Sedište Direkcije: Priština, Stari objekat Opštine

Direktor Direkcije: Medina Braha

Datum rođenja: 20 novembar 1987

Bračni status: Ne udata

 

Iskustvo: Medina Braha je rođena u Prištini. Bachelor studije je završila na Ekonosmskom Fakultetu UP-e, smer Menadžment, dok u 2011 godinu je završila master Ekonomije u Staffordshire University, u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sada završava doktorske studije Biznis administracije u Istanbul Commerce Univerzitetu u Turskoj.

Medina je osvojila brojne stipendije, uključujući stipendiju Fulbright Faculty Development Scholarship  (2018), Turkey Scholarships (2014), TÜBİTAK Graduate Scholarship Program for International Students (2014), Open Society Foundation and Staffordshire University Scholarship (2010), Young Cell Scheme Scholarship (2010), Erasmus Mundus Scholarship (2009),  i stipendiju Univerziteta u Prištini (2007 i 2008).

Medina ima raznovrsno profesionalno iskustvo u raznim socio-kulturnim oblastima, sektorima i sredinama. Nastupajući  u atmosferi koja je orijentisana prema rezultatima, ona je služila kao u javnom i tako i u privatnom sektoru, kao i  prilagodila se nacionalnim i međunarodnim timovima. Medina je opremljena teoretskim / naučnim i praktičnim znanjem putem istovremenog angažovanja  u akademskoj i neakademskoj karijeri.

Njena akademska ekspertiza predstavlja istraživanje (fokusirano na Menadžment i Organizaciono Ponašanje), nastavu i razvoj kurikuluma. Njen neakademski fokus obuhvata  analize /konsultacije biznisa, upravljanje projektima i investicije anđela.

Iskustvo predavanja uključuje Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet i Međunarodni Koledž u Mitrovici (IBCM). Predavala je i drži predavanja o raznim predmetima iz oblasti menadžmenta. Osim kao redovni profesor na Kosovu, držala je predavanja kao gostujuća profesorka na Akademiji Lillebaelt u Danskoj, Petra Univerzitet u Jordanu i Vilniaus Koleđa u Litvaniji. 

Takođe ima iskustvo kao Menadžer Projekta u kompaniji Abbott B.V. u Holandiji, kao istražioc u EBAN u Belgiji, i kao konsultant u DI Consulting u Prištini. Druge organizacije sa kojima je sarađivala su Friedrich Ebert Stiftung Kosovo, Solidar Suisse Kosovo, USAID Kosovo, Kosova Health Foundation itd.ealth Foundation itd. 

Medina je završila razne obuke, počevši od oblasti koncentracije, menadžmenta do političke akademije i antikorupcijske akademije. Ona je autor brojnih publikacija, uključujući međunarodne naučne časopise i razne stručne analize i izveštaje. Takođe, učestvovala je na raznim konferencijama, kongresima i simpozijumima i član je nekih stružnih organa. Sve to kao unutar tako i van Kosova.

Naj dugoročno iskustvo u inostranstvu obuhvata Holandiju (4.5 godine), Veliku Britaniju (13 meseci), Tursku (2 godine) i SAD (5 meseci). Pored maternjeg albanskog jezika, Medina dobro govori engleski i holandski jezik, dok ima zadovoljavajuće znanje na turskom jeziku. Takođe poseduje početno znanje nemačkog i srpskog jezika.

 

E-mail: medina.braha@rks-gov.net

Tel: 00383 38 233 120

 

Radno vreme: počinje od 8:00 i završava se u 16:00

Prijem stranka: Ponedeljak- Utorak 09:00 - 16:00

 

 

Direkcija Javnih Usluga, Zaštite i Spašavanja

 

Određuje i nadgleda pružanje lokalnih javnih usluga, uključujući snabdevanje vodom, mrežu vodovoda, kanalizaciju i prečišćavanje crnih voda;

Organizuje letnje i zimsko održavanje lokalnih puteva i naselja, pročišćavanje ulica i trotoara grada;

Organizuje održavanje i deblokadu atmosferske kanalizacione mreže i planove za lokalne toplane;

Organizuje pružanje i održavanje javnih površina, zelenih površina, javnih parkova i groblja;

Koordinira aktivnost i daje saglasnost za aktivnost javnog prevoza putnika i robe, sa javnim preduzećima i udruženjima pojedinih taksista i pravnih subjekata, u skladu sa pravilnicima;

Postavlja linije i red vožnje za javni prevoz putnika;

Upravlja sektor "pauka" prema pravilniku i organizuje postupke za javne aukcije za konfiskovana vozila koja pređu rok utvrđen zakonom;

Sarađuje sa policijom o regulisanju saobraćaja i poboljšanju bezbednosti saobraćaja, posebno u blizini škola i predškolskih ustanova;

Bavi se vertikalnom i horizontalnom signalizacijom postojećih puteva i reguliše saobraćaj u gradu Prištini;

Odlučuje o privremenoj blokadi ulica za njihovo korišćenje, u specifičnim slučajevima (državni praznici, specifični poslovi od državnog interesa i opštine i slični poslovi);

Sarađuje sa kompanijama koje pružaju usluge u vezi sa postavljanjem cena za vodu, tehničkih intervencija i nadgledanjem rasporeda redukcija;

Zabrine se o snabdevanju sa pitkom vodom sa cisternama i posebnim rezervoarima, u slučaju potrebe;

Daje odobrenje – dozvolu za upotrebu javnih prostora, stara se o održavanju zelenih površina, parkinga i ostalih javnih prostora, u skladu sa opštinskim planovima;

Pruža uslugu dežurstva za eliminaciju psa lutalica;

Nadgleda realizaciju radova za održavanje zelenila i razmatra razne zahteve;

Odgovoran je za izdavanje dozvola za korišćenje javnih površina ispred hotelskih prostorija, javnih govornica, statičkih generatora, pokretne opreme za prodaju ražnjišta, kukuruza, kestena, sladoleda i knjiga;

Stara se o održavanju liftova (popravak i njihovo održavanje);

Odgovoran je za ravnu rasvetu, tabele reklama, rasvetle reklame raznih kompanija i ostale reklame;

Učestvuje u Komisiji za tehnički prijem završenih radova - javnu rasvetu, održavanje javnih mreža i signalizaciju;

Stara se o upravljanju, kontroli i čišćenju svih trgova koji pripadaju opštini;

Obaveštava odgovornu Direkciju za defekte na putevima na svojoj teritoriji;

Nadležan je za davanje novosti koje pripadaju Opštini, za postavljanje smetnja na putu (ležećih policajca);

Procenjuje rizik od prirodnih katastrofa i drugih nesreća na teritoriji opštine, i izraditi nacrte za zaštitu;

Brine se o radu alarmnog sistema u slučaju opasnosti;

Odgovoran je za organizaciju građana u snagama za zaštitu i spašavanje, ako je potrebno i predlog za osnivanje Komiteta za Zaštitu i Spašavanje;

Osigurava hitna vozila za privremeni smeštaj u slučaju prirodnih nepogoda i drugih nesreća;

U skladu sa zakonima i, ako je potrebno, odgovorna je za koordinaciju rada sa centralnim institucijama i drugim opštinama u oblasti zaštite i spašavanja.

Organizuje, razvija i vodi ličnu i uzajamnu zaštitu;

U vanrednim slučajevima, predlaže Predsedniku Opštine objavljivanje vanrednog stanja, kao i mera koje treba preduzeti kako bi se suočili sa situacijom.

Nadgleda objekte Opštine i angažuje osoblje da obezbeđenje objekata iz unutrašnjeg dela ili u obliku ugovaranja spoljašnjih kompanija;

U skladu sa zakonima i opštinskim aktima, izrađuje plan zaštite od požara;

Praćenje financijskog izvršenja sredstava, predviđeni za protivpožarnu zaštitu, kao i opremu BZP sa adekvatnim međunarodnim savremenim za intervenciju;

Brine se o održavanju i funkcionalizaciji javnih skloništa;

Organizuje i nadgleda rad sektora ođačara.

Organizuje i koordinira radove sa kompanijama koje pružaju usluge građanima;

Angažuje se u postepenom smanjenju zagađenja, degradacije i oštećenja životne sredine, kao i smanjenju ili zabrani tih ekonomskih aspekata i drugih aktivnosti koje predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje i životnu sredinu;

Stara se o bio diverzitetu pokušavajući da postigne ekološku ravnotežu na teritoriji opštine i šire;

Nadzire i brine se o racionalnoj i održivoj upotrebi prirodnih resursa i proizvodnog zemljišta, kao i zaštitu genetske akumulacije prirode;

Izrađuje program i nadgleda reljef, predlaže nove zone za zaštitu, štiti i rehabilituje raznovrsnost i kulturne i estetske vrednosti pejzaža;

Prikuplja potrebne podatke za određivanje izvora i količine vode;

Predlaže mere za nadgledanje kvaliteta, zaštite i očuvanja vode, vazduha, zemlje i prirode zone opštine, i osigurava njihovu primenu;

Održava podatke, koje uključuju podatke o svim aktivnostima, aplikacijama za opštinsku ekološku dozvolu, i opštinska ekološka odobrenja;

Informiše javnost o svim pitanjima koja se tiču očuvanja i zaštite okoline;

Preuzima mere za očuvanje površinskim vodama i onih podzemnih od zagađaća;

Brine o primeni mera za zaštitu od štetnih efekata vode;

Nadgleda upravljanje prirodnim vrednostima poput: vazduha, vode, zemlje, šuma, mineralnih supstanci i prirodnih javnih korisnih elementa kao što su zeleni prostori, obale, reke i bazena Grmije, kao i posebne vrednosti kao što su geo-diverzitet, bio-diverzitet i divlji biljni i životinjski svet;

Izrađuje mere za kontrolu nivoa buke na teritoriji opštine.

Nadgleda uslove bezbednosti života i zdravlja ljudi na mestu izgradnje i oko njega, tokom izvršenja radova;

Eliminiše prekršaje, nedostatke i štete prouzrokovane tokom izgradnje;

U skladu sa zakonima i opštinskim aktima priprema program smanjenja nivoa zagađenja životne sredine i predlaže projekte zaštite životne sredine, u saradnji sa centralnim i lokalnim institucijama i donatorima;

Izrađuje i ostale poslove, na osnovu zakona na snazi u sklopu delatnosti Direkcije.


Radi vršenja funkcija utvrđenih važećim zakonskim odredbama, Direkcija Javnih Usluga, Odbrane i Spašavanja organizovana je u sledećim sektorima:


1. Sektor Javnih Usluga;
2. Sektor za Upravljanje Smeća i Okoline;
3. Sektor za Bezbednost i Hitnih Slučajeva;
4. Sektor Prevoza i Saobraćaja;