Selia e Drejtorisë: Rr. “Ilir Konushevci”, ish-objekti i Gjykatës së Qarkut, Prishtinë

Drejtor i Drejtorisë: Adonis Tahiri


Data e lindjes: 31 Janar 1990
Statusi martesor: I martuar

Eksperienca: Ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë, për të vazhduar tutje me studimet master në drejtimin Ekonomiks.
Nga viti 2011 deri në vitin 2016, ka punuar në sekretariatin për media të Lëvizjes Vetëvendosje. Brenda kësaj periudhe, është angazhuar si zyrtar për komunikim në Komunën e Prishtinës (janar-qershor 2014), dhe ka punuar si këshilltar për media i disa deputetëve.
Nga vitit 2016, e deri në mes të vitit 2017, ka punuar si zyrtar për media në Drejtorinë e Inspekcionit të Komunës së Prishtinës, për të vazhduar tutje si zëdhënës në Kabinetin e Kryetarit deri në shkurt të vitit 2019.
Është anëtar i Kryesisë dhe Këshillit Drejtues të Partisë Socialdemokrate.

E-mail: adonis.tahiri@rks-gov.net
Tel: 038 - 200 400 17

Orari i punës: fillon nga 8:00 dhe përfundon në 16:00.
Pranimi i palëve: çdo ditë në orar të punës.


 
Drejtoria e Inspekcionit
 
Mbikëqyrë dhe  inspekton të gjitha dukuritë negative  që  hasen në   territorin e  komunës së Prishtinës;
 
Mbikëqyrë dhe verifikon nëse shtetasit në administrim të pasurisë së tyre, zbatojnë ose plotësojnë  kërkesat e akteve komunale;
 
Të ndalojë uzurpimin e paligjshëm të trojeve, ndërtesave dhe objekteve të komunës si dhe të organizojë lirimin e tyre;
 
Përcjellë procesin e ndërtimeve, ndryshimeve, shndërrimeve, si dhe rrënimit të objekteve;
 
Përcjellë rrjetin e ujësjellësit, kyçjet pa leje në rrjet, si dhe parandalimin  e keqpërdorimit të ujit të pijshëm;
 
Mbikëqyrë kyçjet ilegale në rrjetin e kanalizimit publik, ndërhyrjen  (prerjen) e rrugëve publike pa leje, të trotuareve dhe të sipërfaqeve tjera publike;
 
Mbikëqyrë mirëmbajtjen e rrugëve, trotuareve, shesheve, parqeve, varrezave,  tregut të gjelbër, terreneve sportive dhe sipërfaqeve të tjera publike;
 
Mbikëqyrë procesin e prodhimit, përpunimit, ruajtjes, transportit - bartjes së ushqimit,  pajisjeve dhe veglave;
 
Mbikëqyrë  ujin, objektet si dhe aparatet për  furnizimin me ujë të pijshëm;
 
Është përgjegjëse për konfiskimin e  mallit të dyshimtë, të prishur që paraqet rrezik për shëndetin publik  dhe asgjësimin  e tij, në përputhje me rregullat dhe procedurat në fuqi; 
 
Inspekton hapësirat afariste, objektet, pajisjet dhe mjetet e prodhimit për punimin dhe qarkullimin që e  produkteve  bujqësore;
 
Inspekton veprimtaritë industriale që mund të shkaktojnë ndotjen e  ajrit, dheut dhe ujit, që shkaktohen; 
 
Inspekton dokumentacionin teknik (projektet e ndërtimit, lejet e ndërtimit, inspektimin final të vendndërtimit);
 
Inspekton procesin e  ndërtimit në të gjitha  fazat dhe verifikon  përputhshmërinë  me dokumentacionin ndërtimor;
 
Sigurohet që janë ndërmarrë  masat adekuate  të sigurisë së objekteve në ndërtim, objekteve të tjera përreth dhe komunikacionit;
 
Vërteton  saktësinë dhe origjinalitetin e  dokumentacionit, të cilat investitori duhet t’i ketë në dispozicion  në vendndërtim, në përputhshmëri me ligjin;
 
Përpilon procesverbalet  për gjendjen e punimeve në vendndërtim, duke vlerësuar respektimin e kushteve  të përcaktuara për  ndërtim, cilësinë e punimeve dhe  të materialit  ndërtimor;
 
Merr vendime për ndërprerjen e ndërtimit, në rast t]ë mospërputhjeve me kërkesat e lejes  ndërtimore;
 
Marr vendime për rrënimin e objekteve të ndërtimit, në rast të mospërputhjes me kërkesat e lejes ndërtimore.  
 
Kujdeset që gjendja shëndetësore  të personave të cilët për shkak të veprimtarisë së tyre mund të rrezikojnë  shëndetin e  popullatës;
 
Mbikëqyrë përmbushjen e kushteve sanitare-teknike dhe higjienike në procesin e dhënies së  lejes ndërtimore, në përputhje me ligjin në fuqi;
 
Në përputhje me ligjin, merr masa  mbrojtëse për shëndetin e popullatës nga veprimi i dëmshëm i produkteve  të duhanit, dhe i pirjes së duhanit;
 
Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave që kanë të bëjnë me kontrollimin shëndetësor të kafshëve, gjërave ushqimore me prejardhje nga kafshët, mishit dhe prodhimeve të mishit, objekteve dhe pajisjeve për prodhimin e mishit, objekteve dhe pajisjeve për prodhimin, ruajtjen dhe shitjen e mishit;
 
Mbikëqyrë dhe kontrollon procesin e  para therjes, therjes dhe pas therjes së kafshëve në përputhje me ligjet në fuqi;
 
Mbikëqyrë ekspozimin e mallrave jashtë lokaleve afariste, ndalimin e shfrytëzimit (vendosjes) pa leje të  hapësirave publike, vënien e mbishkrimeve, reklamave, vitrinave, objekteve publike dhe higjienike, hoteliere, sallave publike;
 
Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave për vënien e panove dhe të reklamave të të gjitha llojeve;.
 
Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave ligjore nga lëmi i komunikacionit dhe të mjeteve  motorike në qarkullimin  publik;
 
Mbikëqyrë, kontrollon dhe marr masa të parapara ligjore, kundër transportuesve ilegalë dhe të atyre që nuk e respektojnë  orarin e  caktuar  nga organi  kompetent;
 
Inspekton  rrugët publike në të cilat  kryhen punimet  rrugore gjatë projektimit, ndërtimit, rikonstruktimit, mirëmbajtjes sinjalizimit  horizontal dhe vertikal;
 
Inspekton zbatimin e planit të menaxhimit të sigurisë  së përgjithshme  rrugore brenda brezit të sigurisë rrugore (projektimit, ndertimit, rikonstruktimit, mirëmbajtjes, sinjalistikes rrugore);
 
Inspekton  transportin  publik urban, urban periferik dhe te mallrave;
 
Inspekton transportin e mbingarkesave boshtore dhe atë jashtë gabariteve të transportuesve të ndryshëm;
 
Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave ligjore për zonat e  mbrojtura të natyrës nga  kontaminimi, mbeturinat dhe materiet rrezikshme;
 
Inspekton aktivitetet që shkaktojnë çrregullime të përgjithshme në ambient dhe identifikon palën përgjegjëse, e cila ka shkaktuar çrregullime;
 
Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave ligjore që mbrojnë ujin, ajrin, dheun nga ndotja:
 
Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave ligjore për menaxhimin dhe  eksploatimin e resurseve natyrore (prerja e pyjeve, nxjerrja e rërës nëpër lumenj etj.) nga aspekti i mbrojtjes së ambientit;
 
Inspekton punën e gurthyesve;
 
Monitoron shërbimet publike komunale, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit (menaxhimin e mbeturinave, kanalizimit, ujit dhe shërbimeve tjera publike për parandalimin e ndotjes së ambientit);
 
Është përgjegjëse për planifikimin lokal të ambientit, masat për konservimin e natyrës, masat tjera mbrojtëse ndaj zhurmës, trafikut etj;
 
Sigurohet dhe ndërmerr masa që toka bujqësore të mos shfrytëzohet për qëllime jo bujqësore,
 
Mbikëqyrë  ndarjen e tokës bujqësore nga ndotësit dhe urdhëron  marrjen dhe zbatimin e masave, për mbrojtje nga zjarri në rastet e djegies nga shfrytëzuesi apo pronari i tokës bujqësore;
 
Zbaton masat agroteknike për ruajtjen dhe mbrojtjen e të mbjellave dhe të kulturave tjera;
 
Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.
 
Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Inspekcionit, është e organizuar në këta sektorë:
 
1.Sektori i Rendit Komunal;
2.Sektori i Ndërtimit;
3.Sektori i Pylltarisë;