjekësore për nevojat e KPSH-së 616-24-016-111

 

 Shërbime për marrëveshje të veqanta - Furnizimi me karrike me çera 616-24-041-147

 

 Shërbime për marrëveshje të veqanta - Montimi i tendes në shesh gjatë muajit të Ramazanit 616-24-040-247

 

 Rikonstruimi i hapësirave publike në rrugën Egnatia, lagjja Ulpiana-Prishtinë 616-24-005-521

 

 Sistemi për qasjen dhe menaxhimin e hyrje-daljeve në QPS (3 njësi) Lot 1 616-23-13514-221

 

 Printer për shtypjen e ID kartelave për qasje në QPS (3 njësi) Lot 2 616-23-13514-221

 

 Furnizimi me pompa zhytëse për objektin e Brigadës së Zjarrfikëseve në Kalabri 616-24-1182-136/C1421

 

 Ofrimi i makinerisë shtesë për shërbimin e grumbullimit, transportimit dhe deponimit të mbeturinave komunale 616-24-024-215

 

 Furnizim me mjete elektrike, hidrosanitari dhe bavari 616-24-034-147

 

 Rregullimi dhe Funksionalizimi i dyerve të garazhave të objektit të zjarrëfikësve në BPZ - Kalabri 616-24-1439-221

 

 Ndërtimi i kolektorit te vazhdimi i rrugës B (faza 4) 616-23-13472-521

 

 Furnizimi me kafe dhe materiale tjera për bufenë e Komunës së Prishtinës 616-24-1426-121

 

 Ndërtimi i Pilotave Betonarme në lagjen Kalabri 616-24-004-521

 

 Ndërtimi i Lapidarit në Prapashticë për dëshmorët e vitit 1921 Ritender 616-24-023-521

 

 Renovimi i shkollave fillore - renovimi i rrjetit të ujësjellësit, kanalizimit në nyjat sanitare në IEAA 616-23-10869-521

 

 Rregullimi dhe montimi i klimave dhe ngrohjes në objektin e Komunës së re - Arbëri 616-24-1079-221

 

 Instalimi dhe rregullimi i liftave të objekteve të Komunës 616-23-86-521

 

 Renovimi i objektit të vjetër dhe objektit të ri të Komnunës, si dhe bashkësive lokale 616-24-1233-521

 

 Furnizim për zyra-Furnizimi me çanta për nevojat e Zyrës Ligjore 616-24-048-147

 

 Furnizim me flamur 616-24-052-247

 

 Renovimi i qendrës kulturore Llukar-punë shtesë 616-24-001-535

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik llot II & Furnizim me rapid teste për CRP dhe HbA1C (nga gishti) për aparat NycoCard llot X & Furnizim me reagensa Hematologjik për aparaturën ABX llot XI 616-24-018-111

 

 Furnizim me reagjenta hematologjik për aparatin MINDRAY BC-30 apo ekuivalent llot VII & Furnizim me reagjenta për analizer biokimik (Gesan) Chem 200 llot VIII 616-24-018-111

 

 Furnizim me reagjenta hematologjik për aparaturen ADVIA 560 5-diff (siemens) dhe 3 diff llot XIII 616-24-018-111

 

 Furnizim me reagjenta për analizer bikimik Cobas C-111 Roche llot XII 616-24-018-111

 

 Furnizim me teste për T3, T4, TSH, PSA, D-Dimer për aparatin Vidas dhe mini Vidas llot I & Reagjenta për Analizer biokimik AU480 (Backman) llot III 616-24-018-111

 

 Furnizim me reagensa Hematologjik për aparaturën SFRI-H18 llot VI & Furnizim me teste për HbA1C për aparatin - analizerin A1Care llot IX 616-24-018-111

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për nevojat e Komunës së Prishtinës - Prishtinë-Keqekollë dhe anasjelltas lot 1 616-24-2585-521

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për nevojat e Komunës së Prishtinës - Gllogovicë-Lagjja e Bekteshëve-Lagjja e Siarinëve-Dabishec dhe anasjelltas lot 2 616-24-2585-521

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për nevojat e Komunës së Prishtinës - Lagja Sapiaj-Keqekollë dhe anasjelltas lot 3 & Lagja Qesolaj-Shkolla Keqekollë dhe anasjelltas lot 5 616-24-2585-521

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për nevojat e Komunës së Prishtinës - Prishtinë-Komuna-Teatri-Rrethi i Spitalit-Hajvali-Kishnicë-Suteskë-Mramuer lot 4 616-24-2585-521

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për nevojat e Komunës së Prishtinës - Prishtinë-Vranidoll-Tenezhdoll-Sharban dhe anasjelltas lot 6 616-24-2585-521

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për nevojat e Komunës së Prishtinës - Prishtinë-Bardhosh-Bërnicë e Poshtme dhe anasjelltas lot 7 616-24-2585-521

 

 Furnizimi me mjete higjenike në IEA 616-24-028-121

 

 Sigurimi fizik i objekteve të KPSH-së në Prishtinë - e negociuar-ritender 616-24-3990-225

 

 Intervenime, riparime dhe mirëmbajtje urgjente dhe pajisje 616-24-030-221

 

 Furnizim për zyre me material administrativ shëndetësor 616-24-1492-121

 

 Organizimi dhe promovimi i Këshillave Lokale 616-24-4137-236

 

 Ndërtimi i rrugës që lidh rrugën 1 Tetori me rrugën Isa Kastrati 616-23-12047-521

 

 Renovimi dhe përmirësimi i Infrastrukturës së objekteve të KPSH-së 616-23-082-511

 

 Mirëmbajtja e ashensorëve për objektet e Komunës së Prishtinës Lot 1 616-23-4207-211

 

 Parku në Kalabri - Faza e I-rë Mobilizimi dhe Demolimi i strukturave të betonit 616-23-156-521

 

 Kuratori Kulturor për organizime dhe manifestime të Kryeqytetit - Lot 1 - Pjesa Teknike 616-24-3033-211

 

 Kuratori Kulturor për organizime dhe manifestime të Kryeqytetit - Lot 2 - Pjesa Artistike 616-24-3033-211

 

 Ndërtimi i parkut në Kalabri - Faza II 616-23-209-521

 

 Organizimi i trajtimeve për riorganizimin e Arsimit në Kryeqytet - dita 1 616-24-4672-247

 

 Organizimi i trajtimeve për riorganizimin e Arsimit në Kryeqytet - dita 2 616-24-4673-247

 

 Organizimi i trajtimeve për riorganizimin e Arsimit në Kryeqytet - dita 3 616-24-4674-247

 

 Mirëmbajtja e shëndetit të kafshëve 616-24-3982-221

 

 Vazhdimi i ndërtimit të kolektorit në Kalabri 616-24-36-511

 

 Ndërtimi i shkollës në lagjen Kalabria - Ritender 616-24-134-511/1

 

 Renovime për Qendra të ndryshme Sociale në lagjet Kodra e Trimave, Tophane, Qafa, Aktash, Pejton, Ulpiana 616-24-3018-521

 

 Ndërtimi i rrugës "Nekibe Kelmendi" faza III 616-24-26-511

 

 Furnizim me mjetet elektrikë, hidrosanitari dhe bravari 616-24-054-121

 

 Pastrimi i Objekteve për rezidentet e SHPMPF 616-24-3599-221

 

 Mirëmbajtja e semaforëve për Komunën e Prishtinës 616-24-2864-211

 

 Sigurimi dhe kontrollimi teknik i automjeteve të Brigadës së zjarrëfiksave dhe të tjera të komunës së Prishtinës - e negociuar 616-24-5394-225

 

 Furnizimi, instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës+elektrikes+klima 616-24-56-121

 

 Mirëmbajtja dhe Servisimi i Pajisjeve Laboratorike dhe Stomatologjike 616-24-044-221

 

 Përpilimi i strategjisë për agro turizëm dhe ngritje kapacitetesh 616-24-4096-221

 

 Asgjësimi i barnave dhe produkteve medicionale pa afat në objektet shëndetësore publike KPSH 616-24-022-211

 

 Pastrimi i objekteve shëndetësore të KPSH-Negociuar 616-24-93-225

 

 Furnizim me pelet 616-23-133-111

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit për ndriçimin publik - Lot 1 616-24-2949-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit për ndriçimin publik - Lot 2 616-24-2949-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit për ndriçimin publik - Lot 3 616-24-2949-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit për ndriçimin publik - Lot 4 616-24-2949-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit për ndriçimin publik - Lot 5 616-24-2949-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit për ndriçimin publik - Lot 6 616-24-2949-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit për ndriçimin publik - Lot 7 616-24-2949-211

 

 Përpilimi i strategjisë për agro turizëm dhe ngritje kapacitetesh 616-24-4096-221

 

 Rikonstruimi i Platos në lagjen Dardania, rruga Bill Klinton (tek Santea) 616-24-039-511

 

 Dezinsektimi hapësinor në Komunën e Prishtinës – Negociuar 616-24-92-215

 

 Mbikqyrja e strehimores për kafshë shoqëruese në Hajvali 616-24-5529-236

 

 Sigurim fizik i ndërtesave komunale për 3 muaj me negocim 616-24-6719-215

 

 Avancimi i  softuerit ekzistues për 16 E-kiosqe dhe centralizimi i të njëjtave 616-24-4744-221

 

 Vendim për ndërprerje të kontratës “Ndërtimi i rrugës Gllogovicë Grexhenik dhe krahu i rrugës L.Vitija – Ritender LOT 3" 616-22-11288-511

 

 Nevojat e Kuvendit Komunal të Kryeqytetit, sistemi i menaxhimit të zërimit 616-24-073-215

 

 Renovimi i shkollave fillore - Përfundimi i punimeve në sallën e edukatës fizike - Fshati Busi-Punë shtesë 616-24-5784-535

 

 Ndërtimi dhe rikonstruimi i fontanave-ritender Loto 1 616-24-49-521

 

 Ndërtimi, zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriqimit publik - loto 1 616-24-3392-511

 

 Furnizimi me paisje mjeksore për nevojat e shëndetësisë primare QMU,QKMF dhe njësit e saja 616-24-4262-111

 

 6 Furnizim me Material Shpenzues për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-24-045-111

 

 107 Ndërtimi i rrugeve në lagjen Kodra e Trimave 616-24-055-511

 

 13 Furnizimi me materiale stomatologjike ,labaratorike dhe RO kabineti - Furnizim me reagensa Biokimik per aparaturen Selectra M,S,XS, Biobase, Keylab, llot IV 616-23-018-111

 

 Furnizim me Lule për Ditën e Shëndetësisë 616-24-6876-147

 

 78 Renovimi dhe mirëmbajtja e IEAA-Renovimi dhe mirëmbajtja e dyshemeve 616-24-090-521

 

2023

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik në zonat Hajvali, lagja Qendra, Mati, Emshir - Lot 1 616-22-171-211

 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik në zonat - Kodra e Trimave, Vneshtat, Taslixhe, Sofali, Barileve, Prugovc Lot 2 616-22-171-211

 

 Pastrimi i Lumenjëve Lot 1 616-22-167-521

 

 Pastrimi i Kanalizimit Atmosferikë Lot 2 616-22-167-521

 

 Trajtimi i qenve endacak lot I 616-22-166-221

 

 Trajtimi i qenve endacak lot II 616-22-166-221

 

 Ndërtimi i kanalizimit fekal, Rimanishtë-Prishtinë 616-22-10164-521

 

 Ndërtimi i kanalizimit në Llukar-Makovc-Ritender 616-22-148-511

 

 Hartimi i zgjidhjes urb-arkitektonike e ndërlidhjes së lagjes "Kalabria" me lagjen "Dardania" 616-22-124-211

 

 Rrënimi i objekteve pa leje ndërtimi si dhe pastrimi, bartja e mbetjeve inerte dhe materialeve tjera 616-23-16-525

 

 Ndërtimi i trafos elektrike për ndërtesën e Sindrom Down dhe Autizëm 616-22-196-521

 

 Ndërtimi i rrugës Uran Ajeti Lot I 616-22-143-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në Butovc Lot II 616-22-143-511

 

 Ndërtimi i rrugës Vidime Lumi i Marecit - Faza II Lot III 616-22-143-511

 

 Ndërtimi i Lapidarit në Prapashticë për dëshmorët e vitit 1921 Lot IV 616-22-143-511

 

 Ndërtimi i rrugës Haxhi Bejta në Grashticë Lot V 616-22-143-511

 

 Ndërtimi i Rrugës Aziz Abrashi Lot VI 616-22-143-511

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë-Keqekollë dhe anasjelltas Lot I 616-23-014-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Gllogovicë-Lagja Siarineve-Hajkobillë-Dabishevc-Prapashticë dhe anasjelltas Lot II 616-23-014-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lagja Spahiaj-Keqekollë dhe anasjelltas Lot III & Lagja Qesolaj-Shkolla Keqekolle dhe anasjelltas Lot V 616-23-014-221 

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë-Komuna- Teatri-Rrethi i spitalit-Hajvali-Kishnicë-Suteske-Mramuer Lot IV 616-23-014-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë-Bardhosh-Vranidoll-Tenezhdoll-Sharban dhe anasjelltas Lot VI 616-23-014-221

 

 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e paisjeve të fitnesit dhe këndit të lodrave në kryeqytet 616-22-14042-221

 

 Ndërtimi i Parkut në lagjen Arbëria - Lot I 616-22-10448-521 
 

 Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrrotullimin për Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot II 616-22-10448-521

 

 Renovimet, instalimet e ngrohjes qendrore si dhe ndërrimi i tubacionit, enës ekspanduese, valvulave dhe radiotarëve për Komunën e Prishtinës dhe institucionet tjera komunale 616-23-567-521

 

 Furnizimi me materiale shkollore didaktike për nxënësit e komuniteteve rom, ashkalij dhe egjiptian-Ritender 616-22-213-121/1

 

 Furnizime me paisje teknologjike-UPS 616-22-14567-121

 

 Furnizim me Hyjnesha në Fron 616-23-1957-147

 

 Sherbimet të tjera kontraktuese-Furnizim me lule 616-23-1782-147

 

 Furnizim me mjete pune për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-22-13068-121

 

 Furnizim me veshmbathje 616-22-194-121

 

 Ndërtimi i shkollës së mesme 7 Shtatori 616-22-158-511

 

 Sigurimi fizik i objekteve dhe institucioneve tjera komunale Loto 1 616-23-001-215 

 

 Sigurimi fizik i objekteve të QKMF-së dhe QMU-së Loto 2 616-23-001-215

 

 Furnizim me libra për bibliotekat shkollore në IEAA 616-23-026-121

 

 Ndërtimi i tribunës lindore për stadiumin 2 korriku 616-22-12747-521

 

 Hartimi i projektit kryesore të rrugës A për segmentin 2 , me fillim nga profili1+075m'të segmentit1 deri në pikëtakimin me unazën e bredhëshme (pjesa juglindore), me gjatësi L=4075M 616-22-214-211

 

 Shërbime profesionale në procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje 616-22-031-212

 

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot I 616-22-103-211/1

 

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot II 616-22-103-211/1

 

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot III 616-22-103-211/1

 

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot IV 616-22-103-211/1

 

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot V 616-22-103-211/1

 

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot VI 616-22-103-211/1

 

 Angazhimi i një eksperti i të gjitha profileve të inxhinerisë Lot VII 616-22-103-211/1

 

 Komunikim të të dhënave - Data communication GPRS. Sim Card 616-23-1943-235/C1118

 

 Shërbimi për analizen e çmimores për shërbimet e mbeturinave në Komunën e Prishtinës 616-23-1345-221

 

 Revidimi i projektit kryesor, unaza qendër Prishtinë 616-23-045-225

 

 Shërbime të veçanta kontraktuese për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-23-061-225

 

 Renovimi, restaurimi, rikonstruimi i ndërtesave të trashëgimisë kulturore, objekteve komunale si dhe mirëmbajtja e tyre 616 22 198 521

 

 Rekonstruimi dhe renovimi në Komunën e vjetër dhe objektet tjera përcjellëse komunale 616-23-739-521

 

 Rrënimi i objekteve pa leje ndërtimi si dhe pastrimi, bartja e mbetjeve inerte dhe materialeve tjera 616-22-181-521

 

 Furnizim me autoveturë për nevojat e Kabinetit të Kryetarit 616-23-2117-121

 

 Furnizim me paisje teknologjike për nevojat e shkollave profesionale, qendrën për karrierë dhe Institucioneve Arsimore 616-22-182-121

 

 Furnizim dhe montim i pajisjeve mjekësore për Punktin e ri QMU 616-23-012-121

 

 Master plani për rigjenerimin e lagjes Kodra e Trimave 616-22-125-211

 

 Rregullimi dhe Renovimi i Terreneve Sportive në Komunën e Prishtinës 616-22-204-521

 

 Furnizim me materiale, tekstil për IEA Loto 1 616-23-010-111

 

 Furnizim me paisje teknologjike për IEA Loto 2 616-23-010-111

 

 Furnizim me mjete të punës për nevojat e IEA Loto 3 616-23-010-111

 

 Furnizim me material pedagogjik për IEA Loto 4 616-23-010-111

 

 Furnizim me paisje dhe barna mjekësore për IEA Loto 5 616-23-010-111

 

 Furnizim me material higjienik për IEA Loto 6 616-23-010-111

 

 Furnizimi me koncentrate për pastrim, higjien Loto 7 616-23-010-111

 

 Renovimi i bibliotekave në Shkollat SHFMU "Zenel Hajdini", "Filip Shiroka", "Iliria", "7 Marsi", "Pjetër Bogdani", "Ditët e Minatorit" dhe në IEAA tjera sipas nevojës 616-22-189-521

 

 Vendim për ndërprerje të kontratës - Renovimi i qendrës kulturore në Llukar 616-22-3432-521

 

 Furnizimi me TI-së për bashkësinë lokale dhe administratë komunale - Server Lot 1 - 616-23-025-121

 

 Furnizimi me TI-së për bashkësinë lokale dhe administratë komunale - Loptop Lot 2 - 616-23-025-121

 

 Furnizim me pajisje për Organizimin e aktiviteteve Sportive dhe promovimi i Sportit 616-23-43-121

 

 Ndërtimi i rrugës A - pjesa e parë 616-22-7096-512

 

 Renovimi i Shoqatës Qendrore të Personave të Shurdhër Lot 1 616-22-191-521 

 

 Invertarizimi i Shoqatës Qendrore të Personave të Shurdhër Lot 2 616-22-191-521

 

 Shërbime teknike - Furnizim me tepisona Ritender 616-23-1714-136

 

 Furnizim me veshmbathje për nevojat e KPSH-së 616-23-036-121

 

 Shërbimi për Organizime dhe manifestime Kulturore të Kryeqytetit 616-23-2666-211

 

 Furnizimi, servisimi, mirëmbajtja për ngrohje qendrore për rezidentet e SHPMPF 616-23-3121-136

 

 Furnizimi me pjata alumini për familjet në nevojë 616-23-2951-121

 

 Ndërtimi i Rrugës Qëndresa-Mat (segmenti 1) Lot 1 & Rikonstruimi i rrugës Nekibe Kelmendi (faza e dytë) Lot 2 616-23-277-511

 

 Ndërtimi i rrugës Aleks Çaçi Lot 3 & Ndërtimi i rrugëve (Bardhok Biba, Qemal Stafa, Plava dhe Agron Rama në Shkabaj) Lot 6 616-23-277-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në Tasligje (rr. Rexhep Shema, rr. Naser Hajrizi, rr. Abdyl Ramaj, rr. Ukë Sadiku, rr. Mehmet Akif Ersoy, rr. Mbretnesha Teutë, rr. Shyqeri Kushevica) Lot 4

 

 Rikonstruimi i rrugëve (Antigova Fazliu, Mbreti Bardhyl dhe Maliq Pashë Gjinolli) Lot 5 616-23-277-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen e Muhaxherëve (Qamile Jaka, Bedri Shala, Shaip Spahia, Demir Vitia, Selman Riza, Ali Kelmendi, Naim Frashëri, Lord Bajron, Jashar Salihu, Kaçaniku, Sokol Sopi) Lot 7 616-23-277-511

 

 Demontimi, Transporti dhe deponimi i Azbestit nga objektet publike 616-23-070-221

 

 Ndërtimi i krahëve të rrugës Muharrem Fejza Lot I 616-23-305-511

 

 Rikonstruimi i rrugëve brenda Zonës Urbane Lot II 616-23-305-511

 

 Furnizimi me tezga për ekspozimin e produkteve 616-23-067-121

 

 Pika ushqyese për qentë endacak 616-23-2839-121

 

 Mirëmbajtja e rrjetit kompjuterik, shtrirja e kabllove dhe furnizimi me pjesë rezervë 616-23-030-211

 

 Ndërtimi i rrugës Skënderbeu - Punë shtesë 616-23-133/1-525

 

 Furnizimi me fidane dhe lule dekorative shumëvjeqare për hapësirat publike dhe parqet 616-23-956-111

 

 Rikonstruimi dhe mirembajtja e IEAA-dyer dhe dritare per shkollen Iliria – LOTO 1 616-22-11999-521

 

 Rikonstruimi dhe mirembajtja e IEAA-dyer dhe dritare per shkollen Gjergj Fishta – LOTO 2 616-22-11999-521

 

 Rikonstruimi dhe mirembajtja e IEAA-dyer dhe dritare per shkollen Naim Frasheri – LOTO 3 616-22-11999-521

 

 Ndërtimi i shtegut në Taukbahqe 616-23-64-521

 

 Furnizimi me enëlarëse dhe fshesa për larjen e tepihëve 616-23-3132-136

 

 Composition of the detailed project for the multicultural center "Gërmia" in Pristina 616-23-085-215

 

 Renovimi i pushimores në Banjë të Istogut 616-23-013-521

 

 Ndërtimi i rrugës Dëshmorët e Ponoshecit dhe Sylejman Vuçiterna 616-23-009-521

 

 Implementimi i Planit të mobilitetit 616-23-044-511

 

 Ndërtimi i parkut linear në lagjen e Spitalit-punë shtesë 616-23-098-525

 

 Renovimi i nyjeve sanitare per SHML 28 Nentori 616-23-54-521

 

 Renovimi dhe mirembajtja e qendrimeve ditore per te moshuar 616-23-057-521

 

 Ndertimi i kolektorit ne Hajvali 616-22-5630-511

 

 Furnizim me pajisje për Organizimin e aktiviteteve Sportive dhe promovimi i Sportit 616-23-43-121

 

 Furnizim me lule 616-23-1782-147

 

 Përkthim nga gjuhet e huaja me paisje 616-23-3288-247

 

 Furnizimi, servisimi, mirëmbajtja për ngrohje qendrore për rezidentet e SHPMPF 616-23-3121-136

 

 Furnizimi me TI-së për bashkësinë lokale dhe administratë komunale - Ritender Loto 3 616-23-025/1-121

 

 Ndertimi, rekonstruimi dhe sanimi i defketeve te kanalizimeve ne te gjitha fshatrat e Komunes se Prishtines ( Bardhosh, Braileva , Besi, Bernica , Busia, Grashtica ,Hajvalia ,Lebane, LLukar,Makoc,Matiqan, Mramor, Prugoc, Rimanisht,Sinidoll,Siqeve, Slivove, Sharban, Shkabaj, Tenezhdoll, Trude,Vranidoll, Çakllavic) 616-23-005-511

 

 Renovimi dhe mirëmbajtja e nyjeve sanitare në IEAA 616-23-052-521

 

 Renovimi i SHFMU Meto Bajraktari Prishtinë dhe IEA tjera sipas nevojës 616-23-1823-521

 

 Furnizim me pajisje mjekësore për nevojat e kujdesit primar shëndetësor 616-23-525-111

 

 Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellsit dhe kanalizimit në IEAA 616-23-056-521

 

 Transformimi urban i rrugës Rexhep Luci 616-23-4002-521

 

 Ndërtimi i parkut te banesat e standardit 616-23-114-535

 

 Furnizim me veshmbatje-ritender 616-23-4096-136

 

 Paisje për sallën edukativo arsimore - QMU - Ritender 616-23-4026-121

 

 Për nevojat e kabinet të Kryetarit të Kryeqytetit - Furnizim me liber ngjyrosjes, Coloring Prishtina 616-23-5590-147

 

 Për nevojat e kabinet të Kryetarit të Kryeqytetit - Furnizim me Abetare të ilustruar të Prishtinës 616-23-4434-147

 

 Pastrimi i objekteve për shkollat fillore në Komunë të Prishtinës 616-23-1001-211

 

 Furnizim me inventar - paisje për institucionet parashkollore 616-22-221-121

 

 Angazhimi i ekspertit - Arkitekt të Peisazhit 616-23-3489-221

 

 Furnizimi dhe montimi i dritareve në SHFMU "Xhemajl Mustafa dhe IEA-ve të tjera 616-23-046-121

 

 Furnizim me barna për nevojat e Kujdesit Shëndetësor 616-23-3329-111

 

 Furnizim me barna për nevojat e Shtëpisë së Pleqëve 616-23-3329-111

 

 Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme në SHML "28 Nëntori", SHML "Eqrem Qabej" dhe IEA 616-23-077-121

 

 Vazhdimi i punimeve në shkollën fillore Nëna Terezë - Ritender 616-23-041/01-521

 

 Shërbime konsulente multidiciplinare për të përgaditur dizajnin dhe mbikëqyrur ndërtimin e një Kolegji të ri për Artet Pamore dhe Performancës në Prishtinë 616-22-102-312

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për viset rurale - Vranidoll-Tenezhdoll-anasjelltas Loto 1 616-23-099-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për viset rurale - Prishtinë-Llukare-Siqeve dhe anasjelltas Loto 2 616-23-099-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për viset rurale - Lagja Shillove-L.Retkoceri-Ballaban PN "Tefik Çanga" Loto 3 616-23-099-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për viset rurale - Prishtine-Slivove-Llajshece dhe anasjelltas Loto 4 616-23-099-221

 

 Sistemi i menaxhimit elektronik të automjeteve me paisje GPS - Ritender 616-23-3079-121

 

 Ndërtimi i aneksit të Shkollës Pavarësia 616-22-8923-512

 

 Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e Shkollës "Naim Frashëri" llot I 616-22-184-521

 

 Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e Shkollës "Gjergj Fishta" llot II 616-22-184-521

 

 Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e institucioneve arsimore - kulmeve - Lot 3 616-22-4320-521

 

 Konsulencë për themelimin e Shërbimit të Arkitektit të Kryeqytetit për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-22-108-312

 

 Ndërtimi i rrugëve IV Llote - Ndërtimi i rrugëve në Vranidoll Lot 1 616-23-004-511

 

 Ndërtimi i rrugëve IV Llote - Ndërtimi i rrugës Barileve-Bardhosh-Prishtine (Rr. Mallakastra) Lot 2 616-23-004-511 

 

 Ndërtimi i rrugëve IV Llote - Ndërtimi i rrugës Prugovc-Lebane-Barileve Lot 4 616-23-004-511

 

 Investimi dhe rregullimi i hapësirave publike faza II-të 616-23-094-511

 

 Furnizim me lule për nevojat e kabinetit 616-23-5662-136

 

 Transporti për qendrën kulturore të fëmijëve-Ylberi i Prishtinës 2023 616-23-6432-247

 

 Organizimi i koncertit Ramë Lahaj with friends 616-23-6291-225

 

 Furnizimi me inventar për QPS-Prishtinë 616-23-038-121

 

 Ndërtimi i shkollës së mesme 7 Shtatori 616-23-130-525

 

 Renovimi dhe mirëmbajtja e dyshemeve për IEA 616-23-1780-521

 

 Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 616-23-5528-558

 

 Furnizimi me ushqim dhe pije për rezidentet e SHPM(shtepia e përsonave të moshuar dhe pa përkujdesje familjare ) 616-23-076-121

 

 Ndërtimi i Tribunës për Klubin futbollistik KF Ramiz Sadiku 616-23-5648-521

 

 Asistenca për raste emergjente - ushqim, pije, veshmbatje etj. 616-23-116-121

 

 Trajtimi i materialeve dhe mbetjeve që përmbajnë Azbest 616-22-219-211

 

 Ndërtimi dhe furnizimi me serra 616-23-124-521

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të KPSH-së 616-23-063-211

 

 Furnizim me inventar shkollor për artikuj që nuk janë me AQP-në 616-23-033-121

 

 Furnizim me aparata të ujit të pijshëm 616-23-5780-147

 

 Renovimi i shkollës "Gjin Gazulli" 616-22-172-521

 

 Furnizimi me material shpenzues për nevojat e Komunës 616-23-5340-121

 

 Rregullimi i oborreve, trotuareve dhe shkallëve të Institucioneve të KPSH-së 616-23-5290-521

 

 Mirëmbajtja e ekiosqeve dhe furnizimi me toner për printer 616-23-6981-235

 

 Furnizimi, servisimi, pastrimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit për rezidentet e SHPMPF 616-23-6744-136

 

 Furnizimi, servisimi, pastrimi, lubrifikimi dhe mirëmbajtja me pjesë rezervë për panele solare për rezidentet e SHPMPF 616-23-6750-136

 

 Matja e Opinionit Publik 616-23-5821-121

 

 Furnizim me aparat fotografik dhe paisjet përcjellëse të saj 616-23-6298-136

 

 Rikonstruimi i rrugëve në lagjen Kodra e Trimave - Rikonstruimi i rrugëve Mic Sokoli dhe 27 Nëntori Lot 1 616-22-14684-511

 

 Rikonstruimi i rrugëve në lagjen Kodra e Trimave - Rikonstruimi i rrugëve Qemal Stafa dhe Hys Popova Lot 2 616-22-14684-511

 

 Intervenime infrastrukturore në territorin e Komunës së Prishtinës - Lot 1 616-22-10564-511

 

 Intervenime infrastrukturore në territorin e Komunës së Prishtinës - Lot 2 616-22-10564-511

 

 Intervenime infrastrukturore në territorin e Komunës së Prishtinës - Lot 3 616-22-10564-511

 

 Intervenime infrastrukturore në territorin e Komunës së Prishtinës - Lot 4 616-22-10564-511

 

 Intervenime infrastrukturore në territorin e Komunës së Prishtinës - Lot 5 616-22-10564-511

 

 Intervenime infrastrukturore në territorin e Komunës së Prishtinës - Lot 6 616-22-10564-511

 

 Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit - Prishtinës 616-23-3350-511

 

 Rikonstruimi i kulmit të objektit të Komunës së re 616-22-220-511

 

 Ndërtimi i sallës së edukatës fizike për SHFMU Gjergj Fishta 616-22-218-511

 

 Zgjerimi i garazhave të QKMF-së dhe QMU-së 616-22-185-521

 

 Pastrimi i objekteve shkollore - Shkollat e mesme dhe institucionet parashkollore në Komunën e Prishtinës 616-23-781-211

 

 Furnizim me Kompjuter Desktop - Lot 1 616-22-13475-121

 

 Furnizim me Printer Ploter - Lot 2 616-22-13475-121

 

 Furnizim me Ekran 65 dhe Skaner - Lot 3 616-22-13475-121

 

 Ndërtimi i rrugës Dëshmorët e Ponoshecit dhe Sylejman Vuçiterna 616-23-009-521

 

 Trajtimi i rrugëve me zhavor në fshatrat e Komunës së Prishtinës Llot 1 616-22-176-511

 

 Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri 616-22-142-521

 

 Furnizimi dhe montimi i laurave, pengesave të hyrjes së automjeteve në objektet e Komunës 616-23-042-121

 

 Rrethrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrotullimi Arbëri Punë shtesë 616-23-136-525

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në Komunën e Prishtinës-Ritender - Ndërtimi i rrugicave në Hajvali Lot 1 616-199-511

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në Komunën e Prishtinës-Ritender - Ndërtimi i mureve mbrojtëse Lot 3 616-199-511

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në Komunën e Prishtinës-Ritender - Projekte për zyren për komunitete dhe kthim Lot 4 616-199-511

 

 Furnizimi me paisje rekuizita sportive dhe paisje të tjera për IEAA 616-23-037-121

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve edukative arsimore 616-23-1565-221

 

 Furnizim me biçikleta për Kryeqytetin 616-23-052/1-111

 

 Furnizimi me mekanizëm bujqësor 616-23-125-111

 

 Rikonstruimi i rrugës Malush Kosova - Ritender Lot 1 616-22-148-511

 

 Ndërtimi i rrugës në Gllogovicë Gerxhenik dhe krahu i rrugës I. Vitija - Ritender Lot 3 616-22-148-511

 

 Ndërtimi i rrugës Burim dhe Ekrem Dili Bardhosh - Ritender Lot 4 616-22-148-511

 

 Rekonstruimi i rrugës Shkëlzen Haradinaj, faza II-të Lot 2 616-22-199-511

 

 Fushatë e Vetëdijësimit për qenët endacak 616-23-5466-221

 

 Furnizim me kafe 616-23-8684-147

 

 Punë shtesë - Ndërtimi i çerdhes Xixëllonjat 616-22-150-525

 

 Mirëmbajtja e ashensorëve për objektet e banimit kolektiv 616-23-4207-211

 

 Ndërtimi i Aneksit të çerdhës Ardhmëria 616-23-120-521

 

 Pastrimi i objekteve për rezidentet e SHPMPF 616-23-7455-221

 

 Renovimi i qendrës kulturore Llukar 616-23-135-521

 

 Furnizim dhe montrimi i trafos elektrike për ndërtesën e Sindrom Down dhe Autizem 616-23-153-121

 

 Trajtimi i mbeturinave ndërtimore (Deponive ilegale) Lot I 616-23-102-511

 

 Trajtimi i mbeturinave ndërtimore (Deponive ilegale) Lot II 616-23-102-511

 

 Trajtimi i mbeturinave ndërtimore (Deponive ilegale) Lot III 616-23-102-511

 

 Ndërtimi i fushës së futbollit në Matiqan -RITENDER 616-23-7245-521

 

 Sigurimi fizik i objekteve komunale dhe institucioneve tjera varëse 616-23-8785-215

 

 Ndërtimi i rrugëve në Butovc - Lloto II 616-23-7753-525

 

 Ndërtimi i rrugës Bajram Bahtiri 616-22-14668-521

 

 Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive për institucionet edukative arsimore 616-23-5842-521

 

 Furnizim, montimi dhe rregullimi i tërësishëm i sistemit të klimatizimit në objektin e ri të Komunës 616-23-7990-121

 

 Ndërtimi dhe montimi i kiosqeve-ritender 616-23-4105-521

 

 Inventarizimi i administrates komunale 66-23-2147-121

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve rurale 616-22-175-221

 

 Vendim për ndërprerje të kontratës - Ndërtimi i rrugës në Lagjen Hajdaraj - Fshati Koliq - Lot 3 616-22-10448-521

 

 Vendim për ndërprerje të kontratës - Ndërtimi i parkut vertikal nën rrethrrotullimin për Fushë Kosovë dhe renovimi i eko-ulëseve në shesh - Lot 2 616-22-10448-521

 

 Vendim për ndërprerje të kontratës - Ndërtimi i rrugës në Fshatin Radashevc - Lot 5 616-22-10448-521

 

 Punë shtesë vazhdimi i punimeve në shkollën fillore "Nënë Terezë" Vranidoll 616-23-8913-525

 

 Ndërtimi i terreneve dhe hapësirave sportive në lagjet Mat dhe Hajvali 616-23-8049-521

 

 Ndërtimi i rrugës A - pjesa e parë - Punë shtesë 616-23-7746-525

 

 Furnizim me materiale pedagogjike me standarde të reja unifikuese Lot 1 616-23-8702-121

 

 Furnizim me materiale pedagogjike me standarde të reja unifikuese Lot 2 616-23-8702-121

 

 Vendosja e kamerave të sigurisë - Furnizim, blerja dhe shtrirja e kabllos UTP për vendosjen e kamerave-punë shtesë 616-23-8848-135

 

 Mirëmbajtja e e-kiosqeve dhe furnizimi me pjesë rezervë dhe toner për printer- Ritender 2 616-23-4575-221

 

 Raportimi i ndërhyrjeve gropave përmes uebfaqes 616-23-10001-247

 

 Angazhimi i 5 ekspertëve për punë dhe detyrë specifike, menaxhim të kontratave - Lot 1 616-22-9087-211

 

 Angazhimi i 5 ekspertëve për punë dhe detyrë specifike, menaxhim të kontratave - Lot 2 616-22-9087-211

 

 Angazhimi i 5 ekspertëve për punë dhe detyrë specifike, menaxhim të kontratave - Lot 4 616-22-9087-211

 

 Furnizim me pajisje për salla dhe terrene sportive 616-22-12784-111

 

 Furnizim me Libra për bibliotekën Hivzi Sylejmani 616-23-7324-121

 

 Furnizim me materiale pedagogjike me standarde të reja unifikuese lot 1 616-23-8702-121

 

 Furnizim me materiale pedagogjike me standarde të reja unifikuese lot 2 616-23-8702-121

 

 Shitja e mases drusore Prishtina II. ngastra kadastrale nr.30 Loto 1 & Shitja e mases drusore Prishtina II, ngastra kadastrale nr.31 Loto 2 616-01-2023

 

 Mirëmbajtja dhe servisimi i gjeneratorëve dhe klimave Lot II 616-23-1256-221

 

 Ndërtimi dhe zgjerimi i kapaciteteve për ujitjen e tokave bujqësore si dhe riparimin e rrjetit të sistemit të ujitjes 616-23-9036-521

 

 Ndërtimi i rrugës Qëndresa - Mat (segmenti 1) - Lot 1 - Punë shtesë 616-23-9714-525

 

 Fushate vetëdijësuese Muaji tetor kunder trafikimit me qeninen njerezore 18 tetor deri me 19 nëntor & Fushate vetëdijësuese 16 ditët e aktivimzimit kundër dhunës në familje 25 nëntor deri me 10 dhjetor 616-23-9266-121

 

 Ndërtimi i mbikalimit tek stacioni i trenit 616-23-147-511

 

 Rregullimi i varrezave dhe hapësirave në Komunën e Prishtinës 616-22-178-521

 

 Furnizimi, servisimi, pastrimi, lubrifikimi dhe mirëmbajtja me pjesë rezervë, me antifriz për panele solare për rezidentet e SHPMPF 616-23-10459-147

 

 Shërbime të sigurimit fizik të objekteve për rezidentet e SHPMPF-së 616-23-10454-221

 

 Sigurimi fizik i objekteve të KPSH-së në Prishtinë - e negociuar 616-23-10446-215

 

 Rregullimi i Parkut në Drenoc - Prishtinë 616-23-155-521

 

 Rregullimi i varrezave dhe hapesirave ne Komunen e Prishtines 616-22-178-521

 

 Mirëmbajtja, servisimi i Paisjeve të TI-së, furnizimi dhe montimi me pjesë rezervë 616-23-179-221

 

 Punë shtesë - Rikonsruimi i rrugës Nekibe Kelmendi 616-23-190-525

 

 Furnizimi me dru për institucionet edukative arsimore Lot 1 & Furnizimi me dru për drejtorinë e shëndetësisë Lot 2 & Furnizimi me dru për drejtorinë e mirëqenies sociale Lot 3 616-23-5913-121

 

 Trajtimi i rrugëve me zhavor në fshatrat e Komunës së Prishtinës Lot 1 616-22-176-511

 

 Ndërtimi i strehimores-parkut të qenve 616-23-8963-521

 

 Furnizim me Laptop Lot I 616-23-9512-121

 

 Furnizim me pc (kompjuter) zero client Lot II 616-23-9512-121

 

 Dekorimi i shesheve për festat e Fundvitit 616-23-174-221

 

 Ndërtimi i tribunës lindore për stadiumin 2 Korriku - Faza II 616-23-8041-521

 

 Ndërtimi i rrugës Slivovë-peshter dhe krahu i rrugës në Llajshece 616-23-10824-525

 

 Ndërtimi i fushave sportive në Komunën e Prishtinës- Fusha në Hajvali 616-23-7934-521

 

 Përpilimi i strategjisë për kulturë - ritender 616-23-11073-221

 

 Demolimi, furnizimi dhe montimi i dyerve dhe dritareve për SHFMU "Meto Bajraktari" dhe IEA të tjera 616-23-186-521

 

 Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor 616-22-10416-211

 

 Renovimi i Shkollës Gjin Gazulli - Furnizim dhe Montimi i dyerve dhe dritareve - Lot 1 616-23-10688-521

 

 Renovimi i Shkollës Gjin Gazulli - Ndërtimi i Drenazhës - Lot 2 616-23-10688-521

 

 Sistemet inteligjente të menaxhimit të ndërtesave dhe zyrave në Komunën e Prishtinës 616-23-025-211

 

 Ndërtimi i stadiumit 2 Korriku - (punë shtesë) 616-23-10864-525

 

 Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fitnesit (punë shtesë) 616-23-10868-535

 

 Furnizimi me autoambulancë për QMU-Ritenderim 616-23-200-121

 

 Funksionalizimi dhe mirëmbajtja e softuerit për subvencione të kulturës dhe sportit 616-23-12329-247

 

 Furnizimi me inventar për IEA - çerdhja Xixëllonjat 616-23-184-121

 

 Ofrimi i shërbimeve për mobilitet Lot I 616-23-132-211

 

 Ofrimi i shërbimeve për mobilitet - Lot II 616-23-132-211

 

 Mobilarët urban për xhepat urban për rrugën Eqrem Çabej në Prishtinë - Lot 2 616-23-11681-521

 

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja e Parkut të Lodrave në Lagjen Ulpianë 616-23-6462-211

 

 Furnizimi me barna dhe material shpenzues mjekësor për nevojat e KPSH-së 616-23-174-111

 

 Pastrimi i objekteve të KPSh-së - e negociuar 616-23-12957-225

 

 Instalimi i drenazhes dhe sanime tjera në shkollën "Xhavit Ahmeti" dhe në IEAA tjera 616-23-162-521

 

 Implementimi i Planit të mobilitetit 616-23-190-521

 

 Ndërtimi i Ashensorit në QKMF në Veternik 616-23-10878-521

 

 Furnizimi me pelet 616-23-221-115

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi kanal, atmosferik dhe ujëmbledhësit) - Lot I 616-23-146-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi kanal, atmosferik dhe ujëmbledhësit) - Lot II 616-23-146-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi kanal, atmosferik dhe ujëmbledhësit) - Lot III 616-23-146-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi kanal, atmosferik dhe ujëmbledhësit) - Lot IV 616-23-146-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi kanal, atmosferik dhe ujëmbledhësit) - Lot V 616-23-146-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi kanal, atmosferik dhe ujëmbledhësit) - Lot VI 616-23-146-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi kanal, atmosferik dhe ujëmbledhësit) - Lot VII 616-23-146-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi kanal, atmosferik dhe ujëmbledhësit) - Lot VIII 616-23-146-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi kanal, atmosferik dhe ujëmbledhësit) - Lot IX 616-23-146-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve (fshirja, larja, pastrimi kanal, atmosferik dhe ujëmbledhësit) - Lot X 616-23-146-211

 

 Ndërtimi i rrugës Abedin Dino-Kolovicë, faza e parë-Ritender 616-23-083/1-521

 

 Renovimi i shkolles fillore në sallen e edukatës fizike në fshatin Busi - Lot I 616-23-11116-521

 

 Renovimi i shkollës te murit mbrojtës në sallën e edukates fizika në fshatin Mramor - Lot II 616-23-11116-521

 

 Sigurimi fizik i institucioneve komunale dhe institucioneve tjera varëse - e negociuar 616-23-13551-215

 

 Rekonstruimi i rrugëve në Bardhosh Lot III 616-23-269-511

 

 Furnizimi me garderob dhe mbathje për Institucionet Parashkollore 616-23-203-121

 

 Ndërtimi i rrugës në Radashevc 616-23-205-521

 

 Shërbimi për arkivim fizik të dokumenteve për Komunën e Prishtinës 616-23-12188-225

 

 Sigurimi dhe kontrollimi teknik i automjeteve të zjarrfikësave-me negocim 616-23-12998-235

 

 Furnizim me qarqaf dhe kallef për jorgan Lot I 616-23-11552-121

 

 Furnizim me makina amvisërie Lot II & Furnizim me tepih Lot III 616-23-11552-121

 

 Furnizim me inventar Lot IV 616-23-11552-121

 

 Trajtimi i rrugëve me zhavor në fshatrat e Komunës së Prishtinës Llot II 616-22-11624-511

 

 Shërbime këshilluese për planifikim, promovim dhe funksionalizim të parkut industrial në Prishtinë 616-22-216-312

 

 Punë shtesë - Ndërtimi i trafos elektrike për ndërtesën e Sindrom Down dhe Autizem 616-23-13365-135

 

 Përfaqësimi i Kryeqytetit Prishtinë përmes ansambleve të valleve (shpenzimet e transportit) 616-23-12329-247

 

 Vendosja e kamerave në Kryeqytet 616-23-154-211

 

 Rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 616-22-026-211

 

 Furnizim me material higjienik - Ritender 616-23-13402-121

 

 Punë shtesë - Sanimi dhe asfaltimi i rrugës Viti-Bullaj 616-23-13988-525

 

 Punë shtesë - Rikonstruimi i rrugëve Qemal Stafa dhe Ismet Krasniqi 616-23-230-525

 

 Master plani për rigjenerimin e lagjes Kolovica-Ritender 616-23-111-211/1

 

 Ndërtimi i salles së edukatës fizike për SHFMU "Gjergj Fishta" punë të paparapara 616-23-13809-525

 

 Ndërtimi i rrugëve në Tasligje (rr. Rexhep Shema, rr. Naser Hajrizi, rr. Abdyl Ramaj, rr. Ukë Sadiku, rr. Mehmet Akif Ersoy, rr. Mbretnesha Teutë, rr. Shyqeri Kushevica) 616-23-12650-525

 

 Furnizim me Oksigjen O2 për rezidentet e SHPMPF 616-23-12111-147

 

 Furnizimi me mbathje për Institucionet Parashkollore 616-23-228-121

 

 Ndërtimi i rrugëve Prugovc-Leban-Barilevë-Punë shtesë 616-23-13973-525

 

 Shërbime Laboratorike për ekzaminimin e materialeve ndërtimore - Ritender 616-23-12552-221

 

 Rikonstruimi, Renovimi dhe Gëlqerosja e institucioneve edukative arsimore 616-23-9233-521

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal llot IV 616-22-170-211

 

2022

 Sherbime te veqanta kontraktuese për perfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinë 616-22-001-225

 

 Mirëmbajtën e ngrohjes qendrore ne Shkollat dhe institucioneve tjera Komunale-emergjente 616-22-03-225

 

 Pikat ushqyese për qenët endacak 616-22-006-125

 

 Sigurimi Fizik i objekteve të Komunës - procedurë e negociuar pa publikim 616-22-005-215

 

 Furnizimi me lëndë djegëse pelet për shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Prishtinës si dhe për institucionet tjera komunale dhe për qerdhet me bazë në komunitet  616-22-014-125

 

 Ritender për pesë llote - Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në të gjitha shkollat e viseve rurale për Komunën e Prishtinës - Lloto 1 - Prishtinë - Komuna - Teatri - Rrethi i spitalit - Hajvali - Kishnicë - Suteskë - Mramor 616-21-167-221

 

 Ritender për pesë llote - Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në të gjitha shkollat e viseve rurale për Komunën e Prishtinës - Lloto 2 - Lagja Qesolaj - Lagja Kaqot-Shkolla Keqekolle dhe anasjelltas & Lloto 3 - Lagja e Çelajve- Kurtaj - Keqekollë dhe anasjelltas 616-21-167-221

 

 Ritender për pesë llote - Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në të gjitha shkollat e viseve rurale për Komunën e Prishtinës - Lloto 4 - Prishtinë - Keqekollë dhe anasjelltas 616-21-167-221

 

 Ritender për pesë llote - Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve në të gjitha shkollat e viseve rurale për Komunën e Prishtinës - Lloto 5 - Gllogovicë - Lagja Siarinëve - Hajkobillë - Dabishevc - Prapashticç dhe anasjelltas 616-21-167-221

 

 Furnizim me material higjienik 616-21-165-121

 

 Sigurimi fizik i objekteve shëndetësore publike KPSH (QKMF dhe QMU) 616-22-066-225

 

 Rregullimi i varrezave dhe hapësirave në Komunën e Prishtinës - Ritender - LOT 2 616-21-4475-521

 

 Rregullimi i varrezave dhe hapësirave në Komunën e Prishtinës - Ritender - LOT 3 616-21-4475-521

 

 Furnizimi i institucioneve edukativo arsimore me rekuizita sportive 616-22-038-121

 

 Furnizim me vegla pune, mjete të punës për nevojat e institucioneve edukativo arsimore 616-22-040-121

 

 Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve mjekësore - Pajisjet për QKMF Lot I & Pajisjet për QMU Lot III 616-22-011-211

 

 Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve mjekësore - Radiologjia Lot II 616-22-011-211

 

 Ndërtimi i rrugës Dashko Shkreli në Vranjevc 616-22-051-521

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot I 616-22-010-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot II 616-22-010-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot III 616-22-010-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot IV 616-22-010-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot V 616-22-010-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot VI 616-22-010-211

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit të ndriçimit publik Lot VII 616-22-010-211

 

 Furnizim me pajisje për kabinete në shkollën Dr. Ali Sokoli 616-22-052-121

 

 Furnizim me material didaktik 616-22-036-121

 

 Organizime dhe manifestime kulturore 616-22-065-211

 

 Ndërtimi i QMF-së Veternik - punë të pa parapara 616-22-077-525

 

 Rividimi i projektit kryesor, unaza qendër Prishtinë 616-22-058-221

 

 Pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve të komunës së Prishtinës dhe institucioneve tjera komunale 616-22-035-211

 

 Furnizimi dhe instalimi i kamerave në objektet e Komunës 616-22-016-121

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Vranidoll-Tenezhdoll- anasjelltas Lot 1 616-22-054-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë-Llukar-Siqevë- anasjelltas Lot 2 616-22-054-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lagjja Shillovë-L.Retkoceri-Ballban PN Tefik Çanga Lot 3 616-22-054-221

 

 Furnizimi me pjata alumini për familjet në nevojë-Ritender 616-22-025-121/1

 

 Furnizimi dhe montimi i shtyllave antiparking dhe pistonët lëvizës 616-22-030-111

 

 Ndërtimi i kanalizimit në fshatrat Mramor, Bardhosh deri në Prugovc 616-22-048-521

 

 Ndërtimi i rrugës Brigada e Lirisë, faza e dytë - Lagja Qelaj Keqekollë 616-22-057-521

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-22-4096-215

 

 Dekorimi i qytetit për festa 616-22-072-221

 

 Digjitalizimi i shërbimeve dhe proceseve të punës 616-22-028-221/1

 

 Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e institucioneve edukativo arsimore - gëlqerosja 616-22-061-521

 

 Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë 616-20-189-221

 

 Furnizim me libra për bibliotekën Hivzi Sylejmani 616-22-079-121

 

 Sigurimi fizik i objekteve të komunës dhe objekteve të qKMF-së dhe QMU-së 616-22-087-215

 

 Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve komunale 616-21-024-521

 

 Furnizim me paisje të teknologjisë informative për nevojat e komunës së Prishtinës 616-22-20-121

 

 Mirëmbajtjen e ngrohjes qendrore në Shkollat dhe institucioneve tjera komunale 616-21-150-211

 

 Rregullimi i varrezave dhe hapësirave në Komunën e Prishtinës Lot 1 616-21-034/1-521

 

 Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre 616-22-6535-136

 

 Furnizim me paisje të IT-së 616-22-106-136

 

 Furnizim me mjete pune për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-22-90-121

 

 Organizimi i koncertit Rame Lahaj with friends 616-22-7592-225

 

 Realizimi i aktiviteteve mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-22-5036-221

 

 Furnizimi i pakove me dhurata për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 616-22-033-136

 

 Kalibrimi i paisjeve në impiantin e kompostimit 616-21-147-225

 

 Ndërtimi i rrugës Nekibe Kelmendi 616-22-007-512

 

 Furnizim me makina pastrimi 616-21-037-121

 

 Furnizim me paisje mjekësore 616-22-080-121

 

 Furnizimi dhe rregullimi i hapësirave publike 616-22-081-511

 

 Ndërtimi dhe modernizimi i semaforëve, montimi i paneleve ndriquese në vendkalime dhe matësve të shpejtësisë 616-21-025-521

 

 Ndërtimi i strehimores për qentë endacak 616-22-5956-521

 

 Ndërtimi i sistemit të pompimit për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive dhe lagje 616-22-5780-521

 

 Servisimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me aparate kundër zjarrit në Institucionet Komunale 616-21-041-221

 

 Renovimi i godinës së Zjarrfikësve 616-22-049-521

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve arsimore 616-20-099-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë-Slivovë-Llajshec dhe anasjelltas 616-21-094-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë-Slivovë-Llajshec dhe anasjelltas 616-22-004-235

 

 Furnizim me dru për Institucionet arsimore dhe Institucionet tjera Komunale 616-22-111-121

 

 Furnizimi me uniforma për personelin shëndetësor QKMF llot I 616-21-100-121

 

 Ndërtimi i rrugës Zeke Pacolli Marevc llot II 616-22-094-521

 

 Ndërtimi i rruges Zllash e vogël-Borocet dhe ndërtimi i murit Gani Balaj llot I 616-22-094-521

 

 Mirëmbajtja, furnizimi dhe rregullimi i 16 pikave të sistemit të Alarmit Publik 616-22-013-221/1

 

 Mirëmbajtja e monumenteve, fontanave dhe krojeve publike 616-22-027-221

 

 Furnizimi me Inventarizim i pushimorës për të moshuarit në Istog 616-22-032-121

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal llot I 616-22-034-211

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal llot II 616-22-034-211

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal llot III 616-22-034-211

 

 Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë-lagja Qafa - (Abazi sipas projektit) Krahu B, krahu C dhe krahu D 616-22-044-521

 

 Shërbime të veqanta kontraktuese për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-22-095-225

 

 Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve të bashkësive lokale dhe administratës së përgjithshme 616-22-085-521

 

 Ndërtimi i Semaforëve modernizimi, ndërtimi i paneleve ndriquese dhe matësve të shpejtësisë 616-22-068-521

 

 Renovimi i qendrës kulturore Llukar 616-22-045-521

 

 Ndërtimi i parkut linear te lagjja e Spitalit 616-22-091-521

 

 Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu në fshatin Bardhosh 616-22-043-521

 

 Furnizimi me lëndë djegëse pelet për shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Prishtinës si dhe për institucionet tjera komunale dhe për çerdhet me bazë në komunitet 616-22-078-111

 

 Furnizimi dhe mirëmbajtja e aparatit memografik 616-22-8383-121

 

 Furnizimi me material pedagogjik 616-22-129-125

 

 Ndërtimi i rrugëve në Shkabaj Alush Hoti dhe Hazir Haxholli 616-22-047-521

 

 Projekte për zyren për komunitete dhe kthim Llot I 616-22-069-521

 

 Ndërtimi i rrugës Mihal Ciko - Marevc Llot II 616-22-069-521

 

 Ndërtimi i rrugës në Grashticë Llot III 616-22-069-521

 

 Furnizim me lule dhe drunj dekorativ 616-22-7667-111

 

 Zhvillimi i platformes për ARC Gis 616-22-107-221

 

 Furnizim me inventarë shkollor për artikuj që nuk janë me AQP 616-22-099-111

 

 Ndërtimi i qerdhës Xixëllonjat - Ritender 616-22-097-511

 

 Punë shtesë Ndertimi i rrugës në Zllatar 616-22-126-525

 

 Implementimi i planit të Mobilitetit I 616-21-113-512

 

 Implementimi i planit të Mobilitetit "Ndërtimi-shenjëzimi i shtigjeve të bicikletës në rrugën kryesore të Qytetit" lot II 616-21-113-512

 

 Shërbimet e transportit me marimangë Ritender Lot I 616-22-60/1-211

 

 Shërbimet e transportit me marimangë Ritender Lot II 616-22-60/1-211

 

 Shpimi i puseve dhe montimi i sistemit të ujitjes Lot I 616-22-086-511

 

 Mirëmbajtja e puseve dhe pompave dhe sistemit të ujitjes Lot II 616-22-086-511

 

 Mirëmbajtjen e ngrohjes qendrore në Shkollat dhe institucioneve tjera komunale 616-21-150-211

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Brigadës së Zjarrfikësve loto 2 616-22-092-211

 

 Furnizim me libra për bibliotekat shkollore 616-22-101-212

 

 Furnizim me perde 616-21-26-121

 

 Rregullimi i dyerve dhe dritareve në Institucionet Arsimore 616-20-166-521

 

 Ndërtimi i rruges Brigada e Lirisë, faza e dytë-lagjja Qelaj-Punë shtesë 616-22-163-535

 

 Furnizim me mekanizëm bujqësor për fermer të Komunës së Prishtinës 616-22-116-121

 

 Furnizim me senzor akustik për matjen e zhurmës në qytet 616-22-053-111

 

 Ndërtimi i urës në fshatin Barilevë (zgjerimi i urës 2 Drenovc-Prugovc) 616-22-4055-521

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të komunës Loto 1 616-22-092-211

 

 Furnizimi dhe montimi i gjeneratorëve për institucionet edukativo-arsimore dhe nevojat tjera komunale 616-22-9970-111

 

 Ndërtimi i rrugës Skënderbeu 616-22-133-511

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në komunën e Prishtinës Lot 1 616-22-10563-511

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në komunën e Prishtinës Lot 2 616-22-10563-511

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në komunën e Prishtinës Lot 3 616-22-10563-511

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në komunën e Prishtinës Lot 4 616-22-10563-511

 

 Shtrimi me zhavor i rrugëve në Komunën e Prishtinës 616-22-179-521

 

 Ndërtimi i rrugëve - Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica, Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica Llot I 616-22-135-511

 

 Ndërtimi i rrugëve - Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica, Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica Llot II 616-22-135-511

 

 Ndërtimi i rrugëve - Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica, Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica Llot III 616-22-135-511

 

 Rikonstruimi i rruges Gjergj Balaj dhe Toni Bler Lot 2 - ritender 616-22-160-521

 

 Rruga në lagjen e Ramabajve-Hajvali Lot 3 - ritender 616-22-160-521

 

 Lot I - Sanimi dhe asfaltimi i rruges Viti Bullaj 616-22-177-511

 

 Lot IV - Ndërtimi i rruges nga Pallati i panaireve deri te rruga Vëllezërit Fazliu 616-22-177-511

 

 Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica 616-22-135-511

 

 Lot II - Ndërtimi i rruges që lidh rrugën 1 Tetori me rrugen Isa Kastrati 616-22-177-511

 

 Lot III - Ndërtimi i rrugicave në Bardhosh, Bërnicë të epërme, Lebanë, Vranidoll, Besi, Rimanishtë, Barilevë dhe Mramor 616-22-177-511

 

 Ndërtimi i rruges Zllash-Prapashticë Lot 1-ritender 616-22-160-521

 

 Ndërtimi i Parkut në Qendër - Rr. Sylejman Vokshi 616-22-187-521

 

 Ndërtimi dhe sanimi i kanalizimeve në qytet Llot I 616-22-162-511

 

 Ndërtimi dhe sanimi i kanalizimeve në qytet Llot II 616-22-162-511

 

 Furnizimi dhe montimi i paisjeve mjekësore për nevojat e QMF-Veternik, Punti i ri i QMU 616-22-10425-111

 

 Dizajni i programeve mujore për rrjetet sociale (3formate) për 24 muaj për teatrin e Qytetit të Prishtinës Dodona për vitin fiskal 2022-2023 616-22-132-121

 

 Furnizim me ushqim dhe pije 616-22-12609-136

 

 Furnizim me inventar për Qendrat e ndryshme sociale 616-22-140-121

 

 Furnizimi me bojler për ujin e nxet me panele solare IP YLLKAT 616-22-164-136

 

 Furnizim me ushqimore për familjet e cenushme të komuniteteve 616-22-40-121/1

 

 Furnizim me veshje për aktorë, teknik dhe roje, për nevojat e Teatrit të qytetit të Prishtinës Dodona, për shfaqjet e produksionit të teatrit  616-22-114-136

 

 Inventar për administratën komunale-Ritender 616-22-201-136

 

 Vendosja dhe furnizimi me kamera të sigurisë dhe pjesë të tjera përcjellëse për institucionet edukativo arsimore dhe nevojat e tjera komunale 616-22-78-121

 

 Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në rrugën Dukagjini te stacioni i autobusave 616-22-149-521

 

 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e këndeve të lodrave 616-22-93-521/1

 

 Organizimi i panairi Blej shqip 2022 616-22-140-221

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të KPSH 616-22-205-235

 

 Furnizimi me mikroçipa për qentë endacak 616-22-132-121

 

 Vlerësimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-22-154-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 1 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 2 dhe 23 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 3 dhe 16 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 4, 5, 6 dhe 7 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 8 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 9 dhe 12 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 10, 11 dhe 13 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 14 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 15 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 17 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 18 dhe 20 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 21 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 22 dhe 27 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 24 616-22-203-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve për zonat rurale lot 25 616-22-203-211

 

 

2021

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndëtsor në Prishtinë 616-20-186-225

 

 Furnizim me dhurata të Vitit të ri për Komunën e Prishtinës 616-20-181-1-3-6

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Llot 17 616-20-137-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Llot 10 616-20-137-221

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-21-001-225

 

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik - Lot 1 616-21-003-225

 

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik - Lot 3 616-21-003-225

 

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik - Lot 4 616-21-003-225

 

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik - Lot 5 616-21-003-225

 

 Mirëmbajtja e ndriçimit publik - Lot 6 616-21-003-225

 

 Art në hapësirat publike (jepi ngjyrë Prishtinës) 616-20-173-2-2-1

 

 Furnizim me lule dhe drunjë dekorativ 616-20-048-111

 

 Furnizim emergjent me teste serologjike per Sars-covid-19  616-20-136-111

 

 Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni lagja Vakovc 616-20-030-511

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - rekonstruimi i rrugës Muharrem Fejza 616-19-6284-5-1-1

 

 Ndërtimi i çerdhes Xixëllonjat 616-20-127-511

 

 Dezinfektimi i objekteve për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-20-096-221

 

 Pikat ushqyese për qenët endacak 616-21-021-135

 

 Rikonstruimi i rrugës Viti-Bullaj Marec 616-20-195-521

 

 Ndërtimi i rrugës kryesore dhe rrugicave në Bërnicë të poshtme 616-20-154-521

 

 Ndërtimi i fushave sportive 616-20-156-521

 

 Implementimi i platformës së E-shkollorit 616-21-563-2-2-5

 

 Ndërtimi i QMF-së në Veternik 616-20-025-511

 

 Furnizim me inventar për nevojat e Institucioneve shëndetësore 616-20-8513-111

 

 Mirëmbajtja dhe rindërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në Komunën e Prishtinës 616-20-159-211

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës - procedurë e negociuar pa publikim 616-21-052-221

 

 Përmirësimi i prodhimit primar në perimtari përmes monitorimit, inspektimit dhe këshillimit për menaxhimin e mbetjeve kimike dhe përcaktimin e metaleve të rënda 616-21-191-221

 

 Furnizimi me kultivator për fermer 616-20-155-121

 

 Ndërtimi i shkollës së mesme 7 Shtatori 616-20-029-511

 

 Mirëmbajtja e Paisjeve Mjekësore 616-21-035-221

 

 Ndërtimi i rrjetës së furnizimit me ujë dhe kyqjeve shtëpiake në rrugën e Llapit 616-21-056-525

 

 Furnizimi me makina mjelese per blegetor 616-20-194-121

 

 Furnizimi me barna dhe material shpenzues - Covid19 616-21-055-121

 

 Ndërtimi i rrugës Dragovc- Gulmivadë (Marec)- Faza II dhe Lagjja Haxholli dhe L. Gerbesheve Lot 1 616-20-192-511

 

 Ndërtimi i rrugës në lagjen Xharrovit-Keqekollë Lot 2 616-20-192-511

 

 Ndërtimi i rrugës Haxhi Bejta në Grashticë Lot 3 616-20-192-511

 

 Asfalltimi i rrugëve Shkëlzen Haradinaj e Besim Ndreca(Rilindja) Lot 4 616-20-192-511

 

 Ndërtimi i shkollës "Nënë Tereza" në Vranidoll 616-20-175-511

 

 Furnizim me material didaktik 616-21-031-121

 

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 1 616-20-073-111

 

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 2 616-20-073-111

 

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 3 616-20-073-111

 

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 4 616-20-073-111

 

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 5 616-20-073-111

 

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja rekonstruimi e rrjetit për ndriçimin publik Lot 6 616-20-073-111

 

 Rregullimi dhe Gjelbërimi i Oborreve për Shkolla 616-21-047-121

 

 Furnizim me tepih 616-21-032-121

 

 Ndërtimi i kanalizimit Llukarr-Makovc 616-20-190-521

 

 Ndërtimi i rrugës Bajram Kelmendi 616-20-133-521

 

 Furnizim me mekanizëm për vizatimet e fëmijëve 616-21-30-136

 

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë 616-21-62-225

 

 Ndërtimi i rrugës Stallovë-Zllashë Lot 1 616-20-039-511

 

 Hartimi i projekteve me infrastrukturë rrugore 616-20-165-211

 

 Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollat dhe institucionet tjera komunale 616-21-033-121

 

 Ndërtimi i impiantit të kompostimit - Punë shtesë 616-20-152-525

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugës Xhevat Begolli Lot 1 - 616-20-040-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugës Pallati i panaireve deri te rruga Vllezërit Fazliu  Lot 2 - 616-20-040-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugëve Azem Bejta dhe Shkodra  Lot 3 - 616-20-040-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugëve me kubëza në Arbëri dhe Emshir  Lot 4 - 616-20-040-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugëve Dëshmorët e Ponoshevcit dhe Sylejman Vuciterna  Lot 5 - 616-20-040-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugicave në Bardhosh, Bërnicë të epërme, Lebanë, Vranidoll, Besi, Rimanishtë, Barilevë dhe Mramor  Lot 6 - 616-20-040-511

 

 Dezinsektimi Hapësinor i Komunës së Prishtinës 616-21-008-211

 

 Ndërtimi i rrugës që lidh rrugën 1 tetori me rrugën Isa Kastrati 616-20-196-521

 

 Furnizim me material higjenik 616-21-038-121

 

 Furnizimi me material administrativ shëndetësore 616-21-1419-121

 

 Furnizimi dhe montimi i inventarit dhe paisjeve per sherbime veterinare te Qenve endacak 616-20-147-121

 

 Renovimi dhe inventarizimi I strehimores Shpresa dhe shtëpitë e fëmijëve të Kosovës Lot 1 616-20-163-521

 

 Renovimi dhe inventarizimi I strehimores Shpresa dhe shtëpitë e fëmijëve të Kosovës Lot 2 616-20-163-521

 

 Harta Strategjike e Zhurmës për Zonën Qendër të Qytetit 616-20-116-322

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve llot I 616-21-069-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve llot II 616-21-069-221

 

 Mirëmbajtja e monumenteve, fontanave dhe krojeve publike 616-21-029-221

 

 Ndërtimi i rrugëve rurale me infrastrukturë përcjellëse - Lot 3 (ndërtimi i rrugës Keqekollë-Nishevc) 616-21-067-535

 

 LLOT II-Rekonstruimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen Bregu i diellit -punë shtesë 616-21-24/1-525

 

 Mirembajtja e semaforeve 616-21-027-221

 

 Renovimi dhe rregullimi i infrastrukturës në qendra te ndryshme sociale 616-20-150-521 

 

 Renovimi i shkollës Gjin Gazulli 616-20-122-521

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  - Llot 1 616-21-006-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  - Llot 2 616-21-006-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  - Llot 3 616-21-006-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  - Llot 4 616-21-006-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  - Llot 5 616-21-006-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve  - Llot 6 616-21-006-211

 

 Furnizimi me tabela të menqura 616-21-063-136

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve edukativo arsimore 616-21-085-225

 

 Marrëveshje kornizë Furnizim me pemë dhe prime 616-21-082-121

 

 Ndërtimi i Lapidarit në Prapashticë për dëshmorët e vitit 1921 - punë shtesë 616-21-96-525

 

 Furnizim me set carcafësh, kallëf jorgani dhe jorgan 616-21-1970-121

 

 Trajtimi i qenëve endacak - aneks kontratë 616-20-140-221-1

 

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucionet Arsimore 616-21-020-221

 

 Furnizim me dezinfektues për duar me bazë të alkoolit 70%  616-21-073-121

 

 Ndërtimi i shtegut për ecje dhe vrapim 616-20-168-521

 

 Furnizim emergjent me insulina per nevojat e QKMF Lot I 616-21-112-115

 

 Furnizim emergjent me insulina per nevojat e QKMF Lot II 616-21-112-115

 

 Furnizimi me paisje teknike për ekipin e Zjarrfikësve 616-21-070-136/1

 

 Furnizim me reagensa hematologjik per SFRI-H18 Lot I 616-21-053-111

 

 Furnizim me reagensa hematologjik per ABX Lot II & Furnizim me material shpenzues laboratorik Lot V 616-21-053-111

 

 Furnizim me reagensa per biokimi Lot IV 616-21-053-111

 

 Furnizim me rapid teste per CPR dhe HbA1C Lot VI dhe Furnizimi me material stomalogjik X 616-21-053-111

 

 Furnizim me reagensa per analyzer biokimik Cobas 111 roche Lot VII 616-21-053-111

 

 Furnizim me reagensa per Analizer Biokimik AU480 Lot VIII & Furnzim me teste per T3, T4 dhe TSh për VIDAS Lot IX 616-21-053-111

 

 Furnizim me material higjienik për Drejtorinë e Kulturës, Minoritete dhe Bashkësi Lokale 616-21-065-121

 

 Aktivitete mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-21-074-221

 

 Hartimi i projektit "Adaptimi i objektit të shkollës në Lagjen Kalabria" 616-20-188-235

 

 Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi në objektet shëndetësore 616-21-3037-221

 

 Sigurimi Fizik i objekteve të Komunës - procedurë e negociuar pa publikim 616-21-114-225

 

 Mjete pune profesionale për zyrtarët e mbikqyrjes së projekteve kapitale 616-21-075-121

 

 Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e shkollave - Gëlqerosja Lot 1 - 616-21-059-511

 

 Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e shkollave - Nyje Sanitare Lot 2 - 616-21-059-511

 

 Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e shkollave - Rregullimi i kulmeve në Institucionet arsimore Lot 3 - 616-21-059-511

 

 Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e shkollave - Rregullimi i dyshemeve Lot 4 - 616-21-059-511

 

 Furnizimi me material shpenzues për shërbime laboratorike - Furnizimi me reagensa për numërues hematologjik ADVIA 560 5 - Loto 3 616-21-053/1-111

 

 Renovimi i objektit të zjarrfikësave të BPZ - Kodra e trimave 616-21-066-521

 

 Furnizimi dhe gjelbërimi i hapësirave publike-parqeve 616-21-3053-111

 

 Organizimi i aktiviteteve socio-kulturore verore 616-21-2658-221

 

 Operimi turistikë 616-21-2677-221

 

 Shtrimi me zhavorr i rrugëve në Komunën e Prishtinës 616-21-089-521

 

 Furnizim me pajisje teknologjike për institucionet arsimore 616-20-1154-111

 

 Furnizim me dru 616-21-817-121

 

 Mirëmbajtja e produkteve Te Pema (9 produkte XL+1 produkt 2 XL) 616-21-102-225

 

 Sigurimi ndaj aksidenteve për nxënësit e shkollave profesionale dhe kandidatët nga qendra e karrierës gjatë punës praktike 616-21-083-221

 

 Hapja e shkallëve emergjente në kopshtin me bazë ne komunitet Ketrushët 616-21-3614-536

 

 Furnizim me pajisje mjekësore për nevojat e kujdesit primar shëndetësor QKMF dhe QMU 616-21-3832-111

 

 Furnizimi me lëndë djegëse pelet për shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Prishtinës si dhe për institucionet tjera komunale dhe për qerdhet me bazë në komunitet 616-21-1561-111

 

 Intervenime emergjente - pastrimi i shtratit të lumenjve dhe kanalizimit atmosferik dhe riparimi i pompave dhe ngritja e sigurisë në hapësira publike 616-21-408-511

 

 Rruga në lagjen e Ramabajve faza e II 616-21-090-521

 

 Furnizimi, rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 616-21-805-111

 

 Furnzim me rrobatharëse, rrobalarëse dhe enëlarëse për Institucione Parashkollore 616-21-111-121

 

 Ndërtimi i objektit të bashkësisë lokale dhe ofiqarisë në Marec 616-21-118-525

 

 Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fitnesit për Komunën e Prishtinës 616-21-4895-521

 

 Furnizimi me Kuzhinë për Byfen e Komunës së Vjetër 616-21-128-125

 

 Furnizim me dy komplete te aparateve profesionale per kafe 616-21-81/3-136

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë - Slivovë - Llajshec dhe anasjelltas 616-21-130-225

 

 Furnizim me material pedagogjik Lot 1 616-21-4787-125

 

 Furnizim me material pedagogjik Lot 2 616-21-4787-125

 

 Shërbime të veçanta kontraktuese për angazhimin e përmbauresve privat për inkasimin e gjobave komunale për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-21-051-221

 

 Furnizim me libra për biblioteka shkollore 616-21-105-121

 

Furnizim me artikuj ushqimor për nevojat e Kuzhinës Qendrore 616-21-4370-121

 

 

Furnizim me material fidanor të perimeve për mjedise të mbyllura dhe të hapura në fushën e perimtarisë 616-21-3871-111

 

 

Rregullimi i rrethrrotullimit turbo – Lot 1 616-21-2761-521

 

 

Inventarizimi i hapësirave publike – Lot 2 616-21-2761-521

 

 

 Ndërtimi i rrugëve Burimi, Ekrem Dili dhe Braina Lot 1 616-21-2947-511

 

 

Ndërtimi i rrugëve në Nishec Lot 2 616-21-2947-511

 

 

 Ndërtimi i rrugëve në Sharban Lot 2 616-21-2947-511

 

 

Renovimi dhe rikonstruimi i objekteve të trashigimis kulturore faza e II-të 616-21-080-521

 

 

Ndërtimi i Urave 616-21-092-521

 

 

Furnizim me material fidanor të perimeve për mjedise të mbyllura dhe të hapura në fushën e perimtarisë 616-21-3871-111

 

 

 Sigurimi fizik për objektet e QKMF dhe QMU 616-21-5093-225

 

 

Rikonstruimi i rrugës Malush Kosova – Lot 1 – 616-21-076-511

 

 

Rikonstruimi i rrugës Ahmet Krasniqi – Lot 3 – 616-21-076-511

 

 

 Rikonstruimi i rrugës Gjergj Balsha dhe Toni Bler – Lot 4 – 616-21-076-511

 

 

 Rikonstruimi i rrugës Shkelzen Haradinaj – faza e II-të – Lot 5 – 616-21-076-511

 

 

 Rikonstruimi i rrugëve Uran Ajeti – Lot 6 – 616-21-076-511

 

 

 Rikonstruimi i rrugës Aziz Abrashi – Lot 7 – 616-21-076-511

 

 

Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës 616-21-058-111

 

 

Procedurë e negociuar-Konkurs projektimi për renovimin e teatrit Oda 616-21-133-225

 

 

Shtrirja e sistemit te ujitjes ne parqet e qytetit dhe shpimi i puseve Lot 1 & Mirëmbajtja e puseve dhe pompave të ujitjes Lot 2 616-21-068-521

 

 

 Ndërtimi i rrugës Zllash – Prapashticë 616-21-095-511

 

 

 Ndërtimi i rrugës Slivovë-Peshter dhe krahu i rrugës në Llajshec 616-21-095-511

 

 

 Ndërtimi i rrugës në Gllogovicë-Grexhenik dhe krahu i rrugës në L.Vitija 616-21-095-511

 

 

 Ndërimi i rrugës Sejdiovit, Bushgega dhe Qazimovit 616-21-095-511

 

 

 Projekte për zyren për komunitete dhe kthim 616-21-095-511

 

 

 Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit – Prishtine 616-21-129-511

 

 

 Furnizimi dhe montimi me pajisje për Institucionet vartëse të Drejtorisë së Kulturës 616-21-106-121

 

 

 Furnizimi me uniforma për personeli shëndetësor QMU-së Lot II 616-21-100-121

 

 

Ndërtimi i fushës së mini golfit (në pishinën e Gërmisë pjesa lindore) 616-21-124-521

 

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja me Toner për Departamentin e Prokurimit 616-21-4791-125

 

 Ndërtimi i aneksit të shkollës Pavarësia 616-21-022-521

 

 Furnizim me libra për biblotekën Hivzi Sulejmani dhe biblotkën e re Kodra e Trimave 616-21-127-111

 

 Furnizim me paisje për kabinete në shkolla SHMT 28 Nëntori & Furnizim me paisje për kabinete në shkolla SHMM Prenk Jakova 616-21-132-121

 

 Ndërtimi i rrugës në Butovc lot 1 616-21-101-511

 

 Ndërtimi i rr. Arbanasi, Shkëndija, Minatori, A.Loki e Murat Gashi lot 2 616-21-101-511

 

 Ndërtimi i rrugës Prugoni dhe krahu i rr. në Makovc lot 3 616-21-101-511

 

 Shërbime për arkivimin fizik të dokumentacionit zyrtar për Komunën e Prishtinës 616-21-7576-225

 

 Furnizimi emergjent me D-Dimer për nevojat e QKMF-së 616-21-146-125

 

 Furnizim me autovetura për shërbimet shëndetësore 616-21-36/2-111

 

 Furnizimi dhe montimi i serrave 616-21-109-111

 

 Ndërtimi i tribunës lindore në stadiumin 2 Korriku 616-21-6546-521

 

 Shërbime për udhëheqjen e ankandeve publike 616-21-7618-221

 

 Pune te paparapara ne projektin Ndertimi i rruges ne lagjen Xharrovit -Keqekolle 616-21-145-525

 

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucionet Arsimore 616-21-141-221

 

 Ekspozimi i veprës Never Say Never në sheshin Adem Demaçi 616-21-7101-225

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot I 616-21-040-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot II 616-21-040-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot III 616-21-040-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot IV 616-21-040-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot V 616-21-040-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot VI 616-21-040-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot VII 616-21-040-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot VIII 616-21-040-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot IX 616-21-040-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot X 616-21-040-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave Lot XI 616-21-040-211

 

 Renovimi i Pushimores për të moshuarit në Istog 616-21-140-521

 

 Sigurimi fizik për objektet QKMF dhe QMU 616-21-156-225

 

 Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive në kryeqytet 616-21-5138-525

 

 Implementimi i platformës online për digjitalizim të shkollave 616-21-160-215

 

 Mirëmbajtja e Web-Faqes Prishtina Online 616-21-8766-235

 

 Mirëmbajtja e E-Kiosqeve 616-21-152-225

 

 Renovimi i shtëpisë së djegur në Lebanë 616-21-155-536

 

 Ndërtimi i rrugës Vidime-Lumi i Marecit - Faza II 616-21-095-511

 

 Ndërtimi i rrugëve Ibrahim Lutfiu dhe Taip Krasniqi me Kubëza të vjetra (Kallderm) 616-21-3341-512

 

 Shërbime për udhëheqjen e ankandeve publike 616-21-7618-221

 

 Furnizim me artikuj ushqimor për punëtorët e Komunës së Prishtinës Loto 1 - 616-21-163-111

 

 Furnizim me artikuj ushqimor për punëtorët e Komunës së Prishtinës Loto 2 - 616-21-163-111

 

 Furnizim me teste të shpejta antigjen përmes pështymës për Covid 19 616-21-9891-115

 

 Rikonstruimi i rruges Ilir Konushevci 616-21-076-521

 

 Sherbime per Artistë 616-21-162-221

 

 Furnizim me paisje për kabinete në shkolla 616-21-132/1-121

 

 Rregullimi dhe renovimi i tereneve sportive ne Komunen e Prishtines 616-21-136-521

 

 Ndërtimi i fushave sportive në Komunën e Prishtinës 616-21-137-521

 

 Renovimi i biblotekes Hivzi Sylejmani në Dardani 616-20-057-521

 

 Furnizim me infografike dhe materiale tjera për zyre 616-21-9973-1-1-1

 

2020

 Furnizim me material fidanor në sektorin e pemtarisë 616-19-184-121

 

 Furnizim me artikuj ushqimor për Kuzhinën Qendrore 616-19-198-111

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjet Canolli, Qazimaj dhe Sekiraqa në fshatin Prapashticë 616-19-185-521

 

 Renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së objektit të QMU-së 616-19-183-521

 

 Ndërtimi i strehimores për qentë endacak dhe trajtimi i tyre 616-19-194-5-2-1

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës Lot 1 616-19-041-111

 

 Furnizim me paisje mjekësore për QKMF dhe QMU Ritender - Lot II 616-191-180/1-111

 

 Furnizim me kifle 616-20-001-115

 

 Furnizime mjekësore 616-19-199-121

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore-negociuar 616-19-207-421

 

 Pastrimi i Shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili , Asim Vokshi , Dardani , Naim Frasheri, Pjeter Bogdani , Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211

 

 Furnizim me kifle për nxënësit e klasave 1-5 616-19-196-111

 

 Furnizim me materiale mbrojtëse personal - emergjente 616-19-002-125

 

 Dezinfektimi i objekteve te ndërtesave kolektive ne Komunën e Prishtinës 616-19-003-225

 

 Furinizimi me pajisje mbrojtëse - mjekësore - maska - Lot 1 616-20-004-125

 

 Furinizimi me pajisje mbrojtëse - mjekësore - dezinfektues - Lot 3 616-20-004-125

 

 Dezinfektimi i objekteve te KPSH-se ne Komunen e Prishtines dhe institucioneve tjera komunale 616-20-005-225

 

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndëtsor në Prishtinë 616-20-007-225

 

 Hartimi i projekteve për infrastrukturë rrugore 616-19-122-212 

 

 Trajtimi i qenëve endacak 616-20-006-225

 

 Realizimi i masave të efiçiencës së energjisë në ndërtesën e banimit në bashkëpronësi 616-19-214-521

 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit për ndriçimin publik - punë shtesë 616-20-011-525

 

 Rigjenerimi Urban i Lagjeve të Kryeqytetit 616-19-216-535

 

 Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 616-20-015-225

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve 616-19-146-511

 

 Furnizim me paisje mjekësore për QKMF dhe QMU Ritender - Lot 1 616-191-180/1-111

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës - Lot II 616-19-041-111

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse Gr-2 616-19-213-521

 

 Shërbimet e konsulencës në fushën e kulturës-ritender 616-19-130-222

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore mbrojtëse për punëtorë shëndetësor të QKMF dhe QMU 616-20-042-125

 

 Furnizimi me dezinfektues për Tuneli Dezinfektues 616-20-044-135

 

 Dezinfektimi i hyrjeve te objekteve te reja banesore 616-20-046-225

 

 Furnizimi me dezinfektues per duar per banoret e hyrjeve te objekteve te reja banesore 616-20-045-135

 

 Rikonstruimi i Rrugës Agim Ramadani 616-19-028-511

 

 Zgjerimi i rrjetit të senzorëve të cilësisë së ajrit dhe avansimi i rrjetit ekzistues RITENDER 616-19-117/2-221

 

 Rregullimi dhe rethimi i varrezave te Komunes se Prishtines 616-19-059-5-2-1

 

 Implementimi i dyerve të sigurisë së lartë, sistemit të qasjes dhe paisjeve tjera për arkiven në objektin e Komunës së Prishtinës 616-19-182-121

 

 Konkurs projektimi për konservimin dhe adaptimin e shtëpisë shkollë në Muzeun e shtëpive shkolla(Lagja e Herticëve,Prishtinë) - Fituesi i parë - Smart Architecture 616-19-147-212

 

 Konkurs projektimi për konservimin dhe adaptimin e shtëpisë shkollë në Muzeun e shtëpive shkolla(Lagja e Herticëve,Prishtinë) - Fituesi i dytë - Ardi CC & Unikosproject 616-19-147-212

 

 Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën B 616-19-211-5-2-1 

 

 Furnizimi me tunelin dezinfektues 616-20-047-135

 

 Implementimi i platformes dixhitale E-Shkollori 616-20-056-225

 

 Furnizimi me rroba mbrojtese shume perdoruese per siguri te punetoreve te pastrimit dhe te dezinfektimit ne fazen emergjente 616-20-043-135

 

 Furnizimi dhe vendosja e kamerave të sigurisë në kryeqytet 616-19-210-121

 

 Rigjenerimi i rrugës Mehmet Kaçurri (Rruga Model) - Prishtinë 616-19-215-5-2-1

 

 Furnizim me material higjienik për Institucionet Arsimore 616-20-010-121

 

 Shërbime të veçanta kontraktuale për përfaqësin ligjore për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-20-53-212

 

 Instalimet dhe renovimet e ngrohjes qendrore në Shkolla 616-19-108-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale llot I - 616-19-179-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale llot II - 616-19-179-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale llot III - 616-19-179-211

 

 Dizajnimi i platformes dixhitale FOLSHLIR.COM dhe LINJA E JETES ne fazen emergjente 616-20-066-235

 

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës - Lot 1 - Furnizim me SSD Disk 616-20-009-121

 

 Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkollat dhe institucionet tjera komunale 616-20-008-121

 

 Furnizim me pako për fëmijët në fazën emergjente 616-20-067-135

 

 Furnizim me materiale pedagogjike II 616-20-054-125

 

 Furnizim me materiale pedagogjike I 616-20-052-125

 

 Zhvendosja dhe montimi i shtyllave të ndriçimit publik në lagjen DARDANIA 616-20-075-525

 

 Furnizim me makina shtypi 616-20-064-1-2-5

 

 Furnizim me perde për Institucionet Arsimore 616-20-038-121

 

 Furnizim me Tabletë dhe Label Printera 616-20-076-125

 

 Rregullimi i kulmit në shkollën Nexhmi Mustafa në Prugovc 616-20-080-525

 

 Furnizim me dru 616-20-037-121

 

 Renovimi i tualeteve publike në Parkun e Gërmisë 616-20-051-521

 

 Furnizimi me artikuj ushqimor për kuzhinen Qendrore 616-20-013-121

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor - Furnizim me reagjenta hematologjik për SFRI-H18,ABX dhe MYTHIC Lot I 616-20-016-111

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor - Furnizim me reagjenta për biokimi  Lot II 616-20-016-111

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor - Rapid teste për CRP dhe HbA1C (nga gishti) për aparat NyroCard  Lot IV 616-20-016-111

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor - furnizim me reagjenta për analyzer biokimik Cobas 111 Roche Lot V 616-20-016-111

 

 Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 616-20-098-215

 

 Furnizimi me pako ushqimore për familjet në kushte të rënda ekonomike 616-20-094-125

 

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Prishtina e Re 616-20-078-525

 

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës për institucionet arsimore 616-20-050-221

 

 Furnizim emergjent me reagensa serologjik per SARS-COV2 per nevojat e Komunes se Prishtines Lot I 616-20-102-125

 

 Furnizim emergjent me reagensa serologjik per SARS-COV2 per nevojat e Komunes se Prishtines Lot II 616-20-102-125

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjet Canolli, Qazimaj dhe Sekiraqa në fshatin Prapashticë 616-20-077-525

 

 Shtrirja e sistemit të ujitjes në parqet e qytetit Lot 1 dhe Lot II 616-20-055-521

 

 Furnizim me pako ushqimore për familjet skamnore 616-20-095-1-2-5

 

 Renovimi i çerdhes "Gëzimi ynë" në bashkëfinancim me zyren Japoneze 616-20-104-525

 

 Furnizim me motor, sharra speciale dhe hillt për thyerje dhe demolim për BPZ 616-20-41-221

 

 Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit - Prishtinë 616-20-049-521

 

 Furnizimi me paisje mbrojtëse për punëtorët shëndetësor në luftën kundër Covid 19 - pakoja emergjente Prishtina 1 616-20-105-125 

 

 Ndërtimi i Urave në pjesën perëndimore të Unazës Qendrore” - punë të paparapara 616-20-063-525

 

 Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese - Lot 1 616-20-060-521

 

 Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese - Lot 2 616-20-060-521

 

 Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese - Lot 3 616-20-060-521

 

 Furnizimi dhe montimi i pajisjeve për ngritjen e sigurisë së lëndës arkivore në arkivin Komunal të Prishtinës 616-19-094-111

 

 Furnizim me vegla pune 616-20-086-121

 

 Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën e Busisë 616-19-200-521 

 

 Furnizim me pajisje kuzhine 616-20-071-121

 

 Furnizim me inventar 616-20-014-111

 

 Grumbullimi ,transportimi dhe asgjesimi i mbetjeve mjekesore KPSH 616-20-072-521

 

 Furnizim me material didaktik 616-20-18-121

 

 Furnizim me reagensa serologjike për SARS Cov 2-emergjente 616-20-111-125

 

 Blerja e një veture të terrenit e kominuar me kabinë dyshe dhe bartje të ngarkesës - automjet komandues për BPZ-Prishtinë 616-20-090-121

 

 Ndërtimi i objektit të Bashkësisë Lokale dhe ofiqarisë në Marec 616-20-079-521

 

 Sigurimi i automjeteve të komunës 616-20-070-221

 

 Pikat ushqyese per qenet endacak 616-20-093-135

 

 Furnizimi me libra i biblotekave shkollore 616-20-84-121

 

 Riorganizimi i Kontejnereve,kontejner te rinje,Rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta 616-20-085-521

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve arsimore 616-20-117-225

 

 Hapja e puseve për ujitje në oborret e shkollave 616-20-033-521

 

 Furnizim me libra te ngjyrosjes 616-20-65-223

 

 Furnizim me tepih 616-20-108-136

 

 Furnizimi me material dhe paisje mbrojtese per shkolla kunder virusit Covid-19-Ritender 616-20-118-125/1

 

 Mirëmbajtja, servisimi i pajisjeve të TI-së, furnizimi dhe montimi me pjesë rezervë 616-20-083-221

 

 Mirëmbajtja e Semaforëve 616-20-088-221

 

 Furnizim me pajisje të teknologjisë informative për Komunën e Prishtinës Lot 1 dhe Lot 3 616-20-089-121

 

 Hapja e rrugëve të reja në Komunën e Prishtinës 616-20-081-521

 

 Ndërtimi i qendrës kulturore për të rinjë-Bibliotekës në lagjen Kodra e trimave 616-19-208-511

 

 Furnizim me libra për bibliotekën "Hivzi Sylejmani" 616-20-032-121

 

 Rregullimi i rrugëve dhe infrastrukturës në rrugët te trafoja 616-20-059-521

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor Lot III Ritender 616-20-016/1-111

 

 Furnizimi me maska dhe dezinfektues 616-20-112-121

 

 Ndertimi I Rrjetit të Rrugëve në lagjën Geci, Bushgega, Sekiraqa, Halili, Canollëve, Qazim, Osmonët, Borovcët, Bilalli, Brahimi, Sejda dhe Haradinajt në Prapashticë dhe Marec Lot 1 - Aneks Kontratë 616-20-129-525

 

 Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive në kryeqytet 616-20-074-521

 

 Renovimi i bibliotekës Hivzi Sylejmani në Dardani si dhe dega e bibliotekës përkujtimore në Tauk Bahqe 616-20-057-521

 

 Furnizim me drunjë dekorativ-Ritender 616-20-035/1-121

 

 Rikonstruimi i rrugëve "Karl Gega", "Ali Pashë Tepelena" dhe "Gazmend Zajmi" 616-20-123-525

 

 Marrëveshje për ndërprerjen e kontratës me titull "Ndërtimi i strehimores për qentë endacak dhe trajtimi i tyre" me nr. të prokurimit  616-19-194-521 

 

 Ndërtimi i parkut rekreativo-sportiv në Dardani dhe renovimi i hapësirës 616-19-173-511

 

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë 616-20-134-225

 

 Pastrimi i objekteve shëndetësore QKMF-së dhe QMU-së 616-20-135-221

 

 Zhvendosja e zyrave të emergjencave, renovimi i nyjeve sanitare 616-20-115-521

 

 Furnizim me lëndë djegëse pelet për shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Prishtinës 616-20-1449-1-1-1

 

 Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave - Lot 1 616-20-101-511

 

 Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave - Lot 2 616-20-101-511

 

 Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave - Lot 3 616-20-101-511

 

 Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave - Lot 4 616-20-101-511

 

 Ndërrimi i rrjetës të furnizimit me ujë dhe kyqjeve shtëpiake në rrugën e Llapit-Prishtinë 616-20-125-521

 

 Renovime dhe përmirësime të infrastruktuës së institucioneve të KPSH-së 616-20-097-521

 

 Furnizim emeregjent me teste serologjikte për SARS-COVID -19 616-20-144-115

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugës në lagjen Qosaj - Prapashticë Lot 2

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugës Keqekollë-Nishevc Lot 3

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugës në lagjen Isufi-Keqekollë Lot 4

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugës në lagjen Kllokoqi-Marevc Lot 5

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugës në lagjen Kullaj-Mramor Lot 6

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugës Dragovc-Gulmivadë Lot 7

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse - Ndërtimi i rrugicave në Prapashticë, Nishevc dhe Marevc Lot 8

 

 Shenjëzimi i fushave sportive dhe këndeve të lodrave me tabela njoftuese 616-20-109-536

 

 Renovimet në Objektin e Komunës së re dhe në Objektin e Komunës së vjetër 616-20-114-521

 

 Rregullimi i oborreve dhe rethojave të tereneve sportive 616-20-121-521

 

 Mirëmbajtja e hapësirave publike të rrugëve dhe trotuareve në viset rurale - Lot 1 616-20-106-521

 

 Mirëmbajtja e hapësirave publike të rrugëve dhe trotuareve në viset rurale - Lot 2 616-20-106-521

 

 Mirëmbajtja e hapësirave publike të rrugëve dhe trotuareve në viset rurale - Lot 3 616-20-106-521

 

 Blerja e pickup-ve për Kuzhinën Qendrore Ritender 616-20-1001-121

 

 Mirëmbajtja e sistemit të adresave në Komunën e Prishtinës 616-20-110-221

 

 Trajtimi i qenëve endacak 616-20-140-221

 

 Ndërtimi i ashensorit në objektin e vjetër të Komunës 616-20-082-521

 

 Ndërtimi i Infrastrukturës rrugore në Lagjen Pejton 616-20-132-535

 

 Furnizim me makina pastrimi 616-20-36-121

 

 Organizimi i Manifestimit Kulturor - Armend Rexhepagiqi 616-20-161-225

 

 Furnizim me teste me antigjen covid-19 616-20-171-115

 

 Pastrimi dhe mirmbajtja e objekteve në QKMF dhe QMU 616-20-062-211

 

 Rekonstruimi i rrugës Haxhi Zeka 616-20-119-521

 

 Ndërtimi i Lapidarit në Prapashticë për dëshmorët e vitit 1921 616-20-131-521

 

 Angazhimi i punëtorëve të pastrimi në Shkolla në kuadër të masave anti covid 19 616-20-167-215

 

 Punimi i shpimeve dhe elaboratit gjeomekanik 616-20-120-221

 

 Renovimi i shkollës "Ahmet Gashi" - Lot 2 616-20-122-5-2-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve 616-20-137-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve lot 28, 29, 30, 31, 32, 33 616-20-137-211

 

 Furnizim me material dezinfektues për institucionet arsimore 616-20-148-1-2-1

 

 Furnizim me artikuj higjienik për familjet në situatë të vështirë ekonomike gjatë situates me COVID 19 616-20-139-125

 

 Furnizimi me invertar për kuzhinën e çerdhes në Besi 616-20-164-136

 

 Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive, renovimi i Kompleksit Qafa - punë të paparapara 616-20-158-535

 

 Furnizimi me kompresor 250 l - min 616-20-069-121

 

 Furnizimi me material mjekësor kundër Covid-19 616-20-178-125

 

 Furnizim me barna dhe materiale shpenzuese mjekësore për nevojat e QKMF dhe QMU për personat me Covid-19 616-20-170-121

 

 Furnizim me pajisje teknologjisë informative (IT) për Komunën e Prishtinës 616-20-138-121

 

 Shërbime të veçanta kontraktuese për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-20-176-225

 

 Furnizim me paisje kuzhine për Kuzhinën Qendrore 616-20-153-121

 

 Furnizim me barna dhe material shpenzues për nevojat e QKMF dhe QMU 616-20-172-121

 

 Furnizim emergjent me reagensa serologjik - Covid 19 616-20-180-125

 

 Vendosja, rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 616-20-068-521

 

 Furnizimi me fidane të pemëve për pemëtar 616-20-162-121

 

  Vazhdimi i rrugës B - pjesa e dytë 616-19-023-511

 

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore, rinore dhe sportive Lot 1 616-20-151-221

 

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore, rinore dhe sportive Lot 2 616-20-151-221

 

 Konservimi dhe adaptimi i ndërtesës së ish-Kadastrit - Projekti i detajuar 616-19-134-225

 

 Furnizim me inkubator për çeljen e zogjëve 616-20-160-121

 

 Furnizim me laktofriza dhe mikser për përzierjen e ushqimit të kafshëve 616-20-157-121

 

 Furnizimi me pako emergjente (ushqimore dhe higjenike) për familjet me kushte të vështërsuara ekonomike si rezultat i pandemisë Covid-19 616-20-184-115

 

 Kabllimi dhe Instalimi i internetit në Institucionet Arsimore në Komunën e Prishtinës për nevojat e mësimit online 616-20-179-225

 

 Ndërtimi i strehimores për qentë endacak dhe trajtimi i tyre 616-20-142-521

 

 Furnizim me rekuizita sportive 616-20-103-121

 

 Kryerja e shërbimeve të ankandit publik 616-20-169-236

 

 Rikonstruimi i rrugës Isa Kastrati 616-20-126-521

 

 

 

2019

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale 616-18-116-211

 

 Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e Komunës së Prishtinës 616-18-143-521

 

 Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale 616-18-129-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lot 21 616-18-045-221

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511

 

 Rikonstruimi i rrugës dhe trotuareve në rrugën "Sheshi i Arbërit" 616-18-134-521

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 1 616-19-004-215

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 2  616-19-004-215

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 3  616-19-004-215

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 4  616-19-004-215

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 5  616-19-004-215

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 6 616-19-004-215

 

 Furnizimi dhe montimi i rafteve për Arkivin e Drejtorisë së Urbanizmit - Komuna e Prishtinës 616-18-135-121

 

 Marrëveshje për ndërprerjen e kontratës Furnizimi dhe montimi i rafteve për Arkivin e Drejtorisë së Urbanizmit - Komuna e Prishtinës 616-18-135-121

 

 Pastrimi i objekteve shkollore 616-18-125-211

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në Lagjen Sofali krah të rrugës "Trepça" dhe disa rrugëve në Lagjen Kodra e Trimave krah të rrugës "Dalip Alshiqi" dhe Kalabri 616-18-145-521

 

 Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik mbrapa sheshit Zahir Pajaziti - Prishtinë 616-18-114-5-2-1

 

 Marrëveshje për ndërprerjen e kontratës me titull "Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik mbrapa sheshit "Zahir Pajaziti"

 

 Rregullimi me zhavorr i parkingut për autobusët e trafikut urban në Matiçan 616-19-003-5-3-6

 

 Ndërtimi i rrugës "Elez Berisha" te qendra tregtare Avori 616-18-140-521

 

 Sanimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve në lagjen Vneshta dhe Kodra e Trimave 616-18-154-521

 

 Ndërtimi i rrugës "Dëshmorët e Sharbanëve" në Kolevicë 616-18-151-521

 

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje - procedurë emergjente 616-19-012-525

 

 Rikonstruimi i rrugëve Drenica,Ukshin Hoti,Robert Doll dhe asfaltimi i shtresës se fundit te mbistruktures se rruges Enver Maloku - RITENDER 616-18-070-521

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve - faza e II-të 2018 616-18-131-521

 

 Sanime me zhavor i rrugëve sekondare, në territon e Komunës së Prishtinës 616-18-138-521

 

 Furnizimi, montimi dhe servisimi i gjeneratorëve 616-18-147-121 

 

 Ndërtimi i bazës së monumentit "New Born" 616-19-001-521

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU-Ritender lloto 6 616-18-090-111

 

 Furnizimi me dyshek për çerdhen në Kodrën e Trimave 616-19-007-136

 

 Furnizim me tripod projektora dhe drona 616-18-124-121

 

 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Hajvali dhe të fshatit Mramor në Prishtinë 616-18-133-511

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës 616-18-126-121

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender - Llot II 616-18-8971-2-1-1

 

 Furnizim me kifle për nxënësit e klasave I-V 616-19-467-1-1-1

 

 Punët përfundimtare për çerdhen në Tophane - Faza II 616-19-005-521

 

 Shënimi i ditëve mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-19-037-236

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e dytë 616-18-015-211

 

 Furnizimi dhe montimi i xhamave në shkolla dhe institucione tjera komunale 616-19-009-121

 

 Furnizimi me instrumente muzikore për kabinete te muzikës 616-19-008-121

 

 Furnizimi me kabinete të stomatologjisë dhe fizioterapisë për SHML Dr. Ali Sokoli - Lot 1  616-19-013-121

 

 Furnizimi me kabinete të stomatologjisë dhe fizioterapisë për SHML Dr. Ali Sokoli - Lot 2  616-19-013-121 

 

 Furnizimi, montimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të alarmit në objektet e qendrave për punë sociale  616-19-1369-2-2-1

 

 Furnizimi me inventar 616-19-10-121

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender - Llot I 616-18-8971-2-1-1

 

 Vaksionimi i gjedheve, deleve, dhive dhe qenve shtëpiak 616-19-036-221 

 

 Furnizimi me qumësht për nxënësit e shkollave - niveli i ulët prej klasës së I-V-te 616-19-002-115 

 

 Furnizimi me pajisje për kabinete të fizikes, kimisë dhe biologjisë për shkollat e Komunes se Prishtinës 616-19-016-121

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 1 - Lagjja Sutesk - Mramor, shkolla ame dhe anasjelltas 616-19-032-2-2-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 2 - Lagjja Sinidoll ne shkolles "Andon Zako Çajupi" dhe anasjelltas 616-19-032-2-2-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 3 - Përroi i njelmët-shkollë 616-19-032-2-2-1

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 2  616-18-025-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 4  616-18-025-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 5  616-18-025-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 6  616-18-025-211

 

 Inçizimet gjeodezike për Zonen ekonomike, Mati 3 dhe Zllatar 616-19-017-221

 

 Ndërtimi i rrugës në Marevc, Vidime - Lumi i Marevcit te Xhamia e fshatit 616-19-056-5-2-1

 

 Furnizimi me material pedagogjik I 616-19-087-125

 

 Furnizimi me perde për Institucionet Arsimore 616-19-062-121

 

 Furnizim me ushqim per kuzhinen qendrore 616-19-060-111

 

 Furnizimi me produkte kundër ndotjes së ambientit "TE PEMA" 616-19-093-125

 

 Furnizimi i shtyllave antiparking dhe shtyllave lëvizëse në formë pistoni 616-18-050-121

 

 Furnizimi me dy autoambulanca per nevojat e QMU-se 616-19-042-121

 

 Shpimi i puseve dhe montimi i sistemit te ujitjes per gjelbrim - pjesa e I-te dhe II-te 616-19-049-521

 

 Hartimi i projektit kryesor zbatues për "Çarshin e Vjetër" në qendër të Prishtinës 616-18-155-225

 

 Ofrimi i shërbimeve për 20 vjetorin e çlirimit të Prishtinës-Performanca e bendit Gjurmët 616-19-102-215

 

 Furnizimi me makina mjelese dhe bidona 616-19-061-121

 

 Furnizimi me material higjienik për Institucionet Arsimore 616-19-015-121

 

 Ndertimi i rrugës ne lugmir - lagja Prishtina e re 616-19-068-521

 

 Ndërtimi i rrugës Butovc-Mramor, rruga Azem Sopi faza e I-rë 616-19-054-521

 

 Furnizimi me material elektrik për nevojat e Komunës së Prishtinës - Lot 1 616-19-020-1-2-1

 

 Furnizimi me material hidrosanitar për nevojat e Komunës së Prishtinës - Lot 2 616-19-020-1-2-1

 

 Furnizimi me material të bravarisë për nevojat e Komunës së Prishtinës - Lot 3 616-19-020-1-2-1

 

 Organizimi i manifestimeve kulturore - Lot I, II dhe III 616-19-070-211

 

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës - objektet e Brigadës së zjarrfikësve, objektet në parkun Gërmia dhe objekte tjera sipas kërkesës 616-19-105-235

 

 Furnizim me aparat fotografik dhe aksesorë 616-19-2973-1-3-6

 

 Rekonstruimi i rrugës Hasan Remniku 616-19-057-521

 

 Ndërtimi Parku i Diellit tek kompleksi i Banesave të Bardha 616-18-7760-5-2-1

 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut, vërshimeve 616-19-048-521

 

 FURNIZIMI ME PAJISJE TEKNOLOGJIKE PËR OBJEKTET KOMUNALE DHE BASHKËSITË LOKALE - Lot 1 616-019-045-121

 

 FURNIZIMI ME PAJISJE TEKNOLOGJIKE PËR OBJEKTET KOMUNALE DHE BASHKËSITË LOKALE - Lot 3 616-019-045-121

 

 Furnizim me laktofriza për ruajtjen e qumështit të bagëtive Lot 1 616-19-095-121

 

 Furnizim me pajisje spërkatëse për pemë dhe perime Lot 2 616-19-095-121

 

 Furnizim me makina (mikser) për përgatitjen e ushqimit të koncentruar të bagëtive Lot 3 616-19-095-121

 

 Furnizimi me material didaktik për institucionet arsimore 616-19-077-121

 

 Ofrimi i shërbimeve të përkthimit 616-19-090-221

 

 Realizimi i matjeve gjeodezike incizimit të ndërtesave pa leje, për përfituesit e ndihmës sociale 616-19-092-236

 

 Mbështetja teknike për hartimin e planit të menaxhimit të Parkut Gërmia 616-19-019-322

 

 Rikonstruimi i rruges Dëshmorët e Gollakut në Hajvali 616-19-1897-5-2-1

 

 Furnizimi me ushqim të koncentruar për pula vojse 616-19-066-121

 

 Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit 616-19-69-211

 

 Mirmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjeksore Lot 1 - 616-19-65-211

 

 Mirmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjeksore Lot 2 - 616-19-65-211

 

 Mirmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjeksore Lot 4 - 616-19-65-211

 

 Rregullimi i oborreve dhe tereneve sportive 616-19-072-521

 

 Hapja e rrugëve të reja në zonat rurale 616-19-053-521

 

 Furnizimi me invertar kuzhine dhe paisje tjera per qerdhen Yllkat dhe qerdhen ne Kalabri 616-19-086-121

 

 Furnizim me barna për nevojat e QKMF dhe QMU Lot 1 - 616-19-2252-1-1-1

 

 Furnizim me barna për nevojat e QKMF dhe QMU Lot 2 - 616-19-2252-1-1-1

 

 Furnizim me pije dhe artikuj të tjerë për nevojat e Bufes së Komunës 616-19-063-121

 

 Furnizimi me kolltuk per nevojat e BPZ-se 616-19-109-121

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili, Asim Vokshi, Dardani, Naim Frashëri, Pjeter Bogdani, Shkolla e gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-114-225

 

 Ndërtimi i Pjerrinës në pjesët urbane të qytetit 616-19-4234-5-3-6

 

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucionet Arsimore 616-19-100-221

 

 Renovimi dhe mirëmbajtja e nyjeve sanitare në shkolla dhe institucione tjera komunale 616-19-085-521

 

 Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e kulmeve në institucionet arsimore 616-19-075-521

 

 Ndërtimi i rrugës në lagjen Qelaj dhe Halilovit në fshatin Keqekollë - Lot 1 616-19-033-511

 

 Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit në Gulmivadë, ndërtimi i rrugëve në lagjen Busi, ndërtimi i rrugicave në shkabaj dhe asfaltimi i rrugës në Ballaban - Lot 2 616-19-033-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në Bardhosh te FSK-ja dhe rreth hekurudhës - Lot 3 616-19-033-511

 

 Ndërtimi rrugës Dabishevc - Mutivod - Lot 4 616-19-033-511

 

 Asfaltimi i rrugës Lagja Hajdaraj - Lot 5 616-19-033-511

 

 Asfaltimi i rrugës Siqevë-Radashevc - Lot 6 616-19-033-511

 

 Ndërtimi i rrugicave në Teneshdoll, Besi dhe Vranidoll - Lot 7 616-19-033-511

 

 Ndërtimi i rruges te Lagja Selmani - Lot 8 616-19-033-511

 

 FURNIZIMI ME PAJISJE TEKNOLOGJIKE PËR OBJEKTET KOMUNALE DHE BASHKËSITË LOKALE - Lot 2 616-019-045-121

 

 Organizimi i koncertit Ramë Lahaj with friends 616-19-131-125

 

 Ndërtimi i semaforëve, modernizimi dhe pajisjet tjera për siguri në komunikacion 616-19-098-521

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Komunës dhe të Brigades së Zjarrëfiksave - Lot 1 616-19-073-211

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Komunës dhe të Brigades së Zjarrëfiksave - Lot 2 616-19-073-211

 

 Pastrimi i objektit të komunes së Prishtinës dhe Institucioneve tjera komunale 616-19-106-2-2-5

 

 Ndërtimi i rrjetit të rrugëve në lagjen Geci, Bushgega, Sekiraqa, Halili, Canollëve, Qazim, Osmonët, Borovcët, Bilalli, Brahimi, Sejda dhe Haradinajt në Prapashticë dhe Marec Lot 1 - 616-19-038-511

 

 Ndërtimi i rrugës Busi-Marec Lot 2 - 616-19-038-511

 

 Ndërtimi i kanalizimit Fekal dhe Atmosferik në Hajvali Lot 3 - 616-19-038-511

 

 Ndërtimi i kanalizimit Fekal dhe Atmosferik në Fshatin Mramor Lot 4 - 616-19-038-511

 

 Ndërtimi i rrugës në Siqevë Lot 5 - 616-19-038-511

 

 Konkurs për hartimin e projektit ideor arkitektonik Tregu i Ulpianës 616-19-076-421

 

 Furnizim për zyre me aparata për ujë dhe me frigorifer 616-19-120-136

 

 Furnizim me paisje për infografikë dhe sinjalizim në objektet e komunes së Prishtinës 616-19-089-111

 

 Furnizimi me fryerse airi portative me motor me diegie benzine për shuarjen e zjarreve fushore për BZP-Prishtinë 616-19-078-121

 

 Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugë dhe trotuaret e Komunës së Prishtinës Lot 1 - 616-18-040-511

 

 Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugë dhe trotuaret e Komunës së Prishtinës Lot 2 - 616-18-040-511

 

 Organizimi i Festivalit Sunny Hill 2019 616-19-136-251

 

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Përroi i Njelmët - Lot 1 616-19-027-511

 

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Taslixhe - Lot 2 616-19-027-511

 

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Qendresa - Lot 3 616-19-027-511

 

 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Kolovicë - Lot 4 616-19-027-511

 

 Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në Emshir - Lot 5 616-19-027-511

 

 Ndërtimi i ujësjellësit me ujë të pijes pranë rezervuarit në lagjen Mati 1 - Lot 6 616-19-027-511

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 1 616-19-104-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 2 616-19-104-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 3 616-19-104-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 4 616-19-104-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 5 616-19-104-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 7 616-19-104-1-2-1

 

 Ndërtimi i trotuarit dhe sanimi i rrugës kryesore në fshatin Bërnicë e poshtme 616-19-055-521

 

 Implementimi i sistemit të pritjes në rradhë 616-19-096-121

 

 Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive - Aneks Kontratë 616-19-137-525

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës - Aneks Kontratë 616-19-140-225

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 4- Lagjja Qesollaj - Keqekoll në shkollë dhe anasjelltas 616-19-032-2-2-1

 

 Renovimi dhe mirëmbajtja e dyshemeve në shkolla dhe objekte tjera komunale - Kontratë kornizë Lot 2 616-19-3413-5-1-1

 

 Furnizimi dhe mirëmbajtja e dyerve dhe dritareve në shkolla dhe objekte tjera komunale - Kontratë kornizë Lot 3 616-19-3413-5-1-1

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 1  616-18-025-211

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 3  616-18-025-211

 

 Rikonstruimi i rrugës Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena dhe Karl Gega 616-19-025-511

 

 Kontratë Shtëpi - Komuna e Prishtinës dhe Ndërmarrja Publike Banesore - Mirëmbajtja e këndeve të lodrave

 

 Furnizimi me material pedagogjik II 616-19-088-125

 

 Mirëmbajtja dhe servisimi i paisjeve mjekësore Lot 3 616-19-124-212

 

 Renovimi i njësive të Qendrave për punë Sociale 616-19-125-521

 

 Punimi i Aneksit të shkollës SHFMU Nexhmi Mustafa - Prugovc 616-19-99-521

 

 Furnizim me dru 616-19-79-121

 

 Furnizimi me perde për Institucionet Arsimore Aneks kontratë -  616-19-142-135 

 

 Ndërtimi i shtëpizave për panairet që organizohen nga Komuna e Prishtinës 616-19-127-121 

 

 Furnizimi me kifle për nxënësit e klasave 1-5 616-19-155-111

 

 Furnizim me inventar për nevojat e institucioneve shëndetësore 616-19-126-121

 

 Furnizimi me pajisje mjekesore per nevojat e QKMF dhe QMU 616-19-081-121

 

 Vlerësimi i tokave bujqësore në Komunën e Prishtinës 616-19-097-221

 

 Ndërtimi i infrastruktuës rrugore në lagjen Prishtina e Re 616-19-031-521

 

 Instalimet e ngrohjes qendrore në shkolla-zëvendësimi i kalldajave me nafte ne kalldaja me pelet 616-19-128-5-2-1

 

 Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive - Renovimi i kompleksit Qafa 616-19-110-511

 

 Rigjenerimi Urban i Lagjeve të Kryeqytetit 616-19-153-521

 

 Ndërtimi i mureve mbrojtëse nga BA për Komunën e Prishtinës 616-19-139-521

 

 Pastrimi i objektit të Komunës së Prishtinës dhe Institucioneve tjera komunale 616-19-160-2-2-5 

 

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë 616-19-156-225

 

 Ndërtimi i impiantit të kompostimit 616-19-129-521

 

 Furnizimi, shpërndarja, vendosja dhe dizajnimi i formave dhe materialeve konkretizuese lidhur me Procesin e Legalizimit të ndërtimeve pa leje 616-19-118-121

 

 Ndërtimi i rrugës Shkëlzen Haradinaj 616-19-052-521

 

 Furnizimi me aparat CDM (Card Document Machine) 616-19-141-115

 

 Punët renovuese në objektin e komunës së vjetër dhe komunës së re 616-19-103-521

 

 Furnizim me pelet-ritender 616-19-091-121

 

 Ndërtimi i Infrastrukturës rrugore në Lagjen Pejton 616-19-022-511

 

 Pastrimi i shtratit të Lumenjve, portave hyrëse në kolektor, kanalit atmosferik dhe zëvendësimi i kapakëve të pusetave 616-19-119-5-2-1

 

 Fushata vetëdijësuese për shfrytëzimin e transportit publike 616-19-123-2-3-6

 

 Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit elektronik të automjeteve me pajisje GPS 616-19-147-2-2-5

 

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës, objektet e Brigadës së zjarrfikësve, objektet në parkun Gërmia dhe objekte tjera sipas kërkesës 616-19-164-235

 

 Ndërtimi i rrugës Busi - Marec - (Punë shtesë) 616-19-175-525

 

 Ndërtimi i rrugëve në Bardhosh te FSK-ja dhe rreth hekurudhes 616-19-162-535

 

 Ndërtimi i fushave sportive në Komunën e Prishtinës 616-19-148-521

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismail Qemaili, Asim Vokshi, Dardani, Naim Frashëri, Pjeter Bogdani, Shkolla e gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-177-215

 

 Regjenerime Urbane - Rregullimi i oborreve të shkollave "Elena Gjika" dhe "Dardani" - Punë shtesë - 616-19-167-525

 

 Ndërtimi i rrethit përball stacionit të autobusëve, lidhja rrugore Dardani - Emshir 616-19-135-521

 

 Ngritja e vendkalimeve për këmbësorë dhe vendosja e paneleve ndriçuese 616-19-133-521

 

 Ndërtimi i infrastruktures rrugore në rrugën e llapit 616-19-115-521

 

 Furnizim me qumësht 616-19-150-142

 

 Mobileria urbane - rregullimi i ulëseve dhe elementeve tjera për siguri të këmbësorëve në hapësira publike 616-19-5770-5-2-1

 

 Rekonstruimi i rrugës Hasan Remniku - punë shtesë 616-19-171-525

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - Sanimi, Rekonstruimi i Parkingjeve dhe hapësirave gjelbëruese Lot 1 616-19-026-511

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - Sanimi, Rekonstruimi i rrugëve Lot 2 616-19-026-511

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - Sanimi, Rekonstruimi i Shkallëve dhe pllatove Lot 3 616-19-026-511

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - Sanimi, Rekonstruimi i trotuareve Lot 4 616-19-026-511

 

 Mobileria urbane-Furnizimi dhe vendosja e pritoreve për autobus të transportit publik të udhëtarëve 616-19-132-111

 

 Parkingu nëntokësor te Fakulteti Filologjik në Prishtinë

 

 Vendim për ndërprerje të kontratës "Ndërtimi i pjerrinës në pjesët urbane të qytetit" 616-19-4234-536

 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit për ndriçim publik 616-19-067-521

 

 Rregullimi dhe montimi i pompave për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive 616-19-047-5-2-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 1 deri në Lot 13 616-19-152-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 14 deri në Lot 29 616-19-152-211

 

 Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 616-19-188-215

 

 Rekonstruimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen Dardania - Lot 1 - 616-019-024-511

 

 Rekonstruimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen Bregu i Diellit - Lot 2 - 616-019-024-511

 

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Kodra e Trimave - Lot 4 - 616-019-024-511

 

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Dodona dhe Lagjja e Muhaxherëve - Lot 5 - 616-019-024-511

 

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Mat - Lot 6 - 616-019-024-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Kalabria - Lot 7 - 616-019-024-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Emshir - Lot 8 - 616-019-024-511

 

 Furnizim me material dhe makineri për kabinetin e ndërtimtaris së shkollës "28 Nëntori" 616-19-157-121

 

 Vendim për ndërprerje të kontratës "sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit - pjesa e dytë" 616-19-2715-511

 

 Rekonstruimi i rrugëve në lagjen Arbëria - Lot 3 - 616-019-024-511

 

 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Hajvali dhe të fshatit Mramor në Prishtinë-Punë shtesë 616-19-181/1-525 

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ për oborret e shkollave 616-19-159-121

 

 Riparimi dhe rregullimi i ashensorëve 616-19-046-521

 

 Fasadimi dhe gëlqerosja në shkolla dhe objekte tjera komunale 616-19-3413-5-1-1

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të QKMF-së dhe QMU-së 616-19-165-221

 

Renovimi i hapësirë lokacioni tek Drejtoria e Rrugëve - Bregu i Diellit 616-19-170-521

 

 Punët renovuese në ish objektin e APPK për nevojat e drejtorive të Komunës së Prishtinës 616-19-163-521

 

 Furnizimi dhe Mirëmbajtja e kondicionerëve në objektin e Komunës dhe institucioneve tjera komunale 616-19-074-121

 

 Ndërtimi i rrugicave në Teneshdoll, Besi dhe Vranidoll-Punë shtesë 616-19-190-536

 

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-19-080-211

 

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës Lot 1 616-19-161-111

 

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës Lot 2 616-19-161-111

 

 Furnizimi me pajisje teknologjike për nevojat e Komunës së Prishtinës Lot 3 616-19-161-111

 

 Furnizimi me pajisje bletare 616-19-172-121

 

 Furnizimi i bibliotekave shkollore me libra Lot I dhe Furnizimi me libra për bibliotekën Hivzi Sylejmani Lot II 616-19-021-111

 

 Shërbime për artist të artit në hapësira publike për veprën numër 1 616-19-202-225

 

 Organizimi i aktiviteteve për festa e fundvitit "Prite n'shesh" 616-19-204-225

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 2 616-19-152-211

 

 Furnizimi dhe instalimi i nxehjes qendrore në objektin e stacionit Prishtina 2 të BPZ-së në Prishtinë 616-19-169-121

 

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje – procedurë emergjente 616-19-201-5-2-5

 

 Projektime për ndërtime të larta 616-19-111-221

 

 Furnizimi dhe mbjellja e fidaneve (drunjve) në hapësirat e qytetit dhe parqet(pyllëzimi urban) 616-19-144-121

 

 Digjitalizimi i institucioneve shëndetësore - Lot 1 616-19-143-1-2-1

 

 Digjitalizimi i institucioneve shëndetësore - Lot 2 616-19-143-1-2-1

 

 Pilotimi i projektit - Pikat ushqyese për qenët endacak 616-19-195-125

 

 Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkolla dhe institucionet tjera komunale 616-19-203-215

 

 Ndërtimi i infrastrukturës për rrugët në lagjen e Ramabajve-Hajvali 616-19-151-521

 

 Organizimi i punëtorive lidhur me informimin e akterëve me interes për kriteret e eficiençës se energjisë ne ndërtesa 616-19-174-236

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse Gr 1 616-19-178-521

 

 Mirëmbajtja emergjente e rrugëve rurale - Lot 1 616-19-205-215

 

 Mirëmbajtja emergjente e rrugëve rurale - Lot 2 616-19-205-215

 

 Mirëmbajtja emergjente e rrugëve rurale - Lot 3 616-19-205-215

 

 Renovimi dhe inventarizimi i objektit Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve si dhe disa qendra tjera 616-19-176-521

 

 Furnizim me rekuizita sportive 616-19-014-1-2-1

 

 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë 616-19-206-215

 

 Pastrimi i objekteve shkollore Abdyl Frashëri, 7 Shtatori, Prenk Jakova, Eqrem Qabej, Hoxhë Kadri Prishtina, Gjimnazi Matematikor, Shkolla Model 616-19-154-211

 

 Ndërtimi i bazës së monumentit "New Born" 616-19-189-521

 

 Furnizimi, mirëmbajtja dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit 616-19-168-121

 

 Ndërtimi i aneksit të cerdhes në Besi 616-19-158-521

 

 Furnizim me dhurata të vitit të ri për Komunën e Prishtinës 616-19-207-136

 

 Furnizim me veshmbatje për Administratë, Inspekcion dhe Kuzhinën Qendrore për Institucionet Arsimore 616-19-166-211

 

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje 616-19-107-5-2-1

 

 Rregullimi i ambientit për ekspozimin e veprave të artit - Ritender 616-19-121/1-521

 

 Renovimi i banesës së djegur-Banesat e Veteranëve, Fusha e Pajtimit 616-19-193-521

 

2018

 Sanimi i rrëshqitjeve të dheut    616-18-057-236

 

 Furnizimi me libra për Drejtorinë e Kulturës    616-18-063-121

 

 Furnizim me Dru 616-18-034-121

 

 Ndërtimi i rrugëve në brendësi të Fshatit Slivovë  616-17-146-521

 

 Furnizim me qumësht për punëtorët e Komunës së Prishtinës 616-18-005-121

 

 Furnizim me material Administrativ Shëndetësorë 616-18-044-121

 

 Furnizimi me pelet 616-18-561-1-2-1

 

 Furnizimi me qumësht për nxënësit e shkollave - niveli i ulët prej klasës së I-V-të 616-17-129-11

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të Komunës - pjesa e II-të 616-17-004-2-2-1

 

 Furnizimi me material elektrik, material hidrosanitar, material të bravarisë, vegla dhe rroba pune për nevojat e Komunës 616-18-1943-1-2-1

 

 Manifestimi i ditëve ndërkombëtare mjedisore sipas kalendarit mjedisor 616-18-039-236

 

 Furnizimi me dy instrumente gjeodezike për monitorimin dhe kontrollimin e objekteve ndërtimore 616-18-3086-1-2-1

 

 Dezinsektimi hapësinor i Komunës së Prishtinës 616-18-1147-2-1-1 

 

 Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit 616-17-144-521

 

 Furnizimi i institucioneve parashkollore me material didaktik 616-17-4261-1-2-1

 

 Furnizimi me pajisje elektronike, elektrike dhe mekanike 616-18-059-121

 

 Furnizim me tepi për çerdhe 616-18-046-136

 

 Mirëmbajtja, servisimi i paisjeve të TI-së, Komunës, shkollave dhe Institucioneve tjera komunale  616-18-049-2-2-1

 

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike në qytetin e Prishtinës lot 1 616-18-036-211

 

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike në qytetin e Prishtinës lot 2 616-18-036-211

 

 Furnizim, montimi dhe testimi i dy aparateve për dhënje të biletave për nevoja të QKMF-së 616-18-004-121

 

 Furnizimi dhe vendosja e shtyllave antiparking për lirimin e hapësirave publike dhe gjelbruese 616-18-055-221

 

 Ofrimi i shërbimeve të përkthimit 616-18-67-221

 

 Renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore 616-18-066-521

 

 Renovimi i zyreve në objektin e vjetër të Komunës 616-18-047-521

 

 Furnizim për zyre me material të shtypur dhe materiale tjera 616-18-003-136

 

 Sigurimi, vendosja e pajisjeve dhe shërbimet e monitorimit të sistemit të alarmit ndaj thyerjeve - vjedhjeve dhe intervenimit me patroll mobile për tri Njësi të Qendrës pë Punë Sociale 616-18-40-236

 

 Pastrimi i objekteve të Komunës së Prishtinës - Objekti i vjetër i Komunës, Objekti i Inspekcionit, Objekti i Arkivit Komunal, Objekti i Qendrës për Punë Sociale si dhe Objektet tjera sipas nevojës 616-18-82-252

 

 Pastrimi i ambienteve të trashëgimisë në objektin e ish-konsullatës dhe objektet përcjellëse 616-18-58-236

 

 Mirëmbajtja, furnizimi dhe rregullimi i 16 (gjashtëmbëdhjetë) pikave të sistemit të alarmit publik 616-18-516-2-2-1

 

 Furnizimi i bibliotekave shkollore me libra 616-18-035-121

 

 Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit Aneks i kontratës me datë 13/06/2018 616-17-144-525-1

 

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot I  616-18-022-521

 

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot II  616-18-022-521

 

 Rikonstruksioni, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjeve sanitare dhe rikonstruksioni i dyshemeve në Institucionet Arsimore Llot III  616-18-022-521

 

 Ndërtimi i rrugëve Evlija Çelebi, Luan Qelaj dhe Halil Alidemaj 616-18-56-521

 

 Renovimi i garazhës së Trafikut Urban faza e II-të 616-18-085-525

 

 Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të Komunës së Prishtinës 616-17-120-521

 

 Ndërtimi i rrugës Rimanishtë-Siqevë 616-17-134-521

 

 Instalimi i ngrohjes qendrore në SHFMU "Avni Rrustemi" Suteskë, SHFMU "Ganimete Terbeshi" Siqevë, në SHFMU " Ditët e minatorit" Shashkofc dhe në SHFMU "Nexhmi Mustafa" Rimanishtë 616-17-145-521

 

 Vaksionimi i gjedheve, kafshëve të imëta dhe qenve shtëpiak 616-17-042-221

 

 Furnizim me inventar për shkolla 616-18-509-1-2-1

 

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot I 616-18-3082-2-2-1

 

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot II 616-18-3082-2-2-1

 

 Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kulturore rinore dhe sportive Llot III 616-18-3082-2-2-1

 

 Pastrimi i objekteve shkollore 616-18-001-215

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore 616-18-931-2-2-1

 

 Angazhimi i përmbaruesve privat për inkasimin e gjobave komunale 616-18-2482-2-2-1

 

 Zgjerimi dhe modernizimi I rrjetit te ndriqimit Publik 616-18-2568-5-2-1

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-5437-2-1-1

 

 Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121

 

 Ndërtimi i Laboratorit në SHMT "28 Nëntori" Prishtinë - faza e dytë 616-18-074-521

 

 Furnizimi me artikuj ushqimor për nevojat e Kuzhinës të Institucioneve Parashkollore në Prishtinë 616-18-006-111

 

 Furnizimi me toner për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-18-053-121

 

 Furnizimi dhe montimi i xhamava në shkolla dhe institucione tjera komunale 616-18-038-121

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-18-062-215

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e parë 616-18-015-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e tretë 616-18-015-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e katërt 616-18-015-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e pestë 616-18-015-211

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit - pjesa e gjashtë 616-18-015-211

 

 Furnizim me paisje elektronike, elektrike dhe mekanike Llot III-Ritender 616-18-059-136 

 

 Rregullimi i vendeve të kontejnerve në zonën urbane të qytetit 616-18-029-521

 

 Revitalizimi i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit në lagjën Arbëria 616-17-139-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Myrtaj, Bekaj, Bahtirovit dhe Nezirovit në fshatin Busi si dhe Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc Llot I 616-17-138-511

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjen Myrtaj, Bekaj, Bahtirovit dhe Nezirovit në fshatin Busi si dhe Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc Llot II 616-17-138-511

 

 Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë 616-17-142-521

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot I 616-17-147-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot II 616-17-147-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot III 616-17-147-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot IV 616-17-147-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve III Llot V 616-17-147-221

 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rrëshqitjes së dheut dhe vërshimeve 616-17-116-521

 

 Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e Komunës së Prishtinës 616-17-132-521

 

 Furnizim me qizme për punëtorët e brigadës së zjarrfiksave 616-17-140-136

 

 Furnizimi me makineri, paisje për kamion dhe barjten e makinerisë e BPZ-së 616-17-143-136

 

 Furnizimi me 10 aparata fotografik profesional për nevoja të Komunës 616-18-86-121

 

 Sanimi dhe asfaltimi i rrugës Fehmi Lladrovci-Prishtinë 616-17-141-521

 

 Mirëmbajtja e semaforëve, invertorëve dhe pajimeve akustike për të verbërit në qytetin e Prishtinës 616-17-111-211

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 1'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 2'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 3'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 4'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 5'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 6'' 616-18-065-1-2-1

 

 Furnizim me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti Lot 7'' 616-18-065-1-2-1

 

 Ndërtimi i rrugës lidhëse me rrugët: Fatime Sokoli, Vehap Shita dhe Tahir Zajmi 616-18-86-521

 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik - Faza II 616-18-080-521

 

 Furnizim me llaptop, projektor dhe aparate fotokopjuese për institucionet arsimore 616-18-043-121

 

 Furnizim me fotokopje, llaptop dhe projektor për institucionet arsimore aneks i kontratës me datë 11/09/2018 616-18-043-121

 

 Rikonstruimi i rrugës Eqrem Qabej nga udhëkryqi i Katerdralës deri tek Udhëkryqi i Mensës së studentëve si dhe rikonstruimi i rrugës Shkodra, Rasim Kiçina dhe Fan Noli në lagjen Tasligje 616-18-071-521

 

 Furnizimi me material pedagogjik shkollor - Shtëpia Botuese Libri Shkollor 616-18-100-125

 

 Furnizimi me material pedagogjik shkollor - Dukagjini 616-18-099-125

 

 Kryerja e shërbimeve të ankandit publik 616-18-101-221

 

 Riparimi dhe rregullimi i ashensorëve 616-18-91-521

 

 Furnizimi me ekuizita sportive për shkollat e Komunës së Prishtinës 616-18-008-121

 

 Mirëmbajtja dhe pastrimi i objektit të ri komunal dhe disa institucioneve tjera komunale 616-18-81-221

 

 Furnizimi me makineri, pajisje për bartjen e mbeturinave 616-18-079-111

 

 Pastrimi i ambienteve të trashëgimisë në objektin e ish-konsullatës dhe objektet përcjellëse - ANEKS

 

 Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit të ujitjes për gjelbrim 616-18-078-5-2-1

 

 Ndërtimi i konstruksioneve metalike për përvjetorin e arkitektit Rexhep Luci 16-18-6534-5-3-6

 

 Furnizimi i ambulancave për nevojat e QKMF-së dhe QMU 616-18-088-121

 

 Ndërtimi i parkut në Mat 616-18-076-521

 

 Regjenerime Urbane - Rregullimi i oborreve të shkollave "Elena Gjika" dhe "Dardania" 616-18-105-521

 

 Furnizim me inventarë për nevojat e Institucioneve Shëndetësore dhe sociale 616-18-5681-1-2-1

 

 Furnizimi me pajisje të IT-së - Lot I 616-18-050-121

 

 Furnizimi me pajisje të IT-së - Lot II 616-18-050-121

 

 Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës "Avni Rrustemi" Mramor 616-18-095-521

 

 Mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore 616-18-112-221

 

 Rikonstruimi i rrugës dhe trotuareve në rrugën Vëllezërit Fazliu 616-18-6158-5-2-1

 

 Hartimi i projekteve për objekte, plotësim i objekteve për projekt dhe shqyrtim i konstruksionit nga aspekti i stabilitetit dhe funksionalitetit 616-18-094-221

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 1 616-18-5283-2-1-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë-Ballaban dhe anasjelltas Lot 2 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lagjja Hajdaraj - Shkolla Koliq Lot 3 & Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë - Hani i Dilit - Llukar - Udh. - Stallovë - Koliq - Podaj Lot 4  616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë-Viti-Bulaj dhe anasjelltas Lot 5 & Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Çuk e Pajtimit-Viti dhe anasjelltas Lot 6  616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lagja Zlash-Shkolla (Fan noli-Marec) dhe anasjelltar Lot 7 & Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë-Komuna-Teatri-Rrethi i spitalit-Hajvali-Kishnicë-Suteskë-Mramor 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lagja Brahajve paralele e ndare Balaj dhe anasjelltar Lot 8 & Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Kroi Ftohtë-Hajkobillë dhe anasjelltas Lot 9 & Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Lagjja e Simojëve - Shkolla amë dhe anasjelltar Lot 10 - Lot Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Prishtinë - Prapashticë - Balaj - Dabishevc - Hajkobill - Gllogovic dhe anasjelltas Lot 11 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë-Llajshec-Slivovë-Rogë e Gërbeshit- flotacion dhe anasjelltas Liria Lot 12 &  Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve  - Lajshec paralelja e ndarë - Shkolla amë Filip Shiroka Lot 13 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë - Grashticë - Stallovë - Lagjja Rrustemaj shkolla amë dhe anasjelltas Lot 14 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 15 616-18-5283-2-1-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 16 616-18-5283-2-1-1

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Grashticë - shkolla fillore Teuta-Grashticë e epërme dhe anasjelltas Lot 17 616-18-045-211

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Stallovë-paralela e ndare Podaj-Lagja Sheqiraj dhe anasjelltas Lot 18 616-18-045-211

 

 Ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik, ujësjellësit si dhe rokontruktimi i rrugës dhe trotuareve në lagjen Sofalia për rrugët Shpëtim Robaj dhe Sabit Mushica 616-18-12-511

 

 Renovime dhe Rindërtime 616-18-104-521

 

 Ndërtimi i rrugës "Rimanishtë-Sharban" Prishtinë 616-18-92-521

 

 Furnizimi dhe montimi i totemave, sinjalizuesve turistik 616-18-75-121

 

 Hartimi i projekteve për implementimin e standardit për siguri dhe mbrojtje të lëndës arkivore 616-18-107-212

 

 Furnizime me material të shtypur dhe materiale tjera të cilat nuk janë të përfshira në kontratën e AQP-së 616-18-102-11

 

 Aneks kontratë - Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik si dhe ujësjellësit në rrugën Bedri Pejani&Andrea Gropa, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto Bajraktari&Cajupi 616-17-113-521

 

 Furnizimi dhe montimi i kaldasë në shkollën "Mehmet Xhevori" 616-18-97-136

 

 Rekonstruktimi i rrugës Ndue Për lleshi dhe rrugës Shaqir Igrishta 616-18-5817-5-2-1

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 616-18-007-1-1-1

 

 Asfaltim i rrugës Matiqan, Butovc, Kolovicë 616-18-3470-5-1-2

 

 Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive 616-18-89-521

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto I - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto II - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto III - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto IV - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto V - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto VII, VIII, IX - 616-18-5536-1-1-1 

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto X - 616-18-5536-1-1-1

 

 Furnizimi me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU -lloto XI - 616-18-5536-1-1-1

 

 Pastrimi dhe dezinfektimi emergjent i podrumeve dhe garazhave në rrugën B 616-18-137-236

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot I - 616 18 149 525

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot II - 616 18 149 525

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot III - 616 18 149 525

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot IV - 616 18 149 525

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot V - 616 18 149 525

 

 Mirëmbajtja emergjente dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit Lot VI - 616 18 149 525

 

 Ndërtimi i hyrjes në Kino Armata 616-18-8513-5-3-6

 

 Trajtimi i qenëve endacak 616-18-7726-2-2-1

 

 Organizimi i panairit "Blej Shqip 2018" 616-18-142-236

 

 Pastrimi i shkollave 616-18-152-225

 

 Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Sharban-Koliq 616-18-109-511

 

 Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni lagja Vakovc-Marevc 616-18-108-511

 

 Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit-Prishtinë 616-18-110-521

 

 Furnizimi me inventar për drejtorinë e pronës 616-18-118-1-3-6

 

 Sanimi i kanalizimit fekal (ujërave të zeza) në rrugën B 616-18-126-525

 

 Rikonstruimi i rrugëve "Holgen Petersen" dhe "Ulëza" 616-18-068-521

 

 Inçizimet Gjeodezike për zonat Çagllavicë dhe Hajvali 616-18-103-221

 

 Furnizimi dhe montimi me pajisje për Qendrën Kulturore Kino Armata 616-18-6760-1-1-1

 

 Riparimi i shkallëve përreth ndërtesavve kolektive 616-18-7885-5-2-1

 

 Çvendosja vertikale e gypit metalik të sistemit të ujitjes "Iberc Lepenc" në Kalabri 616-18-064-5-2-1

 

 Furnizim me pije dhe artikuj të tjerë për nevojat e Byfes së Komunës 616-18-153-121

 

 Vlerësimi Strategjik Mjedisor për Planin e Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban 616-18-144-236

 

 Rrethrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrotullimi Arbëri 616-18-010-512

 

 Renovimi i ndërtesa për mbrojtje të trashëgimisë kulturore 616-18-77-521

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot 20: Lagja Bekaj-shkolla amë "Isa Boletini"-Busi dhe anasjelltas 616-18-045-211

 

 Deponia e mbeturinave prapa Shkollës Model 616-18-130-521

 

 Furnizim me material shpenzues për RO-kabinetit 616-18-065/1-1-2-1

 

 Furnizimi me material shpenzues për shërbime stomatologjike 616-18-123-111

 

 Furnizimi me perde për institucionet Arsimore 616-18-132-136

 

 Sanimi-ngritja e kapakëve të pusetave në rrugët dhe trotuaret në Komunën e Prishtinës 616-18-139-5-2-1

 

 Ndërtimi i krahut të rrugës dhe kanalizimit fekal te lagja Leci-Prugovc 616-18-9227-5-3-6

 

 Dekorimi i qytetit për festa të fundvitit 616-18-115-2-2-1

 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriqimit publik - Faza II 616-18-5192-5-2-1