Sedište Direkcije: Priština, novi objekat Opštine
Direktor Direkcije: Bujar Gashi, specijalist porodične medicine

Datum Rođenja: 8 August 1977
Bračni status: Oženjen

Iskustvo: Univerzitetske studije je završio na Medicinskom Fakultetu, Univerzitetu u Prištini, Opšteg Smera.
Dr. Bujar Gashi je dabar poznavalac primarne zdravstvene zaštite, posebno hitne medicinske službe, gde je obučen i certifikovan za nekoliko oblasti, kao što su BLS, ALS, PHTLS, iz KMC- Linkoping, Švedska.
Tokom studije, Dr.Bujar Gashi je radio neprekidno. U početku je radio kao bolničar u Internoj Klinici u Centru za Hitne Slučajeve UKCK-a (do 2002 godine). Zatim je prešao u primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno Institut za Hitnu Medicinu, sada poznat kao Centar za Hitnu Medicinu.
Januara meseca 2008 god. Završio je studije, i nakon završetka 6-mesečne obavezne prakse bio je prihvaćen kao lekar opšte prakse u Centru za hitnu medicinsku pomoć.
2012-te god. Započeo je Specijalizaciju u oblasti Porodične Medicine i uspešno je završio u martu 2015 godine.
Marta meseca 2016 god. Imenovan je za Direktora Centra za hitnu Medicinu, sa trogodišnjim mandatom.
2017-te god. Bio je pozvan od strane RCGP-a Kraljevskog Koleđa Engleske, da učestvuje u edukaciji za trenera u programu za Specijalističku Edukaciju Porodične Medicine, koju je uspešno završio i certifikovan je kao trener za ovaj program.
Dr. Bujar Gashi je takođe obučen i certifikovan za Obuku Kardio pulmonalne reanimacije od strane KMC- Centar Medicine za Medicinske Katastrofe u Švedskoj.

E-mail: bujar.a.gashi@rks-gov.net
Tel: 038 233 200

Radno vreme: 08:00- 16:00, ponedeljak-petak

 


Zdravstvene odgovornosti

Direkcija zdravlja u skladu sa zakonskim odredbama na snazi, kao i na osnovu strateških i političkih smernica Predsednika Opštine, u okviru svojih polja aktivnosti vrsi i odgovorna je za preduzimanje mera i specifičnih aktivnosti za postizanje ciljeva primarne zdravstvene službe u Opštini Priština;
Procijenjuje lokalne zdravstvene potrebe;
Izrađuje budžet, u skladu sa lokalnim potrebama i zakonskim odredbama na snazi;
Sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu dajući prednosti implementaciji preventivnih mera kroz sprovođenja koncepta porodične medicine.
Sprovodi norme i standarde infrastrukture i ljudskih resursa u skladu sa zakonskim aktima odobrenim od strane MZ-a;
Uspostavlja i prikuplja participacije u okviru koji je određen od strane resornih ministarstva;
Utvrđuje lokalne prioritete i ciljeve na osnovu informacija, u skladu sa strategijom primarne zdravstvene zaštite;
Vrsi nadležnosti i druge odgovornosti koje proizlaze iz posebnih zakona, Statuta Opštine, podzakonskih akata i delegirane od strane centralne vlade;
Nadgleda epidemiološku situaciju na opštinskom nivou;
Prikuplja i analizira informacije u oblasti zdravstva na lokalnom nivou;
Koordinira i nadzire rad GCPM-a, CPM-a i zdravstvene ambulante;
Organizuje kampanju za podizanje svesti sa vladinim i nevladinim organizacijama i razvija sporazume o saradnji u oblasti zdravstva;
Izveštava vezano sa pružanjem zdravstvenih usluga i opštinski dostignuća u ovoj oblasti;
Izrađuje predloge za rasterećenja od usluga za građane, ako su seme osnovne na kriterijume otvorenog cilja za javnosti i u skladu sa važećim zakonom;
Preduzima akcije za obezbeđenje dovoljnih sredstava za kontinualno profesionalno unapređenje zdravstvenih stručnjaka kroz specifičnu obuku, u skladu sa važećim zakonskim aktima;
Sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu u javnom sektoru, kroz usluge porodične medicine, i praćenje zdravstvenog stanja građana na teritoriji Opštine:
Izrađuju strategije za primarnu zdravstvenu zaštitu, na osnovu identifikovanih potreba na lokalnom nivou, davanjem prioriteta preventivnim merama, i u poštovanju zdravstvenog stanja, uzrazsti, pola, i ekonomskog-socijalnog položaja građana i uslova i mogućnosti za pružanje zdravstvenog staranja, zdravstvenih tehnoloških uslova, distance i geografske konfiguracije, kao i strukture i sadržaja institucije zdravstvenog primarnog staranja.
Preduzima preventivne mere za otkrivanje i ranu diagnostifikaciju, lečenje, i rehabilitaciju bolesti, poremećaje i povrede, uključujući i male hirurške intervencije;
Organizuje i sprovodi proces imunizacije, u skladu sa Zakonodavstvom na snazi, kao jedna od glavnih mera zbrinjavanja nad javnog zdravstva;
Stara se o unapređenju zdravlja dece, mladih i ostalih vulnerabnih grupa;
Stara se o unapređenju zdravstva reprodukcije;
Promoviše oralno zdravstvo i osnovne stomatološke nege ako i mentalno zdravlje, u skladu sa unapređenim metodama;
Stara se za čuvanje i unapređenje javnog zdravstva građana opštine, uz pomoć preventivnih aktivnosti (ali ne ograničavaju se samo na njih), kao: promocija zdravog načina življenja, zdravstveno obrazovanje, preuzimanje opštih mera protiv epidemičnih bolesti i preventiva, kao: prostorna dezinsekcija, deratizacija, i dezinfekcija, kontrola okoline, kontrola činioca, kao i sprečavanje bolesti, poremećaja, povreda i stanja koje su od socijalne i zdravstvene važnosti;
Razvija programe o stručnom osposobljavanju radnika zdravstva, uz pomoć “stručnog neprestanog razvoja” (NSR), ciljajući povećanje kvaliteta zdravstvenog staranja;
Sarađuje sa zdravstvenom sekundarne i tercijalne zdravstvene nege, u skladu sa zakonodavstvom na snazi.
Vrši i druge dužnosti, u skladu sa zakonima na snazi, u sklopu delokrugu direkcije.