Besianë  Musmurati

Ima višegodišnje iskustvo u menadžmentu i dobro poznaje javnu službu i javnu politiku.

Nedavno je obavljala funkciju šefa kabineta ministra zdravlja g. Uran Ismaili.

Radila je kao diplomata u ambasadama Kosova u Vašington D.C  i Brisel.

Bila je promoter povećanja kvaliteta obrazovanja, a tokom rada u Vašingtonu pomogla je u organizaciji sajmova, koji su imali za cilj jačanje veza između Kosova i SAD u oblasti obrazovanja.

Takođe je radila u Američkoj Privrednoj Komori i u Evropskom Parlamentu.

Završio je studije javne politike na Američkom Univerzitetu, magistrirala na Univerzitetu Leven-a u Belgiji i kurseve specijalizacije na Univerzitetu “Johns Hopkins” u SAD.

Trenutno je student doktorature političkih nauka.

Trenutno je na poziciji direktora za Obrazovanje u Opštini Priština.

E-mail: besiane.musmurati@rks-gov.net

Tel: 038-231-760

 

 

Direkcija Obrazovanja

Direkcija Obrazovanja, u sklopu svojih odgovornosti i zakonskih nadležnosti, administrativnih uputstva MONT Statuta Opštine, i strateških politika Predsednika Opštine u svojoj delatnosti, nadležan je i odgovoran za upravljanje i koordinaciju strukture javnog predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja (0,1,2,3) u opštini Priština;

Upravlja i koordinira proces licenciranja svake javne obrazovne pred-univerzitetske institucije, u skladu sa zakonima na snazi i strategiju MONT-a i Opštine;

Sarađuje sa Sekcijom Ljudskih resursa u procesu zapošljavanja učitelja i ostalog osoblja (pomoćnika i podržavaoca), u skladu sa zakonskim odredbama zakona na snazi i sa pod-zakonitih opštinskim aktima i aktima centralnog nivoa;

Sarađuje sa Sektorom Ljudskih resursa u procesu odabranja direktora i zamenika direktora javnih obrazovnih institucija, predškolskih, osnovnih i srednjih (0,1,2,3), u skladu sa zakonima i pod zakonitim aktima na snazi;

U skladu sa važećim zakonskim aktima i u saradnji sa Sekcijom za plate, upravlja procesom plaćanja aktivnog vaspitno-obrazovnog osoblja i drugog stručnog i pomoćnog osoblja u obrazovnim institucijama opštine.

U skladu sa pod-zakonskim aktima na snazi, planira i nadgleda primenu strategija ta predškolsko obrazovanje, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Opštini Prištini;

Nadgleda obrazovne institucije i procenjuje izvršenje zadataka svih zaposlenih u direkciji i upravnika obrazovnih Institucija na Opštinskom nivou;

Registrira i prima učenike, u skladu sa principom ne-diskriminacije svakog oblika.

Registruje sve podatke učenika i evidentira, čuva i arhivira dosijee osoblja obrazovanja i upravnog organa, u skladu sa zakonom, postupcima i formulare MONT-a;

Ohrabruje i promoviše mogućnosti za predškolsko obrazovanje, obavezno osnovno i srednje obrazovanje o uslovima pune ravnopravnosti za sve;

Utvrđuje i identifikuje potrebe o stalnom stručnom osposobljavanju direktora i aktivnog obrazovnog kadra, u skladu sa odredbama važećih zakona i stvarnim mogućnostima budžeta za njih.

Organizuje obuke za učitelje i ostalo stručno osoblje;

Izrađuje, predlaže i usvaja radne pravilnike o školama na svim nivoima koje su pod nadležnosti opštine, uključujući Kodeks ponašanja za upravno osoblje, nastavnike i drugo pomoćno osoblje;

Odlučuje o žalbama protiv odluka direktora škola na svim pred univerzitetskim nivoima u opštini;

Usvaja i nadgleda odluke direktora škola na svim nivoima;

Nadgleda sve prihode i troškove opštinske direkcije za obrazovanje u Prištini kao budžetsku organizaciju;

Nadzire troškove budžeta, uz pomoć periodičnih izveštaja škola;

Izrađuje plan nabavke za funkcionalne potrebe Direkcije obrazovanja;

U skladu sa pod zakonitim aktima na snazi, učestvuje u postupcima javne nabavke predložene od strane Direkcije Obrazovanja do procene ponuda (najmanje po jedan član u komisiji za zadnju procenu ponuda);

U konsultaciji sa direktorima škola i školskim savetima usvajaju pravilnike o ponašanju i disciplini učenika;

Zaključuje i identifikuje i takođe predlaže u sporazumu sa MONT-om odluku o osnivanju, zatvaranju ili podelu javnih školskih institucija na nivou 0, 1, 2 i 3 u Opštini Prištini;

Podstiče, asistira i pokreće saradnju između roditelja i učenika kako bi povećao kvalitet nastave i učenja u školama koje upravlja i nadzire (javne škole).

Organizuje, podstiče i podržava organizaciju raznih takmičenja znanja između raznim školama u društvenim naukama i onim humanitarnim i dodeljuje nagrade i zahvale za učenike i radnike obrazovanja koji su to zaslužili.

Staranje o održavanju i renoviranju školskih objekata i sredstava školskih institucija za javnim fondovima.

Staranje, iniciranje i organiziranje osnivanja potrebnih usluga za učenike i njihovo blagostanje (voda, sredine kupatila, zdravstvene usluge, dnevne obroke itd.);

Stara se o održavanju okružne sredine škole povisujući njihovo zelenilo;

Predlaže i inicira među-opštinsku saradnju u polju obrazovanja;

Sarađuje sa NVO-ima i civilnim društvom i vladine organizacije i nevladine organizacije kako bi privukli donacije u interesu javnih škola svih pred-univerzitetskih nivoa kako bi poboljšali kvalitet nastave;

Za postizanje ciljeva javnog zdravstva, preuzima aktivnosti i razvija zajedničke programe sa MONT-om i školama kako bi podstakli zdravstveno staranje i kako bi izbegli zarazne bolesti i devijantnim pojavama;

Stara se i podržava obrazovanje dece sa posebnim (specijalnim) potrebama, u skladu sa merom i njihovim specifičnim potrebama;

Obavlja i druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u delokrugu Direkcije.

Sa ciljem primene određenih funkcija određene na osnovu odredba zakona na snazi, Direkcija obrazovanja je organizovana na sledećim sekcijama:
1. Sekcija Obrazovanja.