Shpend Ahmeti

E-mail: shpend.ahmeti@rks-gov.net

Shpend Ahmeti je rođen 18 aprila 1978 godine u Prištini.

Završio je master studije Javnih Politika u Univerzitetu Harvarda, S.A.D, tokom godina 2002 – 2004, specijalizirajući u političkom i ekonomskom razvoju. Postdiplomske studije je završio u ekonomiji i poslovnoj administraciji u Američkom Univerzitetu Bugarske, tokom godina 1996 – 2000, specijalizirajući u primenljivoj ekonomiji i poslovnoj administraciji.

Tokom studija od 1999 do 2002 godine, g. Shpend je bio senator a nakon toga i Predsednik Studentske Vlade u Američkom Univerzitetu Bugarske, kao i lider različitih zajednica (iz više od deset zemalja) tokom perioda reformi u univerzitetu. U američkim univerzitetima, angažovanje u studentskoj vladi je iskustvo koje kombinuje znanje, organizovanje, suočavanje za zaštitu prava i odgovornost, i poverenje od prijatelja i kolega.

Od 2005 godine, g. Shpend je predavač za Javne Politike i Međunarodne Ekonomske Politike u Američkom Univerzitetu ovde na Kosovu (AUK).

Sem albanskog maternjeg jezika, g. Shpend govori engleski, srpski, hrvatski, makedonski, bugarski i poznaje nemački jezik.

On je dobitnik više nagrada kao što su World Bank Spot Award i one u European Debating Championships.

g. Shpend živi u Prištini sa suprugom Ardianom i dvoje dece Tea i Anri.
On je Potpredsednik pokreta SAMOOPREDELJENJE! Trenutno je clan Socialdemokratske partije.

Odgovornosti Predsednika Opštine

Predsednik Opštine, u skladu sa odredbama ZLO-a i Statuta Opštine, odgovoran je:

 1. da predstavlja i deluje u korist opštine;

 2. da predvodi opštinsku samoupravu i njenu administraciju i da prati finansijsko upravljanje Opštine;

 3. da obavlja sve nadležnosti koje nisu isključivo pripisane Skupštini Opštine ili njenim komitetima;

 4. da sprovodi odluke Skupštine Opštine;

 5. da imenuje i otpušta svojeg zamenika;

 6. da imenuje i otpušta direktore koji mu pomažu u izvršavanju dužnosti;

 7. da organizuje rad i upravlja politikom Opštine;

 8. da predlaže opštinske pravilnike ili druge akte za odobrenje u Skupštini Opštine;

 9. da predlaže opštinski razvoj, regulativne i investicione planove, predlaže godišnji budžet na usvajanje u Skupštini Opštine i sprovodi usvojeni budžet;

 10. da izveštava pred Skupštinom Opštine o ekonomsko – finansijskoj situaciji Opštine i o sprovođenju investicionih planova Opštine, najmanje jednom u svakih šest meseci, ili svaki put kada se zahteva od Skupštine Opštine;

 11. da traži od Skupštine Opštine razmatranje opštinskih akata pre stupanja na snagu, kada se smatra da je akt u suprotnosti sa primenljivim zakonodavstvom, ili interesom zajednica;

 12. da nadgleda opšte finansijsko upravljanje;

 13. da prenosi odgovornost na članove Borda Direktora i da nadgleda sprovođenje prenesenih odgovornosti;

 14. da izvrši izmene u vezi sa funkcionisanjem i brojem direkcija i njihovih funkcija, u skladu sa primenljivim zakonodavstvom

 15. da vrši druge odgovornosti koje su određene od strane Skupštine Opštine.