Prijem stranaka: svaki dan tokom radnog vremena.

Odgovornosti za socijalno blagostanje :

Direkcija socijalnog blagostanja, u skladu sa Zakonskim odredbama na snazi, kao i na osnovu strateških i političkih instrukcija Predsednika Opštine, u okviru njene delatnosti vrši i odgovorna je za preduzimanje specifičnih mera i aktivnosti za postizanje ciljeva socijalnih usluga Opštine Prištine.

Procenjuje lokalne potrebe za civilne usluge.

Izrađuje budžet, u skladu sa Lokalnim potrebama i zakonskim odredbama na snazi.

Implementira norme i standarde infrastrukture i ljudskih resursa u skladu sa zakonskim aktima usvojenim od strane centralnog nivoa.

Uspostavlja i prikuplja zajedničke uplate u uspostavljenom okviru od strane resornih ministarstva.

Utvrđuje lokalne prioritete i ciljeve zasnovane na informacijama, u skladu sa strategijom socijalnih usluga.

Pruža socijalne usluge i stara se o socijalnim slučajevima stanovništva na teritoriji Opštine.

Brižna je za pravo za posedovanje, razvoj i korišćenje imovine, sa ciljem pružanja socijalnog skloništa za osobe unutar teritorije Opštine.

Ima saradnju sa resornim ministarstvima za uspostavljanje i sprovođenje socijalne politike, za kategoriju ugrožene dece i  sve druge ugrožene grupe na lokalnom nivou , kroz CSR.

Vrši nadležnosti i  druge odgovornosti koje proizlaze iz specifičnih zakona, Statuta Opštine, podzakonskih i delegiranih akata od strane centralne vlade.

Prikuplja i analizira informacije u socijalom polju na lokalnom nivou.

Organizuje kampanje podizanja svesti sa vladinim i nevladinim organizacijama i razvija sporazume o saradnji socijalne oblasti.

Koordinira i nadgleda rad Centra za Socijalni Rad;

Izveštava o pružanju socijalnih usluga i opštinskih dostignuća u ovoj oblasti;

Predlaže nivo zakupnine i otvrdnjavanje stepene oslobađanje od zakupnine za prostorije u vlasništvu;

Izrađuje predloge za izuzeće od usluga za građane, ako su šeme zasnovane nad objektivnim kriterijumima koja su otvorene za javnosti i u skladu sa važećim zakonom;

Preduzeti korake za identifikaciju prirode i veličinu potreba za socijalnim i porodičnim uslugama na teritoriji Opštine.

Priprema godišnje planove za razvoj i napredak socijalnih i porodičnih usluga i održavanje statističkih podatka.

Brine se o pružanju skloništa za beskućnike;

Preduzima akcije da obezbedi dovoljno sredstva za kontinuirano profesionalne unapređenje socijalnih profesionalaca, kroz specifične obuke, u skladu sa važećim zakonskim aktima;

Obezbeđuje pružanje socijalnih i porodičnih usluga na teritoriji Opštine, u skladu sa utvrđenim  standardima od strane resornih ministarstva;

Procenjuje socio-porodične potrebe, na opštinskim nivou, i prati socijalnu situaciju na teritoriji Opštine;

Brine se o pružanju usluga socijalne pomoći i socijalnoj brizi porodicama koje su priključeni u socijalnoj pomoći putem CSR-a, u sladu sa važećim zakonima;

Pruža kvalitetne socio-porodične usluge za ugrožene kategorije stanovništva i zaštićene zakonom.

Pruža socijalne i porodične usluge na teritoriji Opštine, kroz aktivnosti Centra za socijalni rad (CSR), ili pružanje financijskih sredstava ili bilo kakvu drugu materijalnu pomoć nevladinim organizacijama uključenim u ovoj aktivnosti;

Sarađuje sa lokalnim i međunarodnim partnerima u cilju jačanja ljudskih kapaciteta i poboljšavanja kvaliteta socio-porodičnih usluga.

Sarađuje sa resornim ministarstvima u obezbeđivanju, distribuciju i održavanje statistika, informacija i poverljivosti svih porodica koja primaju socijalne i porodične usluge, u skladu sa važećim zakonima;

Obezbeđuje optimalno finansiranje za kontinuiranu obuku socijalnih profesionalaca, u cilju poboljšanja socio-porodičnih usluga.

Obavlja i druga posla, u skladu sa važećim zakonima u okviru delatnosti Direkcije.