Selia e Drejtorisë: Prishtinë, Objekti i vjetër i Komunës, Rr. UÇK 61
Drejtor i Drejtorisë: Gëzim Mehmeti

 

Data e lindjes: 06 Shtator 1971
Statusi martesor: i martuar

Eksperienca: Gëzim Mehmeti ka mbi 16 vjet eksperiencë në pozita të ndryshme në fushën menaxheriale. Ka mbaruar Kolegjin, studimet në Fakultetin Juridik në Gjermani.

Gjatë viteve 2001-2002 ka punuar në kompaninë “Mabetex Project Engineering” Prishtinë, si zv. drejtor i përgjithshëm. Gjatë viteve 2002-2005 ka qenë drejtor i përgjithshëm i KB “Mabetex” Prishtinë. Gjatë viteve 2004-2006 ka qenë drejtor i Administratës në kompaninë “ATV-MEDIA KOM”, si dhe zv. drejtor i përgjithshëm në gazetën “Lajm” dhe në “ALSAT Kosova”. Gjatë viteve 2006-2008 ka qenë nënkryetar i AKR-së dhe 2008-2012 sekretar për Marrëdhënie me Jashtë. Gjatë viteve 2012-2014 ka punuar si këshilltar i lartë i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane – Kosovare. Gjatë viteve 2014-2016 ka punuar në BAMF, Gjermani, ndërsa 2016-2017 ka punuar si drejtor në kompaninë AFA “Support GmbH” Bielefeld në Gjermani.

 

E-mailgezim.mehmeti@rks-gov.net
Tel: 038 224 870

Orari i punës: fillon nga 8:00 dhe përfundon në 16:00.
Pranimi i palëve: Varësisht nga kërkesat e qytetarëve, caktohet takimi me udhëheqësin e Drejtorisë.

Zyrtarët e D.I.K.M.K-së takohen çdo të martë dhe të enjte me palët në zyret pritëse në katin e katërt nga ora 10:00-12:00.

 

Drejtoria e Investimeve kapitale dhe menaxhimit të kontratave

 
 Harton programin zhvillimor afatgjatë dhe afatmesëm të infrastrukturës në nivel të  komunës, në përputhje dhe në bashkëpunim me bashkësitë lokale dhe në harmoni me zhvillimin urbanistik të vendbanimeve dhe viseve rurale;
 
Përcjell dhe studion rrjedhat e zhvillimit të infrastrukturës së komunës dhe cakton kriteret e ndërtimit të infrastrukturës rrugore;
 
Përgatit detyrat projektuese dhe bën kategorizimin e objekteve të infrastrukturës lokale dhe rurale;
 
Harton projektet e vogla të infrastrukturës, sipas kërkesave të bashkësive lokale;
 
Lëshon leje për ndërtim (të infrastrukturës rrugore) dhe leje për gropim dhe hapje të kanaleve, të cilat i bëjnë ndërmarrjet publike si dhe leje për kyçje individuale të qytetarëve në rrjetin e infrastrukturës;
 
Cakton organin mbikëqyrës për mbikëqyrjen dhe komisionin për kontrollim teknik të objekteve të ndërtuara, në bashkëpunim me Departamentin  e prokurimit;
 
Është përgjegjëse për menaxhimin (mbikëqyrjen)  e ndërtimit, rindërtimit dhe sanimit të infrastrukturës rrugore (kanalizimet fekale, atmosferike, kabllore, ujësjellësin, asfaltimin, ndriçimin publik, sinjalizimin horizontal dhe vertikal) në qytet dhe vise rurale;
 
Kontrollon dhe mbikëqyrë cilësinë dhe ngjeshmërinë e materialit ndërtimor, nëpërmjet laboratorit të licencuar për përputhshmërinë me norma teknike të pranuara në nivel ndërkombëtar dhe të BE - së;
 
Bashkëpunon me organin e prokurimit, me qëllim të jetësimit të kontratave të nënshkruara për kryerjen e punimeve të infrastrukturës lokale;
 
Kryen punë nga lëmi i gjeodezisë për nevoja të Drejtorisë;
 
Ruan dokumentacionin e eksproprijimit të pronave gjatë viteve të mëhershme që janë në interes të Komunës;
 
Arkivon dokumentacionin teknik të infrastrukturës lokale.
 
Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.
 
 
Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Investimeve kapitale dhe menaxhimit të kontratave, është e organizuar në këta sektorë:
1. Sektori për Investime Kapitale
2. Sektori për Menaxhimin e Kontratave të Ndërtimeve të Larta
3. Sektori për Menaxhimin të Kontratave të Ndërtimeve të Ulëta