Sedište direkcije: Priština, Nova zgrada Opštine, Arberi

Direktor Direkcije: ValbonaOsmani Mehmetaj

 

Datum rođenja: 07 Septembar 1967

Bračni status: Udata

Iskustvo: Univerzitetske studije je završila u Fakultetu umetnosti, u smeru grafičkog dizajna u Univerzitetu u Prištini i studirala je program ranog obrazovanja i Univerzitetu ‘’Auckland’’ u Novom Zelandu.

U početku je radila u Grafoprintu od 1995 do 1997 godine. Od 2003 do 2009 godine radila je kao predškolski nastavnik u Novom Zelandu, dok između 2009-2010 godine radila je kao nastavnica u American School of Kosova.

Od 2011 do 2013 godine bila je zamenica izvrsnog  direktora  pri “Kreativnom Centru” i od 2013 do 2016 godine vodila je  Centar za edukaciju “Pika”.

E-mail:  Valbona.S.Osmani@rks-gov.net

Radno vreme: počinje od 8:00 i završava u 16:00

 

Delokrug Direkcije:

 • Odgovorna je za razvoj i organizovanje katastarskih kapaciteta, referentnu homogenu mrežu, rekonstrukciju katastarskih informacija u digitalnoj formi, model informativnog sistema za zemlju i imovinu;
 • Pružanje profesionalnih i drugih usluga, različitim subjektima;
 • Poboljšanje prenosa zemljišta, upravljanje državnim zemljištem i efikasnost oporezivanja zemljišta;
 • Planiranje mreže sa novim kontrolnim tačkama i osnivanje novih kontrolnih tačaka;
 • Digitalizacija poligonalnih i trigonometrijskih tačaka, vektorizacija skeniranih planova (parcela i katastarskih zona);
 • Ažuriranje grafičkog dela na osnovu dokumenata i novih merenja i transformisanje sa datim parametrima za transformaciju;
 • Usluga i održavanje klasifikovanja i kultura zemljišta;
 • Podela parcela i obeležavanje granica u trenutku eksproprijacije;
 • Vršenje profesionalnih radova, koji proizilaze iz geodezije (izvršene promene tokom merenja – njihovog prenosa u programu geodezije);
 • Vršenje usluga za digitalne beleške (davanje koordinacija na terenu);
 • Kontrolisanje mreža i geodetskih merenja i njihovo usvajanje;
 • Snimanje površine zgrada i njihovih delova i prerada skica;
 • Snimanje iskustva i podzemnih i nadzemnih objekata;
 • Registracija nepokretne imovine i registrovanje opštinskog zemljišta;
 • Razvoj procedure registrovanja, prema službenom zadatku i zahtevu stranaka;
 • Korigovanje registra (RPNI) prema procedurama i sprovođenje svih pozitivnih dispozicija na snazi;
 • Ažuriranje imovine, na osnovu verifikovane dokumentacije i drugih beleški iz arhivirane dokumentacije, ažuriranje registra promena sredstava sa terena;
 • Sprovođenje procedura o transakcijama javne imovine u RPNI-u;
 • Razmatranje i izvršenje administrativnih procedura za vraćanje nepokretne imovine bivšem vlasniku, evidentiranje i brisanje privremenih mera prema rešenju nadležnog suda;
 • Rukovodi sa katastarom etaža stanova, zgrada i katastarskih parcela u kojima su izgrađeni stanovi;
 • Registrovanje i poništenje hipoteka;
 • Rešenja o registrovanju olakšica, poreskog tereta, parcele poreza na imovinu i jemstva;
 • Izdavanje potvrda osobama koji nemaju nepokretnosti;
 • Održavanje, korigovanje i harmonizovanje evidencija naselja, sela, trgova, puteva i broja objekata i zgrada;
 • Donošenje rešenja za usvajanje ili odbijanje zahteva;
 • Donošenje zaključaka za popunjavanje nekompletnih zahteva;
 • Priprema projekta programa rada za potrebe Direkcije i izveštaj rada;
 • Vrši i druge zahteve u skladu sa zakonskim odredbama (javni oglasi, zahtevi za potrebe Skupštine, sudova i drugih institucija).