Sedište direkcije: Priština, stara zgrada Opštine, Ul. UCK 61
Direktor Direkcije: Vasilika Zotaj Asllani

Datum rođenja: 31 decembar 1962
Bračni status: udata

Iskustvo: Rođena u Beratu u Albaniji, i živi i radi na Kosovu oko 20 godina. Završila je srednju školu u Fieru, a studije je završila na Univerzitetu "Aleksandër Xhuvani", u egzaktnim naukama, na odseku za matematiku i fiziku. Kako bi završila i dalje obrazovanje, i kao majka dvoje dece, započela je i završila master studije za evropsku integraciju, smer „Politike Evropske unije“. Vodila je brojne i raznovrsne treninge kako bi profesionalno ispunila svoje strasti. Ona je aktivan u političkom životu već više godina, i autor je mnogih političkih analiza objavljenih u štampanim medijima. Radila je kao nastavnik matematike u nekoliko škola u Albaniji i srednjoj školi "Abdyl Frasheri" u Prištini. Istovremeno je radila 10 godina kao menadžer u privatnom biznisu.

E-mail: vasilika.zotaj@rks-gov.net
Tel: 038 230 900


Radno vreme: počinje u 8:00 i završava u 16:00
Prijem stranaka: svaki dan u radnom vremenu.

 

Direkcija Administracije

Direkcija administracije, u okviru svojih aktivnosti obavlja i odgovorna je za:

 • Vršenje i sprovođenje opštih administrativnih usluga, za administrativne organe i druga Opštinske organe i

 

 • Pružanje administrativnih usluga, za građane Opštine Prištine, u okviru svojih vlastitih ili delegiranih zakonskih ovlašćenja.

Odgovornosti Administracije:

Opšte administrativne usluge za administrativne organe i ostale Opštinske organe Direkcije za Administraciju uključuju :

 • Pružanje usluga i obavljanje administrativne podrške za rad Skupštine Opštine Odbora Direktora i radnih tela (komiteta) Skupštine Opštine.

Priprema i izrada akata Predsednika Prištine ( član 13 u vezi sa članom 58 ZLSU ) kao i druge tehničko-administrativne poslove kao što su:

 • Izrade pozivnica i odluka sa određenih sastanka, kompilacija i lektura književnih materijala na jezicima koji se službeno upotrebljuju u Opštini Prištini;

 

 • Primanje i prosleđivanje kod nadležnog organa građanske inicijative za peticije i zahteva za referendum građana Opštine Priština, u skladu sa Zakonom i Statusu Opštine.

Vrsi predloge (nacrte) predloga pravilnika i opštih administrativnih predloga odluka, kao i daje predloge za izmenu i dopunu opštih podzakonskih akata (u Opštinskoj nadležnosti)

Sprovodi i registruje, vodi evidenciju o službenom materijalu koji prima i podnosi kancelarija arhive opštinske administracije, kao i arhiviranje arhivskog materijala i brine o njegovom čuvanju, brine o čuvanju administrativnih materijalnih akata (matične knjige, fajlovi, protokoli, registri, itd.) 

Pruža sve oblike usluga i pravnu pomoć gradnjinima, uključujući upis svih njihovih zahteva i žalbi i izveštava o završetku administrativnih predmeta u skladu sa zakonskim rokovima.

Odgovoran je i vodi računa o pružanju poštanski usluga za potrebe Opštinskih organa i organa Opštinske administracije.

1.    Sektori i Bashkësive Lokale;
2.    Sektori për Punë të Kuvendit Komunal;
3.    Sektori i Gjendjes civile;
4.    Sektori i Teknologjisë Informative;
5.    Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme (Logjistikës);
6.    Sektori për Shërbim me Qytetar.

Vrsi i rukovodi u domenu logistike, uključujući upravljanje i održavanje vozila u vlasništvu Opštine Priština.

Organizuje i brine se o održavanju objekata Opštinske administracije, uključujući i organizaciju usluga bezbednosti za ove objekte.

Vršiti sve radove vezano sa staranjem i održavanjem informativne tehnologije i njegovog unapređenja za službene potrebe.

Obavlja i druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u okviru delatnosti Direkcije.

U cilju ostvarivanja funkcija utvrđenih važećim zakonskim odredbama, Direkcija za administraciju organizuje se u sledećim sektorima:

 1. Sektor lokalnih zajednica;
 2. Sektor za rad Skupštine Opštine;
 3. Sektor civilnog stanja;
 4. Sektor Informativne tehnologije;
 5. Sektor opštih usluga (logistika);
 6. Sektor za usluge gradnjina.