Bersant Beka je rođen u Prištini, 29 novembra 1986 godine.

Završio je univerzitetske studije na Univerzitetu za Biznis i Tehnologiju „UBT“ u Prištini 2009 godine, dok je postdiplomske studije na Univerzitetu u Mitrovici „Isa Boletini“ UMIB, odsek za Metalurgiju, Mitrovica, završio 2017 godine.

Dobro je upoznat sa organizacionim i administrativnim procesima, analizom situacije i upravljanjem.

Ima iskustvo u javnoj upravi, menadžmentu i rukovođenju kompanijama.

Od 2006-2008 godine obavljao je dužnost administrativnog službenika, "Intering" DOO, Priština. U periodu 2010-2011 radio je kao lični pomoćnik ministra i šef kabineta u Kancelariji ministra zdravlja i u 2010 godinu kao pomoćnik u Kancelariji spoljnih savetnika ministra finansija Vlade Kosova. .

U periodu 2011-2014 bio je šef kabineta u Kancelariji premijera Kosova, zatim politički savetnik zamenika premijera, a u periodu 2020-2021 radio je kao viši politički savetnik ministra Zdravlja I šef kabineta u Ministarstvu zdravlja.

Takođe je bio spoljni konsultant INDEP Kosova - Instituta za Razvojnu Politiku, pomoćnik inženjera u Fabrici Feronikla "NeëCo Ferronikeli" u Glogovcu/Glogovac.

Od 2018. godine je direktor u "IMS-Refractori" OOD, Priština.

Trenutno je direktor administracije u Opštini Priština.

E-mail: bersant.beka@rks-gov.net

Tel: 038/233-575

 

 

Direkcija Administracije

Direkcija administracije, u okviru svojih aktivnosti obavlja i odgovorna je za:

 • Vršenje i sprovođenje opštih administrativnih usluga, za administrativne organe i druga Opštinske organe i

 

 • Pružanje administrativnih usluga, za građane Opštine Prištine, u okviru svojih vlastitih ili delegiranih zakonskih ovlašćenja.

Odgovornosti Administracije:

Opšte administrativne usluge za administrativne organe i ostale Opštinske organe Direkcije za Administraciju uključuju :

 • Pružanje usluga i obavljanje administrativne podrške za rad Skupštine Opštine Odbora Direktora i radnih tela (komiteta) Skupštine Opštine.

Priprema i izrada akata Predsednika Prištine ( član 13 u vezi sa članom 58 ZLSU ) kao i druge tehničko-administrativne poslove kao što su:

 • Izrade pozivnica i odluka sa određenih sastanka, kompilacija i lektura književnih materijala na jezicima koji se službeno upotrebljuju u Opštini Prištini;

 

 • Primanje i prosleđivanje kod nadležnog organa građanske inicijative za peticije i zahteva za referendum građana Opštine Priština, u skladu sa Zakonom i Statusu Opštine.

Vrsi predloge (nacrte) predloga pravilnika i opštih administrativnih predloga odluka, kao i daje predloge za izmenu i dopunu opštih podzakonskih akata (u Opštinskoj nadležnosti)

Sprovodi i registruje, vodi evidenciju o službenom materijalu koji prima i podnosi kancelarija arhive opštinske administracije, kao i arhiviranje arhivskog materijala i brine o njegovom čuvanju, brine o čuvanju administrativnih materijalnih akata (matične knjige, fajlovi, protokoli, registri, itd.) 

Pruža sve oblike usluga i pravnu pomoć gradnjinima, uključujući upis svih njihovih zahteva i žalbi i izveštava o završetku administrativnih predmeta u skladu sa zakonskim rokovima.

Odgovoran je i vodi računa o pružanju poštanski usluga za potrebe Opštinskih organa i organa Opštinske administracije.

1.    Sektori i Bashkësive Lokale;
2.    Sektori për Punë të Kuvendit Komunal;
3.    Sektori i Gjendjes civile;
4.    Sektori i Teknologjisë Informative;
5.    Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme (Logjistikës);
6.    Sektori për Shërbim me Qytetar.

Vrsi i rukovodi u domenu logistike, uključujući upravljanje i održavanje vozila u vlasništvu Opštine Priština.

Organizuje i brine se o održavanju objekata Opštinske administracije, uključujući i organizaciju usluga bezbednosti za ove objekte.

Vršiti sve radove vezano sa staranjem i održavanjem informativne tehnologije i njegovog unapređenja za službene potrebe.

Obavlja i druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u okviru delatnosti Direkcije.

U cilju ostvarivanja funkcija utvrđenih važećim zakonskim odredbama, Direkcija za administraciju organizuje se u sledećim sektorima:

 1. Sektor lokalnih zajednica;
 2. Sektor za rad Skupštine Opštine;
 3. Sektor civilnog stanja;
 4. Sektor Informativne tehnologije;
 5. Sektor opštih usluga (logistika);
 6. Sektor za usluge gradnjina.