Plator Gerdovci je rođen u Prištini, 20. aprila 1987. Godine

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini.

Osnovno obrazovanje završio je u školi „Gjergj Fishta“, a srednje u Gimnaziji „Sami Frasheri“.

Plator Gerdovci je ekonomista koji se dosledno bavi zaštitom prava potrošača.

Radio je u Ministarstvu industrije, preduzetništva i trgovine kao viši službenik za zaštitu potrošača, a bio je i predsednik Saveta za zaštitu potrošača, gde je doprineo izradi zakona o pravima potrošača.

Trenutno obavlja funkciju direktora poljoprivrede u opštini Priština.

E-mail: plator.gerdovci@rks-gov.net

 

 

Direkcija Poljoprivrede

Prati i sprovodi politiku razvoja poljoprivrede, oranja, poljoprivrede, voća i povrća, pčelarstva.

Priprema godišnje planove i izveštaje razvijanja proizvodnje i prati njihovu realizaciju za jesensku i prolećnu sađenja, žetve i vršidbe i sakupljanje poljoprivrednih proizvoda.
 

Prati naučna dostignuća poljoprivredne proizvodnje i formira statističke table izjave;

Prati realizaciju godišnjih planova o razvijanju poljoprivrede i oranja;

Koordinira i sarađuje sa poljoprivrednim zadrugama, kao i sa NVO-ima koja podržavaju poljoprivredne aktivnosti;

Prati i učestvuje u izradi programa i planova za zaštitu i razvoj šuma na teritoriji opštine;

Drži evidenciju za neizrađenu zemlju, zemlju koja je data na korišćenje, kojoj je promenjena destinacija korišćenja;

Sarađuje i razmenjuje informacije sa resornim ministarstvom, u skladu sa važećim zakonima;

Pruža repromaterijal za setvu poljoprivrednicima kako bi im omogućilli da nastave sa radom preko komercijalnih banaka, da istrazi načine kreditiranja za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje;

Koordinira i sarađuje sa poljoprivrednom zadrugom kao i sa NVO-ima koje podržavaju poljoprivredne aktivnosti;

Organizuje obuku u oblasti poljoprivrede;

Koordinira i  nadgleda lovačke aktivnosti;

Pruža podršku poljoprivrednicima u njihovoj organizaciji, kroz pružanje stručnih saveta, kao i pronalaženje donatora i investitora;

Brine o očuvanju poljoprivredne zemlje i podržava stav građana koji žive u selima;

Brine o poboljšavanju kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, Obezbeđivanje donacije i investicije za razvoj ruralnih područja;

Obavlja druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u okviru delatnosti Direkcije;

U cilju ostvarivanja funkcija koje su utvrđene važećim zakonskim odredbama, Direkcija za Poljoprivredu organizuje se u sledećim sektorima:

  1. Sektor Poljoprivrede