Arber Sadiki je rođen u Prištini 1977. godine.

Diplomirao je arhitekturu na Politehničkom Univerzitetu u Tirani.

Stekao zvanje Doktora Tehničkih Nauka u oblasti Arhitekture i Urbanizma na Univerzitetu u Beogradu.

Njegovo uže polje istraživanja vezano je sa odnose društvenih odnosa i arhitekture Prištine, u periodu 1945-1990 god.

Tokom svoje karijere obavljao je mnoge zadatke, kao što su:

Predsednik Asociacije Arhitekata Kosova (novembar 2013 - novembar 2014).

Asistent kustosa Kosovskog Paviljona na 14. Venecijanskom Bijenalu (14 La Biennale di Venezia).

Saradnik u publikaciji i izložbi “Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980”, MoMA, New York, 2018.

Član International Council on Monuments and Sites ICOMOS, Paris.

Član Docomomo International, Lisabon.

Nominovan Aga Khan Award for Architectur, Ženeva, za period 2016-2019 i 2022 godinu.

Dobitnik "Godišnje nagrade za Naučni rad u oblasti Kulturnog Nasleđa", 2020, koju dodeljuje Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, za publikaciju sa naslovom: "Arhitektura Javnih Zgrada u Prištini: 1945-1990, Društveno i Formativni Faktori".

Od 2012 god, je angažovan na nastavi na Arhitektonskom Fakultetu UBT, Priština.

Deo razmene akademskog osoblja u programu Erazmus + (2018, 2019), sa Anhalt University of Applied Sciences, Dessau, Nemačka.

Trenutno obavlja funkciju Direktora za Urbanizam u Opštini Priština.

E-mail: arber.sadiki@rks-gov.net

Tel: 038-221-242

 

Direkcija Urbanizma

Sprema i pruža osnovne informacije i dokumente o pripremi, usvajanju i tehničke dokumentacije za dozvolu gradnje;

Predlaže i primenjuje zakonite akte u polju prostornog planiranja, Razvojnog Plana Opštine, Urbanog Razvojnog Plana, Urbanog regulacionog plana, regulativu u domenu investicionih izgradnja i zaštite sredine;

Određuje uslove izgradnje, u skladu sa Zakonom za Izgradnju.

Predlaže i usvaja kriterijume za postavljanje privremenih ciljeva, sredstava i mikro- urbanih elemenata na teritoriji grada i opštine;

Bavi se sa izradom projekat-pravilnika, analitičkih ekspertiza, i ostalih delatnosti u određenim poljima prostornog i urbanog planiranja, zaštita sredine i polje izgradnje;

Predlaže i primenjuje program za površinu opštine;

Izdaje dozvole za izgradnju svih vrsta objekata koje zakon određuje da su pod nadležnosti Opštine;

Izdaje dozvole za izgradnju objekata lokalne važnosti i ostalih razvoja.

Organizuje i razvoja treninge za stručne grupe i ljudske kapacitete za postupak legalizacije;

Organizuje i određuje stručnu grupu za prijem i razmatranje zahteva (dokumentacije) za legalizaciju;

Organizuje i određuje stručnu grupu za procenu izgrađenih objekata bez dozvole;

Zaključuje i prosleđuje podatke o izgrađenim objektima koji nisu u skladu sa zakonima izgradnje, standardima, urbanom dokumentacijom na snazi, i pravilnikom i priručnikom za legalizaciju;

Kontroliše tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonima za izgradnju, standardima, urbanističke dokumente koji su na snazi, kao i sa pravilnikom i Priručnikom za legalizaciju;

Razmatra programe za izgradnju infrastrukture i kapitalnih objekta u ne-legalnim prostorima;

Sarađuje sa određenim opštinskim subjektima u sferi regulisanja zemlje za izgradnju sa svim ostalim određenim subjektima;

Koordinira i završava proceduralne radove u polju ne-legalnih izgradnja;

Donosi Odluke i potvrde o stanju postojećih objekata;

Zaključuje i prenosi informacije o izrađenim objektima koji nisu u skladu sa zakonima za izgradnju, standardima i urbanističkom dokumentacijom na snazi;

Izdaje dozvole za upotrebu završenih objekata;

Sarađuje sa određenim opštinskim subjektima u području regulisanja zemlje za izgradnju;

Predlaže kreiranje zona zemlje za izgradnju i obrađuje lokacije za davanje zemlje na korišćenje;

Završava i druge poslove, u skladu sa zakonima na snazi u okviru delatnosti Direkcije.


U cilju ostvarivanja funkcija utvrđenih važećim zakonskim odredbama, Direkcija za urbanizam je organizovana u ovim sektorima:
Sektor Urbanizma
Sektor Legalizacije