Selia e Drejtorisë: Prishtinë, Objekti i Ri i Komunës

Drejtor i Drejtorisë: Ardian Olluri

Data e lindjes: 27 Gusht 1983
Statusi martesor: i martuar


Eksperienca: 

Në nivelin bachellor ka studiuar për Drejtësi dhe Shkenca Politike ne Fakultetin Juridik dhe Fakultetin Filozofik pranë Universitetit të Prishtinës. Ka vazhduar studimet master për te Drejtën Ndërkombëtare në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe te Drejtën Evropiane në Universitetin e Maastricht-it në Holandë. Ka qene një prej përfituesve të programit Young cell scheme i cili financohet nga Bashkimi Evropian. Është njohës i mirë i procedurës administrative dhe të drejtës civile.
Ka përvojë ne ofrimin e shërbimeve profesionale juridike ne sektorin private. Për një kohe ka qene i angazhuar si bashkëpunëtor profesional ne zyrën e avokatures Juridica LLC. Në Komunë të Prishtinës fillimisht është angazhuar në maj të vitit 2014 si zyrtarë i lartë për çështje pronësore-juridike, ne drejtorinë për financa dhe pronë. Në vitin 2015 është emëruar udhëheqës i Zyrës Ligjore pranë Kabinetit te Kryetarit në Komunë të Prishtinës. Në vitin 2016, në kuadër të ri-organizimit, si rezultat i koncentrimit të shërbimeve juridike formohet Sektori Ligjor i Komunës së Prishtinës te cilin e ka udhëhequr deri në Gusht të vitit 2017 kur emërohet Drejtor i drejtorisë se Urbanizmit në Komunë të Prishtinës.E-mail: ardian.olluri@rks-gov.net


Orari i punës: fillon nga 8:00 dhe përfundon në 16:00


Drejtoria e Urbanizmit

Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin e dokumentacionit teknik për leje të ndërtimit;

Propozon dhe zbaton aktet ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor; Planit zhvillimor të Komunës, Planit zhvillimor urban, Planit rregullues urban, si dhe rregullativën nga lëmi i ndërtimeve investive dhe mbrojtja e mjedisit;

Përcakton kushtet e ndërtimit, në harmoni me Ligjin e ndërtimit,

Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme, pajisjeve dhe elementeve mikro - urbane në territorin e qytetit dhe të komunës;

Merret me hartimin e projekt rregulloreve, ekspertizave analitike, veprimtarive të tjera në fushat e caktuara të planifikimit hapësinor dhe urban, mbrojtja e mjedisit dhe lëmi i ndërtimeve;

Propozon dhe zbaton programin për hapësirën e komunës;

Lëshon leje të ndërtimit për të gjitha llojet e objekteve që përcakton ligji në kompetencë të Komunës;

Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera.

Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e legalizimit;

Organizon dhe cakton grupin profesional për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim;

Organizon dhe cakton grupin profesional për vlerësimin e objekteve te ndërtuara pa leje;

Konstaton dhe përcjell informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi, dhe veçmas me rregulloren dhe Manualin për legalizim;

Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi, si dhe me rregulloren dhe Manualin për legalizim;

Shqyrton programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në tërësitë hapësinore ilegale;

Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore dhe me të gjitha subjektet tjera përkatëse;

Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve ilegale;

Lëshon vendime dhe vërtetime për gjendjen e objekteve ekzistuese;

Konstaton dhe përcjell informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi;

Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara;

Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore;

Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për dhënien e tokës në shfrytëzim;

Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.


Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Urbanizmit, është e organizuar në këta sektorë:
Sektori i Urbanizmit
Sektori i Legalizimit