Rođena je u Prištini, 22. oktobra 1990. godine. Osnovnu školu završila je u selu Prugovac, u školi „Nedžmi Mustafa“, dok je srednju školu završio u Gimnaziji „Sami Frašeri“ u Prištini.

Nakon završenih osnovnih studija ekonomije na Univerzitetu u Prištini, nastavila je master studije, gde je stekla zvanje Magistra Ekonomije,  smer Bankarstva i finansija Univerziteta u Prištini.

Donjeta je od 2011. godine započela angažmane u raznim finansijskim institucijama, takođe na rukovodećim pozicijama.

Više od dve godine bila je angažovana kao savetnik u kabinetu Ministra Finansija, a kasnije je bila savetnik za makroekonomiju u kabinetu Glavnog Revizora.

Donjeta je sertifikovana kao interni revizor javnog sektora i kao tehničar računovodstva. Završila je razne obuke u cilju stručnog usavršavanja.

2021. godine izabrana je za  člana u Skupštini Glavnog  grada.

Email: 

Tel: 038/226-416

 

Direkcija Poljoprivrede

Prati i sprovodi politiku razvoja poljoprivrede, oranja, poljoprivrede, voća i povrća, pčelarstva.

Priprema godišnje planove i izveštaje razvijanja proizvodnje i prati njihovu realizaciju za jesensku i prolećnu sađenja, žetve i vršidbe i sakupljanje poljoprivrednih proizvoda.
 

Prati naučna dostignuća poljoprivredne proizvodnje i formira statističke table izjave;

Prati realizaciju godišnjih planova o razvijanju poljoprivrede i oranja;

Koordinira i sarađuje sa poljoprivrednim zadrugama, kao i sa NVO-ima koja podržavaju poljoprivredne aktivnosti;

Prati i učestvuje u izradi programa i planova za zaštitu i razvoj šuma na teritoriji opštine;

Drži evidenciju za neizrađenu zemlju, zemlju koja je data na korišćenje, kojoj je promenjena destinacija korišćenja;

Sarađuje i razmenjuje informacije sa resornim ministarstvom, u skladu sa važećim zakonima;

Pruža repromaterijal za setvu poljoprivrednicima kako bi im omogućilli da nastave sa radom preko komercijalnih banaka, da istrazi načine kreditiranja za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje;

Koordinira i sarađuje sa poljoprivrednom zadrugom kao i sa NVO-ima koje podržavaju poljoprivredne aktivnosti;

Organizuje obuku u oblasti poljoprivrede;

Koordinira i  nadgleda lovačke aktivnosti;

Pruža podršku poljoprivrednicima u njihovoj organizaciji, kroz pružanje stručnih saveta, kao i pronalaženje donatora i investitora;

Brine o očuvanju poljoprivredne zemlje i podržava stav građana koji žive u selima;

Brine o poboljšavanju kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, Obezbeđivanje donacije i investicije za razvoj ruralnih područja;

Obavlja druge poslove, u skladu sa važećim zakonima u okviru delatnosti Direkcije;

U cilju ostvarivanja funkcija koje su utvrđene važećim zakonskim odredbama, Direkcija za Poljoprivredu organizuje se u sledećim sektorima:

  1. Sektor Poljoprivrede