Qytetarë të nderuar, ju mund të qaseni në listat për  Lejet  Ndërtimore nëpër vite në nënlinqet për vitet përkatëse.  Nëse nuk gjendet ndonjë leje në ndonjërën prej tabelave, atëherë ndërtimi për të cilin ju intereson nuk ka leje ose është në proces të lejës.

 

 

 

 

 

 

 

Për çdo paqartësi kontaktoni në formë elektronike në adresat e poshtë shënuara.
urbanizmiprishtine@rks-gov.net