Selia e Drejtorisë: Prishtinë, Qendra Rekreative, Gërmi
Drejtore e Drejtorisë: Fatime Hajdari

Data e lindjes: 26 tetor 1984
Statusi martesor: E pamartuar

 

Eksperienca: Znj. Fatime Hajdari u diplomua për Gazetari dhe Komunikim Masiv, në Kolegjin AAB. Në nivelin Master, studimet i ka vazhduar për Politikat e Bashkimit Evropian, në Kolegjin ISPE. Nga viti 2016, znj. Hajdari është ligjëruese në nivelin e arsimit të lartë, në kursin ‘Media dhe diversiteti kulturor në Bashkimin Evropian”. Në vitin 2013, znj. Hajdari ka punuar në sektorin e marketingut në SDH “Prishtina”. Nga viti 2008 deri në fundin e vitit 2012, znj. Hajdari ka mbajtur pozitën e koordinatores së Forumit të Gruas brenda subjektit politik Aleanca Kosova e Re.
Znj. Hajdari, në vitin 2012 ka qenë pjesë e gjeneratës së parë të certifikuar në Akademinë për Lidership.

 

E-mail: fatime.hajdari@rks-gov.net 

 

Orari i punës: fillon nga 08:00 dhe përfundon në 16:00
Puna me palë: Të martave dhe të enjteve, nga ora 10:00 deri në orën 14:00

 

Drejtoria e Parqeve


Deklarata e misionit: Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të Drejtorisë së Parqeve përfshihen:
• Krijimi dhe administrimi i parqeve rekreative brenda territorit të komunës së Prishtinës;
• Evidentimi i zonave të përshtatshme për krijimin e hapësirave të reja të gjelbra në secilën zonë të kryeqytetit;
• Mbrojtja dhe kujdesi ndaj zonave të gjelbra brenda territorit të komunës së Prishtinës;
• Administrimi i aseteve rekreative (pajisje, pista e shtigje, ambiente rekreative) që ndodhen në territorin e komunës së Prishtinës);
• Krijimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e këndeve të lojërave për fëmijë;
• Nxitja, promovimi, mbështetja dhe organizimi i aktiviteteve rekreative për fuqizimin e jetesës aktive nëpërmjet edukimit e sensibilizimit për një jetesë të shëndetshme, në bashkëpunim me sektorë të tjerë përgjegjës;
• Organizimi dhe koordinimi i planeve operacionale të gjelbërimit;
• Dhënia e pëlqimit për shfrytëzimin e hapësirave të parqeve për aktivitete kulturore (jo afariste);
• Informimi i publikut për çështjet që kanë të bëjnë me ruajtjen dhe mbrojtjen e hapësirave të gjelbra;
• Emërtimi i secilës prej hapësirave të gjelbra brenda territorit të komunës së Prishtinës;
• Bashkërendimi me dikasterët tjerë të nivelit lokal dhe ministrinë e linjës mbi çështje që lidhen me hapësirat e gjelbra;
• Punë të tjera në kuadër të fushë-veprimtarisë së Drejtorisë, në përputhje me ligjet në fuqi.