Doruntina Maloku je rođena u Podujevu, 17. septembra 1982. godine.

Novinar Radio Televizije Kosova, 2002 - 2014.

Odbornik u Skupštini Republike Kosovo u tri mandata (2014 - 2021).

Član Komisije za Zakonodavstvo, Mandate i Nadzor Agencije za anti korupciju 2014 - 2017 god.

Koordinator za medije Poslaničke grupe LDK (2017 -2019).

Član Parlamentarne Mreže Svetske Banke i Međunarodnog monetarnog fonda (2015 -2021).

ALUMNI | Kosovo Alumni Sjedinjenih Država (2015)

*Open World Leadership Programe

*Regional Academy for Democracy (2015 – 2016)

*Political School – Year (2016 - 2017)

Član Odbora za Spoljne Poslove (2017-2019).

Član Predsedništva Demokratskog saveza Kosova od 2019. godine.

Predstavnik Republike Kosovo u Međunarodnom Parlamentu za Toleranciju i Mir (2017-2021).

Potpredsednik Odbora za Privredu, Preduzetništvo, Trgovinu i Strateška Ulaganja (2019 -2021).

Član Istražne komisije o Procesu Privatizacije na Kosovu.

Šef delegacije kosovskog parlamenta u Savetu Evrope (2019 - 2021).

Šef odeljenja za komunikacije u LDK (2021 - 2022).

Sprovela obuku u raznim zemljama širom sveta o javnoj politici, dobrom upravljanju, demokratiji, spoljnoj politici, geopolitici i stranim investicijama.

Učestvovala je u mnogim radnim grupama u okviru Skupštine Republike Kosovo za izradu zakona.

Takođe, kao predsednica i članica, bila je deo Ad Hoc skupštinskih Odbora za izbor članova Odbora Javnih Preduzeća.

Trenutno obavlja funkciju Direktora Direkcije za Imovinu u Opštini Priština.

E-mail: doruntina.maloku@rks-gov.net


 

Direkcija za imovinu

 

Upravlja Opštinskom imovinom;

 

Vodi evidenciju zemljišta i objekata u vlasništvu Opštine;

 

Razvija procedure eksproprijacije zemljišta u privatnom i društvenom vlasništvu za planirane parcele za javni interes prema urbanističkim planovima Opštine;

 

Priprema odluke o eksproprijaciji za fizička i pravna lica;

 

Postiže dogovore i potpisuje ugovore sa kojima obezbeđuje potrebno zemljište za realizaciju javnog interesa;

 

Donosi odluke o registraciji imovinskog prava u ime Opštine, u preostalim nepokretnim imovinama bez vlasnika.

 

Rukovodi i razvija upravne procedure za arbitrarnu uzurpaciju zemljišta u vlasništvu Opštine;

 

Donosi odluke o oslobađanju opštinske imovine koja je arbitrarno uzurpirana;

 

Razmatra i odlučuje o zahtevima fizičkih i pravnih lica u upravnom postupku, za regulisanje imovinsko-pravih odnosa sa opštinskom imovinom;

 

Razvija administrativne procedure, po službenoj dužnosti za održavanje opštinske imovine i drugih opštinskih interesa;

 

Vrsi identifikaciju i geodetska merenja na osnovu zahteva direkcija za sprovođenje opštinskih projekata;

 

Izrađuje zaključke nakon pravosnažnosti odluke o administrativnom i imovinskom-pravnom postupkom;

 

Priprema pokretanje postupka krivične prijave, zajedno sa pravnim predstavnikom Opštine, vezano sa arbitrarnim uzurpiranjem Opštinske imovine;

 

 

Izrađuje potrebni materijal za Odbor direktora, Odbor za Politiku i Finansije i za Skupštinu Opštinu;

 

Prosleđuje odluke koje se odnose na eksproprijaciju za objavljivanje u Službenom Listu Republike Kosova;

 

Poziva i obaveštava stranke interesa za donošenju odluke o eksproprijaciji;

 

Blisko sarađuje sa Direkcijom linije, za geodetske i imovinske evidencije;

 

Identifikuje, klasificira i procenjuje nepokretnu imovinu;

 

Koordinira rad sa nadležnom direkcijom za građevinske i katastarske radove, u pogledu građevinskih dozvola i katastarskih podataka;

 

Obavlja i druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u okviru aktivnosti Direkcije;

 

U cilju vršenja funkcija utvrđenih na osnovu važećih zakonskih odredba, Direkcija za Imovinu je organizovana u ovim sektorima:

  1. Sektor imovine;
  2. Sektor za registraciju imovine, eksproprijaciju i izmenu;