Sedište Direkcije: Priština, Nova zgrada Opštine
Direktorica Direkcije: Shpresa Shala

 

Datum rođenja: 09 Januar 1974
Bračni status: udata

 

Iskustvo: Završila je studije na Filozofskom Fakultetu – smer istorije Univerziteta u Prištini. Zatim je završila MA, smer Menadžmenta na koleđu Fama u Prištini. Radila je kao Nastavnica 16 godine; tri i po godine bila je direktorica u SONS “Xhemail Mustafa” u Prištini. Završila je i mnoge obuke za predavanje i upravljanje škola, a takođe je i dobro upoznata sa novim kurikulumom Kosova. Bila je trener kurikuluma u polju društva i sredine.

Nekoliko puta je bila deo radnih grupa u revizijama administrativnih uputstava vezanih za obrazovanje koje je organizovao MONT.

Tokom rada kao direktorica, SONS “ Xhemail Mustafa” bila je korisnik mnogih projekta međunarodnih organizacija kao što su GIZ-CDBE-PEM, Evropska Komisija, OSBE, itd.

Takođe tokom ovog perioda kao direktorica pokazala je značajne rezultate u postavljanju pravila u školi. Saradnja sa nastavnicima, roditeljima i upravnim većem i drugim relevantnim institucijama je prioritet, sto je učinila da škola u pitanju bude jedna od najboljih škola u Prištini.

 

E-mail: shpresa.t.shala@rks-gov.net
Tel: 038-231-760

Radno vreme: počinje od 8:00 i završava se u 16:00
Prijem stranka: Svaki dan tokom radnog vremena.

 

Direkcija Obrazovanja

Direkcija Obrazovanja, u sklopu svojih odgovornosti i zakonskih nadležnosti, administrativnih uputstva MONT Statuta Opštine, i strateških politika Predsednika Opštine u svojoj delatnosti, nadležan je i odgovoran za upravljanje i koordinaciju strukture javnog predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja (0,1,2,3) u opštini Priština;

Upravlja i koordinira proces licenciranja svake javne obrazovne pred-univerzitetske institucije, u skladu sa zakonima na snazi i strategiju MONT-a i Opštine;

Sarađuje sa Sekcijom Ljudskih resursa u procesu zapošljavanja učitelja i ostalog osoblja (pomoćnika i podržavaoca), u skladu sa zakonskim odredbama zakona na snazi i sa pod-zakonitih opštinskim aktima i aktima centralnog nivoa;

Sarađuje sa Sektorom Ljudskih resursa u procesu odabranja direktora i zamenika direktora javnih obrazovnih institucija, predškolskih, osnovnih i srednjih (0,1,2,3), u skladu sa zakonima i pod zakonitim aktima na snazi;

U skladu sa važećim zakonskim aktima i u saradnji sa Sekcijom za plate, upravlja procesom plaćanja aktivnog vaspitno-obrazovnog osoblja i drugog stručnog i pomoćnog osoblja u obrazovnim institucijama opštine.

U skladu sa pod-zakonskim aktima na snazi, planira i nadgleda primenu strategija ta predškolsko obrazovanje, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Opštini Prištini;

Nadgleda obrazovne institucije i procenjuje izvršenje zadataka svih zaposlenih u direkciji i upravnika obrazovnih Institucija na Opštinskom nivou;

Registrira i prima učenike, u skladu sa principom ne-diskriminacije svakog oblika.

Registruje sve podatke učenika i evidentira, čuva i arhivira dosijee osoblja obrazovanja i upravnog organa, u skladu sa zakonom, postupcima i formulare MONT-a;

Ohrabruje i promoviše mogućnosti za predškolsko obrazovanje, obavezno osnovno i srednje obrazovanje o uslovima pune ravnopravnosti za sve;

Utvrđuje i identifikuje potrebe o stalnom stručnom osposobljavanju direktora i aktivnog obrazovnog kadra, u skladu sa odredbama važećih zakona i stvarnim mogućnostima budžeta za njih.

Organizuje obuke za učitelje i ostalo stručno osoblje;

Izrađuje, predlaže i usvaja radne pravilnike o školama na svim nivoima koje su pod nadležnosti opštine, uključujući Kodeks ponašanja za upravno osoblje, nastavnike i drugo pomoćno osoblje;

Odlučuje o žalbama protiv odluka direktora škola na svim pred univerzitetskim nivoima u opštini;

Usvaja i nadgleda odluke direktora škola na svim nivoima;

Nadgleda sve prihode i troškove opštinske direkcije za obrazovanje u Prištini kao budžetsku organizaciju;

Nadzire troškove budžeta, uz pomoć periodičnih izveštaja škola;

Izrađuje plan nabavke za funkcionalne potrebe Direkcije obrazovanja;

U skladu sa pod zakonitim aktima na snazi, učestvuje u postupcima javne nabavke predložene od strane Direkcije Obrazovanja do procene ponuda (najmanje po jedan član u komisiji za zadnju procenu ponuda);

U konsultaciji sa direktorima škola i školskim savetima usvajaju pravilnike o ponašanju i disciplini učenika;

Zaključuje i identifikuje i takođe predlaže u sporazumu sa MONT-om odluku o osnivanju, zatvaranju ili podelu javnih školskih institucija na nivou 0, 1, 2 i 3 u Opštini Prištini;

Podstiče, asistira i pokreće saradnju između roditelja i učenika kako bi povećao kvalitet nastave i učenja u školama koje upravlja i nadzire (javne škole).

Organizuje, podstiče i podržava organizaciju raznih takmičenja znanja između raznim školama u društvenim naukama i onim humanitarnim i dodeljuje nagrade i zahvale za učenike i radnike obrazovanja koji su to zaslužili.

Staranje o održavanju i renoviranju školskih objekata i sredstava školskih institucija za javnim fondovima.

Staranje, iniciranje i organiziranje osnivanja potrebnih usluga za učenike i njihovo blagostanje (voda, sredine kupatila, zdravstvene usluge, dnevne obroke itd.);

Stara se o održavanju okružne sredine škole povisujući njihovo zelenilo;

Predlaže i inicira među-opštinsku saradnju u polju obrazovanja;

Sarađuje sa NVO-ima i civilnim društvom i vladine organizacije i nevladine organizacije kako bi privukli donacije u interesu javnih škola svih pred-univerzitetskih nivoa kako bi poboljšali kvalitet nastave;

Za postizanje ciljeva javnog zdravstva, preuzima aktivnosti i razvija zajedničke programe sa MONT-om i školama kako bi podstakli zdravstveno staranje i kako bi izbegli zarazne bolesti i devijantnim pojavama;

Stara se i podržava obrazovanje dece sa posebnim (specijalnim) potrebama, u skladu sa merom i njihovim specifičnim potrebama;

Obavlja i druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u delokrugu Direkcije.

Sa ciljem primene određenih funkcija određene na osnovu odredba zakona na snazi, Direkcija obrazovanja je organizovana na sledećim sekcijama:
1. Sekcija Obrazovanja.