Selia e Drejtorisë: Prishtinë, objekti i ri i Komunës

Drejtor i Drejtorisë: Bujar Gashi, specialist i Mjekësisë Familjare

 

Data e lindjes: 8 korrik 1977

Statusi martesor: i martuar

 

Eksperienca:

Studimet universitare i ka përfunduar në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës, Drejtimi i Përgjithshëm.

Dr. Bujar Gashi është njohës i mirë i kujdesit parësor shëndetësor, posaçërisht i shërbimeve emergjente paraspitalore, ku është trajnuar dhe certifikuar për disa fusha, si BLS, ALS, PHTLS, nga KMC- Linkoping, Suedi.

Gjatë kohës së studimeve, Dr. Bujar Gashi punoi në vazhdimësi. Fillimisht punoi si infermier në Klinikën Interne dhe në Qendrën Emergjente të QKUK-së (deri në vitin 2002). Më pas ai kaloi në kujdesin parësor, përkatësisht në Entin e Mjekësisë Urgjente, që tani njihet si Qendra e Mjekësisë Urgjente.

Në janar të vitit 2008 i përfundoi studimet, dhe pas përfundimit të praktikës obliguese 6-mujore u pranua si mjek i praktikës së përgjithshme në Qendrën e Mjekësisë Urgjente.

Në vitin 2012 filloi specializimin në lëmin e Mjekësisë Familjare, dhe e përfundoi me sukses në mars të vitit 2015.

Në mars të vitit 2016, përzgjidhet drejtor i Qendrës së Mjekësisë Urgjente, me mandat trevjeçar.

Në vitin 2017 ftohet nga RCGP- Kolegji Mbretëror i Anglisë, që të jetë pjesëmarrës në edukimin për trajner në programin e Edukimit Specialistik të Mjekësisë Familjare, të cilin e përfundoi me sukses dhe u certifikua si trajner për këtë program.

Dr. Bujar Gashi gjithashtu është i trajnuar dhe i certifikuar për Trajnimin e Reanimacionit Kardiopulmonar nga KMC- Qendra Mjekësore për Katastrofa Mjekësore e Suedisë.

 

 

E-mail: bujar.a.gashi@rks-gov.net

Tel: 038 20040089 & 038 233 200

 

Orari punës: 08:00 – 16:00, e hënë - e premte

 

 


 
Përgjegjësitë e shëndetësisë:

Drejtoria e Shëndetësisë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe mbështetur në udhëzimet strategjike dhe politike të Kryetarit të Komunës ,në kuadër të fushë veprimtarisë së saj ushtron dhe është përgjegjëse për ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve specifike për të arritur objektivat e shërbimit të shëndetësisë primare në Komunën së Prishtinës;

Vlerëson nevojat lokale shëndetësore;

Harton buxhetin, në përputhje me nevojat lokale dhe dispozitat ligjore në fuqi;

Zbaton kujdesin parësor shëndetësor duke i dhënë përparësi zbatimit të masave parandaluese nëpërmjet zbatimit të konceptit të mjekësisë familjare;

Zbaton normat dhe standardet e infrastrukturës dhe burimeve njerëzore sipas akteve ligjore të miratuara nga MSH-së;

Vendos dhe mbledh bashkëpagesat brenda kornizës së përcaktuar nga ministritë e linjës;

Përcakton prioritetet lokale dhe objektivat në bazë të informatave, në përputhje me strategjinë e kujdesit parësor shëndetësor;

Ushtron kompetenca dhe përgjegjësi të tjera që dalin nga ligjet e veçanta, Statuti i Komunës, aktet nënligjore dhe të deleguara nga pushteti qendror;

Mbikëqyrë situatën epidemiologjike në nivel të komunës;

Mbledhë dhe analizon informatat në fushën shëndetësore në nivel lokal;

Koordinon dhe mbikëqyrë punën e Qendrës së Mjekësisë Urgjente, QKMF - së, QMF-së dhe ambulancave shëndetësore;

Organizon fushata sensibilizuese me organizatat qeveritare dhe jo qeveritare dhe harton marrëveshje bashkëpunimi në fushën shëndetësore;

Raporton lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe të arriturave komunale në këtë fushë;

Harton propozimet për lirimet nga shërbimet ndaj qytetarëve, nëse skemat janë bazuar mbi kriteret e objektivit të hapur ndaj publikut dhe në pajtueshmëri me ligjin në fuqi;

Ndërmarrë veprime për të siguruar fonde të mjaftueshme për ngritjen e vazhdueshme profesionale të profesionistëve shëndetësorë nëpërmjet trajnimeve specifike, në harmoni me aktet ligjore në fuqi;

Zbaton kujdesit parësor shëndetësor në sektorin publik, nëpërmjet shërbimeve të mjekësisë familjare, dhe përcjellja e gjendjes shëndetësore të qytetarëve në territorin e komunës;

Harton strategjitë për kujdesin parësor shëndetësor, bazuar në nevojat e identifikuara në nivel lokal duke u dhënë prioritet masave parandaluese, dhe në respektim të gjendjes shëndetësore, moshës, gjinisë dhe pozitës ekonomiko - sociale të qytetarëve dhe kushteve dhe mundësive në ofrimin e kujdesit shëndetësor; kushteve teknologjike - mjekësore, distancës dhe konfiguracionit gjeografik, si dhe strukturës dhe përbërjes së institucioneve të kujdesit parësor shëndetësor;

Ndërmerr masa parandaluese për zbulimin dhe diagnostikimin e hershëm, mjekimin, shërimin dhe rehabilitimin e sëmundjeve, çrregullimeve dhe lëndimeve, përfshirë edhe ndërhyrjet e vogla kirurgjike;

Organizon dhe zbaton procesin e imunizimit, në pajtim me legjislacionin në fuqi, si një nga masat themelore të kujdesit ndaj shëndetit publik;

Kujdeset për përparimin e shëndetit të fëmijëve, të rinjve dhe grupeve tjera vulnerabile;

Kujdeset për përparimin e shëndetit riprodhues;

Promovon shëndetin oral dhe kujdesin themelor stomatologjik si dhe shëndetin mendor, në pajtim me metodat e avancuara;

Kujdeset për ruajtjen dhe përparimin e shëndetit publik të qytetarëve të komunës, nëpërmjet aktiviteteve parandaluese (por duke mos u kufizuar vetëm në këto), si: promovimit të mënyrës së shëndoshë të jetesës, edukimit shëndetësor, ndërmarrjes së masave të përgjithshme kundër epidemike dhe preventive, si: dezinsektimi hapësinor, deratizimi dhe dezinfektimi, kontrollimi i mjedisit, kontrollimi i shkaktarëve, si dhe parandalimi i sëmundjeve, çrregullimeve, lëndimeve dhe gjendjeve me rëndësi sociale mjekësore;

Zhvillon programe për aftësimin profesional të punëtorëve shëndetësorë nëpërmjet “Zhvillimit të vazhdueshëm profesional” (ZHVP), me qëllim të ngritjes së cilësisë së kujdesit shëndetësor;
Bashkëpunon me kujdesin dytësor dhe tretësor shëndetësor, në pajtim me legjislacionin në fuqi;

Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.