dr. Izet Sadiku je rođen u Hajvaliji, Priština, 10. juna 1968. godine.

Završio je univerzitetske studije u oblasti Opšte medicine i master studije u oblasti infektivnih bolesti na Univerzitetu u Prištini, dok je doktorske studije, sa temom „Karakteristike klinike, laboratorije, dijagnostike i lečenja tularemije na Kosovu tokom 2006-2011“, završio ih je na Univerzitetu medicinskih nauka u Tirani.

dr. Izet Sadiku se specijalizovao za lečenje zaraznih bolesti.

Bio je odbornik u Skupštini opštine Prištine i predsednik Odbora za zdravstvo i socijalnu zaštitu, u periodu 2002-2007.

Nga viti 2003, dr. Izet Sadiku ka shërbyer si Koordinator i aktiviteteve për këshillim dhe testim vullnetar për HIV.

2005. godine imenovan je za prvog političkog savetnika potpredsednika Vlade, u oblasti zdravstva i obrazovanja, a 2008. godine za prvog političkog savetnika ministra za lokalnu samoupravu.

Od 2009. godine je asistent na Univerzitetu u Prištini, na predmetu Infektivne bolesti.

Bio je šef tima za kontrolu zaraznih bolesti tokom 2012-2020.

Od 2013-2019 radio je kao rukovodilac Tima za kontrolu bolničkih infekcija.

Predavao je od 2015. godine na Visokoj školi „Rezonanca” i Visokoj školi „AAB” predmet Infektivne bolesti.

Početkom 2015. dr. Izet Sadiku je bio politički savetnik ministra zdravlja.

Bio je zamenik ministra zdravlja od 2015. do 2017. godine i u periodu od marta do juna 2020. godine.

Bio je konsultant SZO tokom pandemije COVID-19, u periodu avgust-decembar 2020.

Bio je direktor Infektivne klinike u periodu mart-jun 2021. godine.

1991. bio je član Saveta Omladinskog foruma, zatim član predsedništva i 1997-2001potpredsednik Omladinskog foruma LDK.

Bio je pripadnik OVK u ZOLL-u i veteran je OVK-a. Srpske snage su ga zatočile između 21. maja i 3. novembra 1999. godine.

Od 2019. godine je predsednik 5. ogranka LDK- i član Generalnog saveta LDK.

dr. Izet Sadiku je koordinator Odjeljenja za zdravstvo.

Na poslednjim lokalnim izborima izabran je kao odbornik Skupštine opštine Priština.

Trenutno je direktor Uprave za zdravstvo u opštini Prištini.

E-mail: izet.sadiku@rks-gov.net

Tel: 038233575

 

 


Zdravstvene odgovornosti

Direkcija zdravlja u skladu sa zakonskim odredbama na snazi, kao i na osnovu strateških i političkih smernica Predsednika Opštine, u okviru svojih polja aktivnosti vrsi i odgovorna je za preduzimanje mera i specifičnih aktivnosti za postizanje ciljeva primarne zdravstvene službe u Opštini Priština;
Procijenjuje lokalne zdravstvene potrebe;
Izrađuje budžet, u skladu sa lokalnim potrebama i zakonskim odredbama na snazi;
Sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu dajući prednosti implementaciji preventivnih mera kroz sprovođenja koncepta porodične medicine.
Sprovodi norme i standarde infrastrukture i ljudskih resursa u skladu sa zakonskim aktima odobrenim od strane MZ-a;
Uspostavlja i prikuplja participacije u okviru koji je određen od strane resornih ministarstva;
Utvrđuje lokalne prioritete i ciljeve na osnovu informacija, u skladu sa strategijom primarne zdravstvene zaštite;
Vrsi nadležnosti i druge odgovornosti koje proizlaze iz posebnih zakona, Statuta Opštine, podzakonskih akata i delegirane od strane centralne vlade;
Nadgleda epidemiološku situaciju na opštinskom nivou;
Prikuplja i analizira informacije u oblasti zdravstva na lokalnom nivou;
Koordinira i nadzire rad GCPM-a, CPM-a i zdravstvene ambulante;
Organizuje kampanju za podizanje svesti sa vladinim i nevladinim organizacijama i razvija sporazume o saradnji u oblasti zdravstva;
Izveštava vezano sa pružanjem zdravstvenih usluga i opštinski dostignuća u ovoj oblasti;
Izrađuje predloge za rasterećenja od usluga za građane, ako su seme osnovne na kriterijume otvorenog cilja za javnosti i u skladu sa važećim zakonom;
Preduzima akcije za obezbeđenje dovoljnih sredstava za kontinualno profesionalno unapređenje zdravstvenih stručnjaka kroz specifičnu obuku, u skladu sa važećim zakonskim aktima;
Sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu u javnom sektoru, kroz usluge porodične medicine, i praćenje zdravstvenog stanja građana na teritoriji Opštine:
Izrađuju strategije za primarnu zdravstvenu zaštitu, na osnovu identifikovanih potreba na lokalnom nivou, davanjem prioriteta preventivnim merama, i u poštovanju zdravstvenog stanja, uzrazsti, pola, i ekonomskog-socijalnog položaja građana i uslova i mogućnosti za pružanje zdravstvenog staranja, zdravstvenih tehnoloških uslova, distance i geografske konfiguracije, kao i strukture i sadržaja institucije zdravstvenog primarnog staranja.
Preduzima preventivne mere za otkrivanje i ranu diagnostifikaciju, lečenje, i rehabilitaciju bolesti, poremećaje i povrede, uključujući i male hirurške intervencije;
Organizuje i sprovodi proces imunizacije, u skladu sa Zakonodavstvom na snazi, kao jedna od glavnih mera zbrinjavanja nad javnog zdravstva;
Stara se o unapređenju zdravlja dece, mladih i ostalih vulnerabnih grupa;
Stara se o unapređenju zdravstva reprodukcije;
Promoviše oralno zdravstvo i osnovne stomatološke nege ako i mentalno zdravlje, u skladu sa unapređenim metodama;
Stara se za čuvanje i unapređenje javnog zdravstva građana opštine, uz pomoć preventivnih aktivnosti (ali ne ograničavaju se samo na njih), kao: promocija zdravog načina življenja, zdravstveno obrazovanje, preuzimanje opštih mera protiv epidemičnih bolesti i preventiva, kao: prostorna dezinsekcija, deratizacija, i dezinfekcija, kontrola okoline, kontrola činioca, kao i sprečavanje bolesti, poremećaja, povreda i stanja koje su od socijalne i zdravstvene važnosti;
Razvija programe o stručnom osposobljavanju radnika zdravstva, uz pomoć “stručnog neprestanog razvoja” (NSR), ciljajući povećanje kvaliteta zdravstvenog staranja;
Sarađuje sa zdravstvenom sekundarne i tercijalne zdravstvene nege, u skladu sa zakonodavstvom na snazi.
Vrši i druge dužnosti, u skladu sa zakonima na snazi, u sklopu delokrugu direkcije.