2023

 Sigurimi fizik i objekteve të komunës së Prishtinës 616-19-030-211 13.01.2023

 

 Vendosja e kamerave të sigurisë 616-22-14691-111 24.01.2023

 

 Trajtimi i rrugëve me zhavor në fshatrat e Komunës së Prishtinës 616-22-11624-511 26.01.2023

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të QKMF-së dhe QMU-së ritender 616-22-209-211 03.02.2023

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal Lot 4 616-22-170-211 01.03.2023

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal Lot 4 616-22-170-211 02.03.2023

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal Lot 4 616-22-170-211 02.03.2023

 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të QKMF dhe QMU 616-22-209-211 20.02.2023

 

 Renovimi i Shkollës Gjin Gazulli 616-22-172-521 23.02.2023

 

 Pastrimi i objekteve shkollore - Shkollat e mesme dhe institucionet parashkollore në Komunën e Prishtinës 616-23-781-211 01.03.2023

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal Lot 4 616-22-170-211 03.03.2023

 

 Rregullimi dhe riparimi i ashensorëve - Rivlerësim 616-22-026-211 06.03.2023

 

 Rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 616-22-026-211 07.03.2023

 

 Ndërtimi i rrugës A - pjesa e parë 616-22-104-511 08.03.2023

 

 Ndërtimi i rrugës A - pjesa e parë 616-22-104-511 08.03.2023

 

 Pastrimi i objekteve shkollore - Shkollat e mesme dhe institucionet parashkollore në Komunën e Prishtinës 616-23-781-211 09.03.2023

 

 Pastrimi i objekteve shkollore - Shkollat e mesme dhe institucionet parashkollore në Komunën e Prishtinës 616-23-781-211 09.03.2023

 

 Sherbime laboratorike per ekzaminimin e materialeve ndertimore 616-22-210-221 10.03.2023

 

 Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor 616-22-83-211 15.03.2023

 

 Pastrimi i objekteve shkollore - Shkollat e mesme dhe institucionet parashkollore në Komunën e Prishtinës 616-23-781-211 16.03.2023

 

 Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor 616-22-83-211 16.03.2023

 

 Ndërtimi, rekonstruimi dhe sanimi i defekteve të kanalizimeve në të gjitha fshatrat e Komunës së Prishtinës (Bardhosh, Barilevë, Besi, Bërnicë, Busia, Grashtica, Hajvalia, Lebana, Llukar, Makoc, Matiqan, Mramor, Prugoc, Rimanishtë, Sinidoll, Siqevë, Slivovë, Sharban, Shkabaj, Tenezhdoll, trudë, Vranidoll, Çakllavicë) 616-23-005-511 17.03.2023 

 

 Dizajnimi i identitetit të ri të Kryeqytetit 616-22-138-222 20.03.2023

 

 Konsulencë për themelimin e Shërbimit të Arkitektit të Kryeqytetit për nevojat e Komunës së Prishtinës sipas përshkrimit teknik 616-22-108-312 20.03.2023

 

 Pastrimi i objekteve shkollore - Shkollat e mesme dhe institucionet parashkollore në Komunën e Prishtinës 616-23-781-211 20.03.2023

 

 Pastrimi i objekteve shkollore - Shkollat e mesme dhe institucionet parashkollore në Komunën e Prishtinës 616-23-781-211 21.03.2023

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve edukative arsimore 616-23-1565-221 22.03.2023

 

 Shërbime të veçanta kontraktuese për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-21-002-211/1 23.03.2023

 

 Furnizimi dhe montimi i kamerave 616-23-040-121 27.03.2023

 

 Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor 616-22-83-211 27.03.2023

 

 Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor 616-22-83-211 27.03.2023

 

 Furnizimi me fidane dhe lule dekorative shumëvjeçare për hapësirat publike dhe parqet 616-22-017-111 30.03.2023

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal Lot 4 - Traffiks va - 616-22-170-211 03.04.2023

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal Lot 4 - Lindi Markings Sh.P.K & Beni Com Sh.P.K - 616-22-170-211 03.04.2023

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal Lot 4 - TSR Sh.P.K - 616-22-170-211 03.04.2023

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve edukative arsimore 616-23-31-221 05.04.2023

 

 Rikonstruimi i rrugëve në lagjen Kodra e Trimave Lot 2 616-22-14684-511 05.04.2023

 

 Dizajnimi i identitetit të ri të kryeqytetit 616-22-138-22 06.04.2023

 

 Pastrimi i objekteve shkollore - Shkollat e mesme dhe institucionet parashkollore në Komunën e Prishtinës 616-23-781-211 12.04.2023

 

 Pastrimi i objekteve shkollore - Shkollat e mesme dhe institucionet parashkollore në Komunën e Prishtinës 616-23-781-211 12.04.2023

 

 Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor 616-22-83-211 12.04.2023

 

 Ndërtimi i aneksit të shkollës Pavarësia 616-22-128-511 13.04.2023

 

 Furnizim me veshmbathje për nevojat e KPSH-së 616-23-036-121 14.04.2023

 

 Furnizim me invertar shkollor për artikujt që nuk janë me AQP-në 616-23-033-121 19.04.2023

 

 Renovimi i pushimores në Banjë të Istogut 616-23-594-521 19.04.2023

 

 Furnizim me invertar shkollor për artikuj që nuk janë me AQP-në 616-23-033-121 20.04.2023

 

 Rikonstruimi i rrugës Ilir Konushevci dhe ndërtimi i rrugës Dëshmorët e Ponoshecit dhe Sylejman Vuciterna 616-23-009-521 20.04.2023

 

 Demontimi, transporti dhe deponimi i Azbestit nga objektet publike 616-23-070-221 24.04.2023

 

 Furnizimi me pajisje rekuizita sportive dhe pajisje të tjera për IEAA - AWA 616-23-037-121 24.04.2023

 

 Furnizim me biçikleta për Kryeqytetin 616-23-2058-111 25.04.2023

 

 Furnizim me pajisje të teknologjisë informative 616-23-1809-558 25.04.2023

 

 Shërbime konsulente multidisiplinare për të përgatitur dizajnin dhe mbikëqyrur ndërtimin e një kolegji të ri për artet pamore dhe performancës në Prishtinë 616-22-102-312 27.04.2023

 

 Furnizimi me inventar për QPS-Prishtinë 616-23-1336-121 28.04.2023

 

 Furnizimi me fidane dhe lule dekorative shumëvjeçarë për hapësirat publike dhe parqet 616-23-965-111 03.05.2023

 

 Rikonstruimi i kulmit të objektit të Komunës së re 616-22-220-511 04.05.2023

 

 Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucionet Arsimore 616-23-034-221 04.05.2023

 

 Furnizimi me pajisje rekuizita sportive dhe pajisje të tjera për IEAA 616-23-037-121 04.05.2023

 

 Furnizimi me pajisje rekuizita sportive dhe pajisje të tjera për IEAA - Office-trade 616-23-037-121 05.05.2023

 

 Furnizim me enëlarëse dhe fshesa për larjen e tepihëve 616-23-3132-136 08.05.2023

 

 Rregullimi i varrezave dhe hapësirave në Komunën e Prishtinës 616-22-178-521 25.05.2023

 

 Rregullimi dhe riparimi i ashensoreve 616-22-026-211 26.05.2023

 

 Rregullimi i varrezave dhe hapesirave ne Komunen e Prishtines 616-22-178-521 26.05.2023

 

 Furnizimi dhe montimi i laurave, pengesave te hyrjes se automjeteve ne objektet e Komunes 616-23-1625-121 29.05.2023

 

 Sistemet intelegjent te menaxhimit te ndertesave dhe zyrave ne Komunes se Prishtines 616-23-2423-211 31.05.2023

 

 Furnizim me inventar shkollor per artikuj qe nuk jane me AQP-ne 616-23-1251-121 31.05.2023

 

 

2022 

 Ndërtimi i rrugëve në Shkabaj Alush Hoti dhe Hazir Haxholli 616-22-047-521 21.01.2022

 

 Intervenime emergjente - pastrimi i shtratit të lumenjve dhe kanalizimit atmosferik 616-21-005-511 28.02.2022

 

 Intervenime emergjente - pastrimi i shtratit të lumenjve dhe kanalizimit atmosferik 616-21-8437-521 06.04.2022

 

 Intervenime emergjente - pastrimi i shtratit të lumenjve dhe kanalizimit atmosferik 616-21-8437-521 02.03.2022

 

 Rregullimi i varrezave dhe hapësirave në Komunën e Prishtinës 616-21-034/1-521 19.03.2022

 

 Rregullimi i varrezave dhe hapësirave në Komunën e Prishtinës 616-21-8348-521 19.03.2022

 

 Shërbime profesionale në procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje 616-22-2865-211 16.05.2022

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve 616-22-054-221 31.05.2022

 

 Furnizimi dhe mirëmbajtja e klimave në objektin e komunës dhe institucioneve tjera komunale 616-22-019-121 02.06.2022

 

 Furnizimi dhe instalimi i kamerave në objektet e Komunës 616-22-016-121 02.06.2022

 

 Rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 'Ejona' 616-22-2435-211 14.07.2022

 

 Rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 'Uplift LLC & Intrast Sh.P.K' 616-22-2435-211 14.07.2022

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal Lot 4 "Lindi Markings" Sh.P.K & "Beni - Com" Shpk 616-22-034-211 14.07.2022

 

 Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal Lo4 616-22-034-211 09.08.2022

 

 Pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve të komunës së Prishtinës dhe institucioneve tjera komunale 616-22-82998-211 17.06.2022

 

 Pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve të komunës së Prishtinës dhe institucioneve tjera komunale 616-22-035-211 04.05.2022

 

 Pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve të komunës së Prishtinës dhe institucioneve tjera komunale AB CLEAN 616-22-035-211 04.05.2022

 

 Pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve të komunës së Prishtinës dhe institucioneve tjera komunale Rosi Trade shpk 616-22-035-211 04.05.2022

 

 Furnizim me tabela të menqura për institucionet arsimore ART HOUSE 616-22-118-111 30.09.2022

 

 Furnizim me tabela të menqura për institucionet arsimore RENER 616-22-118-111 30.09.2022

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal llot IV 616-22-170-211 06.11.2022

 

 Shërbime për konsulencë për angazhimin e 10 ekspertëve për projekte profesionale 616-22-103-211 15.11.2022

 

 Shërbime për konsulencë për angazhimin e 10 ekspertëve për projekte profesionale loto 10 616-22-6983-211 16.11.2022

 

 Furnizimi dhe rregullimi i vendeve të kontinjerëve 616-22-122-111 16.11.2022

 

2021 

 Ndërtimi i shkollës së mesme 7 Shtatori 616-20-029-511 08.01.2021

 

 Rregullimi i dyerve dhe dritareve në Institucionet Arsimore 616-20-7534-521 10.02.2021

 

 Mirëmbajtja dhe rindertimi i kanalizimit atmosferik në Komunën e Prishtinës 616-20-7123-211 11.02.2021

 

 Mirëmbajtja dhe rindertimi i kanalizimit atmosferik në Komunën e Prishtinës 616-20-7123-211 11.02.2021

 

 Shërbime të veçanta kontraktuese për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-21-260-211 24.02.2021

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve Arsimore 616-20-3417-221 24.02.2021

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës 616-19-3238-211 08.03.2021

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-19-3238-211 15.03.2021

 

 Rregullimi i dyerve dhe dritareve në Institucionet Arsimore 616-20-7534-521 15.03.2021

 

 Ndërtimi i shtegut për ecje dhe vrapim 616-20-7641-521 17.03.2021

 

 Ndërtimi i shkollës "Nënë Tereza" në Vranidoll 616-20-8105-521 22.03.2021

 

 Dezinsektimi hapësinor i Komunës së Prishtinës 616-21-497-211 30.03.2021

 

 Hartimi i projekteve për ndërtim të lartë 616-20-8590-221 31.03.2021

 

 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriçimit publik 616-21-019-211 08.04.2021

 

 Furnizimi me perde 616-21-856-121 08.04.2021

 

 Shërbime të veçanta kontraktuese për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-21-260-211 15.04.2021

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal 616-21-023-211 20.04.2021

 

 Shërbime të veçanta për angazhimin e përmbaruesëve privat "GovEx" 616-21-1718-221 14.05.2021

 

 Shërbime të veçanta për angazhimin e përmbaruesëve privat "Saranda" 616-21-1718-221 14.05.2021

 

 Furnizim me makina pastrimi 616-21-037-121 24.05.2021

 

 Furnizim me makina pastrimi 616-21-037-121 25.05.2021

 

 Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve komunale NBT ING 616-21-024-521 26.05.2021

 

 Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve komunale MBB CONSTRUCTION 616-21-024-521 26.05.2021

 

 Trajtimi i qenëve endacak 616-21-043-221 27.05.2021

 

 Ndërtimi dhe modernizimi i semaforëve, montimi i paneleve ndriquese në vendkalime dhe matësve të shpejtësisë INTRAST 616-21-025-521 27.05.2021

 

 Ndërtimi dhe modernizimi i semaforëve, montimi i paneleve ndriquese në vendkalime dhe matësve të shpejtësisë SINJAL 616-21-025-521 27.05.2021

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës 616-21-058-111 01.06.2021 

 

 Ndërtimi i shtegut për ecje dhe vrapim 616-20-107-512 01.06.2021

 

 Ndërtimi i shtegut për ecje dhe vrapim 616-20-7641-521 01.06.2021

 

 Trajtimi i qenëve endacak 616-21-043-221 02.06.2021

 

 Ndërtimi i shtegut për ecje dhe vrapim 616-20-7641-521 07.06.2021

 

 Ndërtimi i shtegut për ecje dhe vrapim 616-21-1514-521 07.06.2021

 

 Furnizimi emergjent me teste serologjike Sars Cov 2 616-21-3071-111 08.06.2021

 

 Ndërtimi i trafos elektrike për ndërtesën e Sindrom Down dhe Autizem 616-21-057-521 06.07.2021

 

 Furnizimi, rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 09.07.2021

 

 Sigurimi ndaj aksidenteve për nxënësit e shkollave profesionale dhe kandidatët nga qendra e karrjerës gjatë punës praktike 616-21-083-221 15.07.2021

 

 Implementimi i planit të mobilitetit 616-21-113-215 22.07.2021

 

 Furnizim dhe montimi me paisje për Institucionet vartëse të Drejtorisë së Kulturës 616-21-3844-121 11.08.2021

 

 Furnizim dhe montimi me paisje për Institucionet vartëse të Drejtorisë së Kulturës INFINIT SHPK 616-21-3844-121 11.08.2021

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës 616-21-1907-111 11.08.2021

 

 Furnizim me material shpenzues mjekësor 616-21-3547-121 19.08.2021

 

 Shërbime të veçanta kontraktuese për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-21-3575-211 24.08.2021

 

 Furnizim me uniforma për personelin shëndetësor të QKMF-së dhe QMU-së 616-21-3853-121 27.08.2021

 

 Ndërtimi i urave 616-21-3284-521 30.08.2021

 

 Furnizimi dhe montimi i serrave 616-21-3905-121 02.09.2021

 

 Furnizimi dhe montimi me paisje për Institucionet vartëse të Drejtorisë së Kulturës 616-21-106-121 13.09.2021

 

 Deratizimi i bodrumeve dhe garazhave publike si dhe rrjetit të kanalizimit në Komunën e Prishtinës 15.09.2021

 

 Digjitalizimi i laboratorëve shëndetësor "Computer&Copier systems" 616-21-110-221 19.07.2021

 

 Digjitalizimi i laboratorëve shëndetësor "PBC" Shpk 616-21-110-221 19.07.2021

 

 Digjitalizimi i laboratorëve shëndetësor "Cacttus" 616-21-110-221 19.07.2021

 

 Sanimi i gropave dhe deformimeve të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e Prishtinës 616-21-3885-521 16.09.2021

 

 Furnizim me material shpenzues mjekësor 616-21-3547-121 16.09.2021

 

 Furnizim me instrument gjeodezik për nevojat e DIKMK dhe Drejtorisë për Pronë DWH Kosova SHPK 616-21-015-111 01.04.2021

 

 Furnizim me instrument gjeodezik për nevojat e DIKMK dhe Drejtorisë për Pronë DWH Albania SHPK 616-21-015-111 23.03.2021

 

 Deratizimi i podrumeve dhe garazheve publike si dhe rrjetit të kanalizimit në Komunën e Prishtinës 616-21-16-211 30.07.2021

 

 Furnizim dhe montimi me paisje për Institucionet vartëse të Drejtorisë së Kulturës 616-21-3844-121 17.09.2021

 

 Ndërtimi i rrugës Vidime-Lumi i Marecit – faza II 616-21-095-511 07.10.2021

 

 Ndërtimi i fushave sportive në Komunën e Prishtinës 616-21-137-521 28.10.2021

 

 Mirëmbajtjen e ngrohjes qendrore në Shkollat dhe institucioneve tjera komunale 616-21-150-211 03.12.2021

 

 Ndërtimi i çerdhes "Xixëllonjat" 616-21-135-511 03.12.2021

 

 Konkurs projektimi për renovim infrastrukturor dhe artistik të tunelit të Kurrizit ADL studio SHPK 616-21-7371-223 22.12.2021  

 

 Konkurs projektimi për renovim infrastrukturor dhe artistik të tunelit të Kurrizit Team 8 616-21-7371-223 22.12.2021 

 

 Furnizim me material higjenik 616-21-9979-121 23.12.2021

 

2020

 

 Shërbimet e veçanta kontraktuale për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-19-9412-221 03.01.2020

 

 Shërbimet e veçanta kontraktuale për përfaqësim ligjor për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-19-9412-221 03.01.2020

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës-pjesa e dytë 616-19-8007-111 06.01.2020

 

 Implementimi i planit të mobilitetit  - Rikonstruimi i rrugës "Muharrem Fejza" 616-19-6284-511 10.01.2020

 

 Ndërtimi i tregut të ri të qytetit 616-19-9689-511 20.01.2020

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-19-3238-211 24.01.2020

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-19-3238-211 27.01.2020

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinë 616-19-3238-211 28.01.2020

 

 Zgjerimi i rrjetit të senzorëve të cilësisë së ajrit dhe avansimi i rrjetit ekzistues 616-19-7599-221 07.02.2020

 

 Ndërtimi i parkut rekreativo-sportiv në Dardani dhe renovimi i hapësirës 616-19-7632-511 07.02.2020

 

 Ndërtimi i parkut rekreativo-sportiv në Dardani dhe renovimi i hapësirës 616-19-7632-511 10.02.2020

 

 Shërbimet e konsulencës në fushën e kultures-ritender 616-19-5523-322 10.02.2020

 

 Shërbimet e konsulencës në fushën e kultures-ritender 616-19-5523-322 10.02.2020

 

 Tregu i ri i qytetit 616-19-029-511 07.02.2020

 

 Tregu i ri i qytetit 616-19-029-511 07.02.2020

 

 Konkurs projektimi për konservimin dhe adaptimin e shtëpisë shkollë në Muzeun e shtëpive shkolla (Lagjja e Herticëve, Prishtinë) 616-19-6354-423 11.02.2020

 

 Vazhdimi i rrugës B-pjesa e dytë 616-19-1015-511 09.03.2020

 

 Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën e Busisë 616-19-9179-521 09.03.2020

 

 Mirëmbajtja e rrugëve rurale  616-19-7786-211 11.03.2020

 

 Ndërtimi i Qendrës Kulturore për të rinjë në lagjen Kodra e Trimave 616-19-9417-511 08.04.2020

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor Atom Med 616-20-016-111 21.04.2020

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor Biohit MDS 616-20-016-111 21.04.2020

 

 Ndërtimi i parkut rekreativo-sportiv në Dardani dhe rregullimi i hapësirës 616-19-7632-511 23.04.2020  

 

 Furnizimi me libra për Bibliotekën "Hivzi Sylejmani" 616-20-1331-121 10.05.2020

 

 Vazhdimi i rrugës B 616-19-1015-511 13.05.2020

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës "commando SHPK" 616-19-3238-211

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës "International Security Association" 616-19-3238-211

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës "Besa Security" 616-19-3238-211

 

 Konkurs projektimi, konservimi dhe adaptimi i Ndërtesës së ish-kadastrit në Prishtinë "2107" 616-19-5638-423 20.05.2020

 

 Konkurs projektimi, konservimi dhe adaptimi i Ndërtesës së ish-kadastrit në Prishtinë "5044" 616-19-5638-423 20.05.2020

 

 Furnizimi dhe montimi i paisjeve për ngritjen e sigurisë së lëndës arkivore në Arkivin komunal të Prishtinës 616-19-6729-111 21.05.2020

 

 Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni lagjja Vakovc 616-20-1262-511 01.06.2020

 

 Tregu i ri i qytetit "Dino SHPK" 616-19-9686-511

 

 Tregu i ri i qytetit "Rexha SHPK" 616-19-9686-511

 

 Tregu i ri i qytetit "Pevlaku" 616-19-9686-511

 

 Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi në objektet shëndetësore 616-20-1192-2-2-1 16.06.2020

 

 Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor Llot V 616-20-16-111 23.06.2020

 

 Furnizim me libra për bibliotekat shkollore  616-20-2793-121 30.06.2020

 

 Ndërtimi i ashensorit në objektin e vjetër të komunës 616-20-082-521 02.07.2020

 

 Furnizimi dhe montimi i kamerave në Institucionet Arsimore 616-20-2907-121 02.07.2020

 

 Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën e Busisë 616-19-9179-521 06.07.2020

 

 Dezinfektimi i objekteve për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-20-3281-221 08.07.2020

 

 Furnizim me invertar "IBM SHPK&NPT MALI" 616-20-1293-111 09.07.2020

 

 Furnizim me invertar "Burimi Dekor" 616-20-1293-111 09.07.2020

 

 Furnizimi dhe montimi i paisjeve për ngritjen e sigurisë së lëndës arkivore në Arkivin komunal të Prishtinës 616-19-6729-111 16.07.2020

 

 Ndërtimi i Qendrës Kulturore për të rinjët-Bibliotekës në Kodrën e Trimave 616-19-9417-511 27.07.2020

 

 Mirëmbajtja dhe rikonstruimi i rrjetit për ndriçimin publik 616-20-073-211 05.08.2020

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës 616-19-3238-211 07.08.2020

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës 616-19-3238-211 13.08.2020

 

 Ndërtimi i QMF-se ne Veternik 616-20-1234-511 13.08.2020

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ 616-20-3131-121 13.08.2020

 

 Ndërtimi i QMF-se ne Veternik 616-20-1234-511 14.08.2020

 

 Ndërtimi i parkut rekreativo-sportiv në Dardani dhe renovimi i hapësirës 616-19-7632-511 17.08.2020

 

 DDD i institucioneve arsimore 616-20-3417-221 17.08.2020

 

 Furnizim me kompresor 250 l - min 616-20-069-121 18.08.2020

 

 Vendosja, rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 616-20-2517-521 20.08.2020

 

 Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni në Lagjen Vakovc 616-20-1262-511 20.08.2020

 

 Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni në Lagjen Vakovc 616-20-1262-511 21.08.2020

 

 Hapja e rrugëve të reja në Komunën e Prishtinës 616-20-2819-521 21.08.2020

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - Rekonstruimi i rrugës "Muharrem Fejza" 616-19-6284-511 28.08.2020

 

 Furnizimi dhe montimi i kamerave në institucionet arsimore 616-20-2907-121 07.09.2020

 

 Furnizim me pajisje teknologjike për institucionet arsimore - Triotech - 616-20-012-111 - 07.09.2020

 

 Furnizim me pajisje teknologjike për institucionet arsimore - First Solution - 616-20-012-111 - 07.09.2020

 

 Furnizim me pajisje teknologjike për institucionet arsimore - BOTEK - 616-20-012-111 - 07.09.2020

 

 Furnizim me pajisje teknologjike për institucionet arsimore - Artech - 616-20-012-111 - 07.09.2020

 

 Vazhdimi i rrugës B-pjesa e dytë 616-19-1015-511 14.09.2020

 

 Ndërtimi i Qendrës të Mjekësisë Familjare në Veternik 616-20-1234-511 21.09.2020

 

 Ndërtimi i Qendrës të Mjekësisë Familjare në Veternik 616-20-1234-511 22.09.2020

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse 616-20-039-511 23.09.2020

 

 Furnizimi me rekuizita sportive 616-20-103-121 29.09.2020

 

 Pastrimi i objekteve të QMF-ve 616-20-1939-211 30.09.2020

 

 Renovime dhe përmirësime të infrastrukturës së institucioneve shëndetësore 616-20-3353-521 02.10.2020

 

 Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale me infrastrukturë përcjellëse 616-20-039-511 16.10.2020

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve Arsimore 616-20-099-221 22.10.2020

 

 Rikostruimi i rrugës Isa Kastrati 616-20-126-521 26.10.2020

 

 Ndërtimi i tri shkollave të reja, Sgiurimi i mirëmbajtjes dhe Ofrimi i shërbimeve në Komunën e Prishtinës, Republika e Kosovës 616-20-107-512 26.10.2020

 

 Ndërtimi i ashensorit në objektin e vjetër të komunës 616-20-082-521 27.10.2020

 

 Furnizim dhe montim me pajisje për institucionet vartëse të Drejtorisë për Kulturë 616-20-124-121 28.10.2020

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-19-3238-211 28.10.2020

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-19-3238-211 28.10.2020

 

 Furnizim me pajisje mjekësore për nevojat e kujdesit parësor shëndetësor QKMF dhe QMU 616-20-113-121 29.10.2020

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve Arsimore 616-20-099-221 03.11.2020

 

 Vendosja, rregullimi dhe riparimi i ashensorëve 616-20-2517-521 11.11.2020

 

 Renovimi i shkollave "Gjin Gazulli" dhe "Ahmeti Gashi" Lot 1 616-20-4816-521 11.11.2020

 

 Rekonstruimi i rrugës "Haxhi Zeka" 616-20-4672-521 11.11.2020

 

 Implementimi i platformës E-shkollori 616-20-6478-221

 

 Tregu i ri i qytetit 616-19-29-511 16.11.2020

 

 Tregu i ri i qytetit 616-19-29-511 16.11.2020

 

 Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni - Lagjja Vakovc 616-20-1262-511 18.11.2020

 

 Rikonstruimi i rrugës Isa Kastrati 616-20-126-521 18.11.2020

 

 Vazhdimi i rrugë B-pjesa e dytë 616-19-1015-511 19.11.2020

 

 Tregu i ri i qytetit 616-19-9686-511 20.11.2020

 

 Dezinfektimi i objekteve për nevojat e Komunës së Prishtinës 616-20-096-221 03.12.2020

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve Arsimore 616-20-3417-221 03.11.2020

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve Arsimore 616-20-099-221 10.12.2020

 

 Implementimi i planit të mobilitetit - rekonstruimi i rrugës Muharrem Fejza 616-19-145-511 16.12.2020

 

 Ndërtimi i rruges nga Flotacioni lagjja Vakovc 616-20-030-511 16.12.2020

 

 Ndërtimi i rrugës kryesore dhe rrugicave në Bërnicë të poshtme 616-20-154-521 16.12.2020

 

 Rikonstruimi i rrugës Isa Kastrati 616-20-126-521 17.12.2020

 

 Ndërtimi i rrugës kryesore dhe rrugicave në Bërnicë të poshtme 616-20-154-521 16.12.2020

 

 Furnizim dhe montim me paisje për institucionet vartëse të Drejtorisë për Kulturë 616-20-124-121 22.12.2020

 

 Furnizim me dhurata të Vitit të ri për Komunën e Prishtinës 616-20-181-136 22.12.2020

 

2019

 

 Rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje 616-18-146-521 08.01.2019

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik 616-18-025-211 04.02.2019

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik 616-18-025-211 04.02.2019

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve - faza e II-të 2018 616-18-131-521 15.02.2019

 

 Ndërtimi i rrugës "Dëshmorët e Sharbanëve" në Kolevicë 616-18-151-521 15.02.2019

 

 Furnizimi me shporta xhepi dhe ulëse 616-18-083-121 13.02.2019

 

 Furnizimi, prodhimi dhe vendosja e numrave të adresave në Komunën e Prishtinës 616-18-126-121 27.02.2019

 

 Furnizimi me tripod projektora dhe drona 616-18-124-121 27.02.2019

 

 Ndërtimi i knalizimit fekal dhe atmosferik prapa sheshit Zahir Pajaziti 616-18-114-521 30.01.2019

 

 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshati Hajvali dhe të fshatit Mramor në Prishtinë 616-18-133-511 28.02.2019

 

 Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshati Hajvali dhe të fshatit Mramor në Prishtinë 616-18-133-511 28.02.2019

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender 616-18-069-211 04.01.2019

 

 Konkurs projektimi për konservimin dhe adaptimin e shtëpisë shkolle në Muzeun e shtëpive shkolla (Lagja e Herticëve, Prishtinë) 616-18-141-412 10.01.2019

 

 Ndërtimi i Parku i Diellit tek kompleksi i Banesave të Bardha 616-18-120-521

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender 616-18-069-211 23.01.2019 

 

 Kërkesë për Propozime për PPP për Parkingun nëntokësor në Prishtinë 15.03.2019

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Bregu i Diellit te Kompleksi i Banesave të Bardha 616-18-7760-521 18.03.2019

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender Llot II 616-18-069-211 28.03.2019

 

 Shërbimet e transportit me marimangë - Ritender Llot I 616-18-069-211 29.03.2019

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismajl Qemaili, Asim Vokshi, Dardania, Naim Frashri, Pjeter Bogdani, Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211 10.04.2019

 

 Furnizim me libra për Biblioteken Hivzi Sylejmani 616-19-963-121 11.04.2019

 

 Furnizim me material higjienik per Institucionet Arsimore 616-19-753-121 16.04.2019

 

 Sherbimet e transportit me marimange 616-18-069-211 07.05.2019

 

 Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik 616-18-025-211 06.05.2019

 

 Konkurs projektimi per Hartim te projektit arkitektonik Qendra e Mjekesise Familjare ne lagjen Prishtina e Re-Zona Perendim 616-19-953-223 16.05.2019

 

 Transporti i nxenesve dhe arsimtareve 616-19-1046-221 16.05.2019

 

 Implementimi i sistemit te menaxhimit elektronik te automjeteve me paisje GPS 616-19-2881-221 16.05.2019

 

 Furnizimi i shportave te xhepit dhe uleseve 616-18-5173-121 23.05.2019

 

 Furnizimi me rekuizita sportive 616-18-860-121 24.05.2019

 

 Transporti i nxenseve dhe arsimtareve 616-19-1046-221 27.05.2019

 

 Ndertimi i rruges ne Lugmir - lagja Prishtina e Re 616-19-2061-5-2-1 29.05.2019

 

 Riparimi dhe rregullimi i ashensoreve 616-19-1538-521 30.05.2019

 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rreshqitjes se dheut, vershimeve 616-18-1497-521 31.05.2019

 

 Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rreshqitjes se dheut, vershimeve 616-18-1497-521 03.06.2019

 

 Furnizimi me pajisje teknologjike për objektet komunale dhe bashkësitë lokale 616-019-045-121 07.06.2019

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismajl Qemaili, Asim Vokshi, Dardania, Naim Frashri, Pjeter Bogdani, Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211 07.06.2019

 

 Furnizimi me material elektrik, material hidrosanitar, material te bravarise, vegla dhe rroba pune per nevojat e Komunes se Prishtines - Lot 1 616-19-1070-121 29.05.2019

 

 Furnizimi me dru 616-19-2765-121 17.06.2019

 

 Hapja e rrugëve të reja në zonat rurale 616-19-1817-5-2-1 19.06.2019

 

 Rekonstruimi i rruges "Deshmoret e Gollakut dhe ne Hajvali" 616-19-1897-521 20.06.2019

 

 Furnizimi dhe montimi i kamerave ne institucionet arsimore 616-19-064-121 26.06.2019

 

 Rregullimi dhe montimi i pompave per furnizim me uje ne ndertesat kolektive 616-19-1481-521 03.07.2019

 

 Furnizimi me pelet 616-19-091-111 19.07.2019

 

 Furnizimi dhe mirembajtja e kondicionereve ne objektin e komunes dhe institucionet tjera komunale 616-19-4043-121 22.07.2019

 

 Furnizimi me libra për bibliotekat shkollore dhe Bibliotekën "Hivzi Sylejmani" 616-19-2096-121  25.07.2019

 

 Ndërtimi i infrastruktures rrugore në lagjet Përroi i Njelmët, Taslixhe, Qëndresa, Kolevicë, Emshir dhe Mati 1 616-19-1017-511 26.07.2019

 

 Furnizimi dhe montimi i kamerave në institucionet arsimore 616-19-064-121 29.07.2019 

 

 Furnizimi dhe montimi i kamerave në institucionet arsimore 616-19-064-121 30.07.2019

 

 Furnizim me rekuizita sportive 616-18-860-121 07.08.2019

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës "Besa Security" 616-19-3238-211 19.08.2019

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës "Comando SHPK" 616-19-3238-211 19.08.2019

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës "ROJET E NDERIT" 616-19-3238-211 19.08.2019

 

 Rregullimi i ambientit per ekspozimin e veprave te artit 616-19-121-521 26.08.2019

 

 Projektime për ndërtime të larta 616-19-111-121

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismajl Qemaili, Asim Vokshi, Dardania, Naim Frashri, Pjeter Bogdani, Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211 - ERIK SHPK - 25.09.2019

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismajl Qemaili, Asim Vokshi, Dardania, Naim Frashri, Pjeter Bogdani, Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211 - Krasniqi SHPK - 24.09.2019

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismajl Qemaili, Asim Vokshi, Dardania, Naim Frashri, Pjeter Bogdani, Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211 - SAF SHPK&INTEGRAL - 24.09.2019

 

 Pastrimi i shkollave fillore Gjergj Fishta, Ismajl Qemaili, Asim Vokshi, Dardania, Naim Frashri, Pjeter Bogdani, Shkolla e Gjelber dhe Mehmet Xhevori 616-19-011-211 - Laguna SHPK - 20.09.2019

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës - International Security Associacion SHPK & Nazeri 200 - 616-19-3238-211 16.10.2019

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës - Rojet e nderit- 616-19-3238-211 16.10.2019

 

 Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës - Besa Security- 616-19-3238-211 16.10.2019

 

 Organizimi i punëtorive lidhur me informimin e akterëve me interes për kriteret e efiçiencës në ndërtesa 616-19-7664-236 13.11.2019

 

 Implementimi i planit të mobilitetit-Rikonstruimi i rrugë "Muharrem Fejza" 616-19-6284-511 22.11.2019

 

 Furnizim, mirembajtja dhe servisimi i aparateve kunder zjarrit 616-19-7490-121 26.11.2019

 

 Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i Institucioneve Arsimore 616-19-1655-221 26.11.2019

 

 Organizimi i panairit "Blej Shqip" 616-19-8647-121 26.11.2019

 

 Rregullimi dhe rethimi i varrezave të Komunës së Prishtinës 616-19-059-521 27.11.2019

 

 Organizimi i punëtorive lidhur me informimin e aktereve me interes per kriteret e eficiences se energjise ne ndertesa 616-19-7664-236 02.12.2019

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale 616-19-7786-211 03.12.2019

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale "Integral shpk" 616-19-7786-211 03.12.2019

 

 Implementimi i Planit të Mobilitetit-Rekonstruimi i rrugës "Muharrem Fejza" 616-19-6248-511 16.12.2019

 

 Ndërtimi i rrugëve në lagjet Canolli, Qazimaj dhe Sekiraqa në Prapashticë 616-19-185-521 23.12.2019

 

 Sherbimet e vecanta kontraktuale per perfaqesim ligjor per nevojat e Komunes se Prishtines 616-19-9412-221 26.12.2019

 

 Sherbimet e vecanta kontraktuale per perfaqesim ligjor per nevojat e Komunes se Prishtines 616-19-8564-221 26.12.2019

 

 Pastrimi i shkollave fillore "Gjergj Fishta", "Ismajl Qemali", "Asim Vokshi", "Dardania", "Naim Frashëri", "Pjetër Bogdani", "Shkolla e gjelbërt" 616-19-3237-211 27.12.2019

 

2018

 

 Furnizimi me paisje mjekësore për QKMF dhe QMU-lot 5 616-18-090-111 12.11.2018

 

 Inçizimet Gjeodezike për zonat Çagllavicë dhe Hajvali 616-18-103-221 30.10.2018

 

 Furnizimi me instrumente gjeodezike për monitorimin dhe kontrollimin e objekteve ndërtimore 616-18-106-121 26.02.2018

 

 Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik dhe mbrapa sheshit "Zahir Pajaziti"-Prishtinë 616-18-114-521 22.11.2018

 

 Furnizimi me shporta xhepi dhe ulëse 616-18-083-121  19.11.2018

 

 Furnizimi me shporta xhepi dhe ulëse 616-18-083-121  07.09.2018

 

 Dekorimi i qytetit për festa të fundvitit 616-18-115-221 12.11.2018

 

 Mirëmbajtja dhe pastrimi i objektit të ri komunal dhe disa institucioneve tjera komunale 616-18-80-221 27.08.2018

 

 Renovimi i ndërtesa për mbrojtje të trashëgimisë kulturore 616-18-77-521 17.08.2018

 

 Renovimi i ndërtesa për mbrojtje të trashëgimisë kulturore 616-18-77-521 12.09.2018

 

 Konkurs projektimi për hartimin e projektit për konservimin dhe adaptimin e Ndërtesës së Ish-Kadastrit, Prishtinë 616-18-73-421 27.08.2018

 

 Konkurs projektimi për hartimin e projektit për konservimin dhe adaptimin e Ndërtesës së Ish-Kadastrit, Prishtinë 616-18-73-421 21.11.2018

 

 PPP Parkingu nëntokësor te fakulteti filologjik në Prishtinë 616-18-072-512 20.10.2018

 

 Rikonstruimi i rrugës Eqrem Qabej nga udhëkryqi i Katerdralës deri tek Udhëkryqi i Mensës së studentëve si dhe rikonstruimi i rrugës Shkodra, Rasim Kiçina dhe Fan Noli në lagjen Tasligje 616-18-071-521 27.08.2018

 

 Rikonstruimi i rrugëve Drenica, Ukshin Hoti, Robert Doll dhe asfaltimi i shtresës së fundit të mbistrukturës së rrugës Enver Maloku 616-18-070-521 19.09.2018

 

 Rekonstruimi i rrugëve Holgen Petersen dhe Ulëzat 616-18-070-521 05.09.2018

 

 Shërbimet e transportit me marimangë 616-18-069-211 18.07.2018

 

 Shërbimet e transportit me marimangë 616-18-069-211 04.09.2018

 

 Furnizimi me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti 616-18-065-121 29.11.2018

 

 Furnizimi me material shpenzues për shërbime laboratorike dhe RO-kabineti 616-18-065-121 06.08.2018

 

 Ndërtimi i rrugëve Evlija Çelebi, Luan Qelaj dhe Halil Alidemaj 616-18-56-521 08.06.2018

 

 Furnizim me paisje te TI-së - Server, Kompjuter, Llaptop 616-18-050-121 19.09.2018

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot-20  616-18-045-211 30.10.2018

 

 Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve Lot-20  616-18-045-211 02.10.2018

 

 Furnizim me llaptop, projektor dhe aparate fotokopjuese për institucionet arsimore 616-18-043-121 29.06.2018

 

 Furnizim me llaptop, projektor dhe aparate fotokopjuese për institucionet arsimore 616-18-043-121 07.06.2018

 

 Furnizim me llaptop, projektor dhe aparate fotokopjuese për institucionet arsimore 616-18-043-121 04.07.2018

 

 Vaksionimi i gjedheve, kafshëve të imëta dhe qenve shtëpiak 616-17-042-221 08.05.221

 

 Deratizimi i kanalizimit, bodrumeve dhe garazhave publike 616-18-036-211 22.05.2018

 

 Deratizimi i kanalizimit, bodrumeve dhe garazhave publike 616-18-036-211 18. 04. 2018

 

 Deratizimi i kanalizimit, bodrumeve dhe garazhave publike 616-18-036-211 18.04. 2018

 

 Deratizimi i kanalizimit, bodrumeve dhe garazhave publike 616-18-036-211 18.04.2018

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511 05.11. 2018

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511 26.07. 2018

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511 26.07.2018

 

 Ndërtimi i parkut në lagjen Arbëria 616-18-026-511 05.11.2018

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve në qytetin e Prishtinës 616-18-015-211 17.05.2018

 

 Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve në qytetin e Prishtinës 616-18-015-211 03.08.2018

 

 Ndertimi i kanalizimit dhe ujesjellsit ne lagjen Sofali-rruget Shpetim Robaj dhe Sali Mushica 616 18 415 511 07.09.2018

 

 Rrethrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrotullimi Arbëri 616-18-010-512 28.09.2018

 

 Rrethrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrotullimi Arbëri 616-18-010-512 19.07.2018

 

 Rrethrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrotullimi Arbëri 616-18-010-512 03.12.2018

 

 Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121 31.07.2018

 

 Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121 20.04.2018

 

 Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121 07.06.2018

 

 Blerja e pajisje hidraulike për AKRR, gypa-zorrë dhe ekstrakt-shkumë për BPZ 616-18-009-121 04.06.2018

 

 Furnizimi me rekuizita sportive për shkollat e komunës së Prishtinës 616-18-008-121 25.04.2018

 

 Furnizimi me rekuizita sportive për shkollat e komunës së Prishtinës 616-18-008-121 17.07.2018

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 616-18-007-111 17.09.2018

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 616-18-007-111 07.06.2018

 

 Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 616-18-007-111  04.03.2018

 

 Hartimi i projektit ideor për personat me nevoja të veçanta dhe sindrom Down dhe Autizëm 616-17-089-421  04.04.2018

 

 Hartimi i projektit ideor për personat me nevoja të veçanta dhe sindrom Down dhe Autizëm 616-17-089-421  03.01.2018

 

 Pastrimi i objekteve shkollore 616-17-081-521 06.02.2018

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve 616-17-063-521 07.03.2018

 

 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve 616-17-063-521 02.03.2018

 

 Renovimi i ndërtesa për mbrojtje të trashëgimisë kulturore 616-18-77-521 30.11.2018

 

 Shpimi i puseve dhe ndërtimi i sistemit të ujitjes për gjelbrim 616-18-4902-521 29.08.2018

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik  - Lot 1, Lot 2, Lot4 dhe Lot 6  616-18-440-211 18.12.2018

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik  616-18-440-211 24.09.2018

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik - Lot 1 616-18-440-211 21.12.2018

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve, debllokimi i kanalizimit atmosferik 616-18-440-211 18.12.2018

 

 Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale 616-18-116-211 24.12.2018

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-148-211 07.03.2018

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-148-211 30.03.2018

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-148-211 08.03.2018

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-148-211 07.06.2018

 

 Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës 616-17-148-211 30.03.2019