Skupština Opštine

Skupština Opštine je najviši organ Opštine, koji vrši funkciju lokalne vlasti, određeno ZLS-om i Statutom Opštine.
Skupština Opštine ima 51 članova.
Nadležnosti i odgovornosti Opštine trebaju da se vrše od Skupštine Opštine i Predsednika Opštine, sem ako je predviđeno drukčije ZLS-om, drugim zakonima i Statutom Opštine.
Skupština se bira na direktan način, u skladu sa zakonskim odredbama za lokalne izbore.
Članovi Skupštine imaju ista prava i mogućnosti za prisustvovanje u procesima Skupštine.

Nadležnosti i Odgovornosti Skupštine

Skupština Opštine usvaja Statut. Skupština Opštine može promeniti statut, ako smatra da je takva promena potrebna. Svaka odluka za usvajanje ili izmenu statuta, treba biti usvojena od 2/3 članova Skupštine.

Skupština Opštine usvaja Pravilnik rada.

Inicijativa za izmenu i dopunu Statuta, može se pokrenuti (i) od Predsednika Opštine, (ii) od 1/3 članova Skupštine Opštine i (iii) po inicijativi 10% stanovnika sa pravom na glasanje u Opštini.

Predlog za izmenu i dopunu se treba razmotriti od strane Komiteta za Politiku i Finansije, nakon toga se šalje u Skupštinu Opštinu na preliminarno razmatranje. Ako Skupština ne odbije predlog, onda Skupština donosi odluku za puštanje na javnu raspravu.

Nakon završetka javne rasprave, Skupština Opštine odlučuje o tome da li će usvojiti izmene i dopune, nakon razmatranja svih predloga koje je dobio.

Pravilnik o radu može odrediti dalje procedure za dopunu Statuta.

Procedure za usvajanje, izmenu ili poništenje pravilnika opštine, trebaju biti u sledećem redosledu:

a) Predsednik Opštine, u skladu sa ZLS-om i ovim Statutom, predlaže usvajanje opštinskih pravilnika vezano za pitanja, u okviru opštinskih ovlašćenja, kao što je predviđeno u ZLS-u, i šalje na razmatranje kod Predsedavajućeg Skupštine, u cilju Predsedavajućeg Komiteta za Politiku i Finansije.
b) Usvajanje jednog opštinskog pravilnika mogu predložiti najmanje sedam članova Skupštine. Takve predloge treba adresirati kod Predsedavajućeg Skupštine, koji treba da je obuhvati kao tačku dnevnog reda, za razmatranje na sledećem sastanku relevantnih opštinskih komiteta.
Nakon razmatranja od strane relevantnih opštinskih komiteta, predsedavajući treba propratiti predloge Komitetu za Politiku i Finansije, koji će razmotriti i predložiti na usvajanje, sa ili bez izmena, Skupštini Opštini.
c) Skupština Opštine će razmotriti projekat predloženog pravilnika i, sa ili bez izmena, će usvojiti za javnu raspravu u skladu sa pravilnikom rada Skupštine.
d) Sve usvojene primedbe od strane mišljenja javnosti, trebaju se razmotriti od određene komisije od predlagača pravilnika. Komisija treba da predloži jedan izveštaj sa prihvaćenim primedbama, koji se treba dostaviti na usvajanje Komitetu za Politiku i Finansije Skupštine Opštine.
e) Pravilnik Opštine, usvojen od Skupštine Opštine, objavljuje se na oglasnoj tabli u Zgradi Skupštine Opštine i na veb stranici Opštine.

NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE OPŠTINE

Skupština Opštine je nadležna za sledeće oblasti:
a) Usvajanje, izmenu i poništenje Statuta, Pravilnika rada i opštinskih pravilnika;
b) Usvajanje budžeta i investicionih planova;
c) Usvajanje drugih finansijskih pitanja, koje su rezervisane za Skupštinu, prema Statutu ili Pravilniku o radu;
d) Godišnji izveštaj;
e) Osnivanje zatraženih komisija prema zakonu;
f) Izbor Predsedavajućeg i Zamenika Predsedavajućeg Skupštine Opštine za Zajednice i Potpredsednika za Zajednice;
g) Nivo taksa, tarifa i opštinskih kazni;
h) Kreiranje i upotrebu simbola, dekoracija i časnih titula Opštine, u skladu sa zakonom na snazi;
i) Imenovanje i preimenovanje puteva, ulica i drugih javnih mesta;
j) Dostizanje i usvajanje međuopštinskih i unutaropštinskih spoazuma;
k) Donošenje odluka za spajanje u predstavničkim asocijacijama opština Republike Kosovo i druge odgovornosti koje se zahtevaju zakonom.
Kao dodatak liste ne-delegiranih uzetih odgovornosti od strane ZLS-a, koje se predstavljaju iznad, pitanja u nastavku preostaju nadležnost Skupštine Opštine i ne mogu se delegirati:

a) Odluke koje se tiču Opštinske Imovine;
b) Usvajanje:

  • Razvojnog Plana Opštine (RPO);
  • Razvojnog Urbanističkog Plana (RUP);
  • Urbanističkog Regulativnog Plana (URP), i njihova izmena.