Selia e Drejtorisë: Prishtinë, Objekti i vjetër i Komunës, Rr. UÇK 61

Drejtore e Drejtorisë: Adrian Berisha

Statusi martesor: i pamartuar

Eksperienca: Adriani është i angazhuar vullnetarisht në shumë projekte në shërbim të komunitetit, si: ndihmesë organizatave Action for Mothers & Children; Kosova Philantropist; Project Maat etj.  Përveq punës si specialist i marketingut në Pi Communications dhe Rolling Rabbits, Adriani poashtu ka menaxhuar shumë lokale gastronome si Bon Vivant, Matisse, Konak, Prive; bashkëthemelues i çokollatës vendore me emrin amel si dhe së fundmi është zgjedhur nënkryetar i “Shoqata e Gastronomëve të Prishtinës”. Kordinator për marrëdhënie me publikun në “TedxPrishtina” si dhe bashkëthemelues i pazarit “Christmas Flea Market” ku qëllimi është grumbullimi i rrobave dhe fondeve për familjet në nevojë.

E-mail: adrian.berisha@rks-gov.net
Tel: +383 38 226 417

Orari i punës: fillon nga 8:00 dhe përfundon në 16:00
Pranimi i palëve: çdo ditë në orar të punës

 

Drejtoria e Kulturës

Drejtoria e Kulturës, në kuadër të kompetencave dhe autorizimeve është përgjegjëse dhe ushtron aktivitet të planifikuara, duke udhëhequr me resurset (burimet) lokale, kulturore të Komunës së Prishtinës;

Planifikon dhe propozon parallogaritë buxhetore të drejtorisë, në kuadrin e organizatës buxhetore, të administratës Komunale;

Organizon dhe përkujdesjet për shënimin e datave me rëndësi dhe vlera të dëshmuara historike.

Organizon, debate, tryeza me shoqërinë civile dhe organet shtetërore me qëllim të avancimit, zhvillimit dhe promovimit, të fushës së kulturës;.

Në përputhje me përgjegjësitë ligjore, Udhëheq me arkivin Komunal teatrin “Dodona”, bibliotekën komunale “Hivzi Sulejmani”, Stadiumin e Qytetit etj;

Përpilon, rishikon dhe ndryshon punët dhe veprimet juridike të raporteve juridiko-civile kontraktuale, në lidhje me objektet e kulturës në Komunën e Prishtinës;

Bashkëpunon me ministrinë e linjës për realizmin e projekteve në fushën e kulturës;

Kujdeset për trashëgimin kulturore dhe historike materiale të Komunës (objektet fetare, objektet institucionale dhe shtëpitë e banimit me vlera historike dhe arkitekturale) dhe strukturat tjera që dëshmojnë histori si burime materiale historike. Drejtoria e Kulturës së bashku me MKRS dhe donatorë, kujdeset për mirëmbajtjen dhe restaurimin e tyre në përputhje me identifikimet e pasurive kulturore të Komunës së Prishtinës;

Ushtron, promovon dhe nxit bashkëpunimin me qytete tjera të Republikës së Kosovës dhe me shtete tjera në përputhje me politikat jashtme të shtetit të Kosovës, për të mundësuar integrim të mirëfilltë kulturash dhe këmbim përvojash në interes të zhvillimit të kulturës;

Hulumton dhe ofron përkrahje për asociacione, klube dhe shoqata si dhe individë me aftësi të posaçme kreative, në fushat e kulturës dhe ofron mbështetjën e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi;

Kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.

Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Kulturës, është e organizuar në këta sektorë:
1. Sektori i Kulturës;
2. Sektori për Turizëm