Sektori i Legalizimit vepron në kuadër të Drejtorisë së Urbanizmit dhe kryen detyra që kanë të bëjnë me trajtimin e ndërtimeve pa leje sipas Ligjit për Trajtimin e ndërtimeve pa leje dhe akteve të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushë.

Ndër të tjera Sektori i Legalizimit kryen edhe këto aktivitete:

  • Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e legalizimit
  • Organizon dhe cakton grupet profesionale për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim
  • Organizon dhe cakton grupet profesionale për vlerësimin e objekteve pa leje
  • Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi, dhe veçmas me rregulloren dhe Manualin për legalizim
  • Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet,  dokumentacionet urbanistike në fuqi, si dhe me rregulloren dhe Manualin për legalizim
  • Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve pa leje
  • Informon dhe orienton  palët dhe qytetarët për procedurat e legalizimit të ndërtimeve pa leje dhe
  • Kryen edhe detyra të tjera në pajtim me dispozitat ligjore dhe Rregulloren  për legalizim.

 

Dokumentet e nevojshme për Legalizim


Kontaktet:

Albulena.Blakaj@rks-gov.net
Albulena.J.Krasniqi@rks-gov.net
Art.Hoxha@rks-gov.net
Astrit.M.Krasniqi@rks-gov.net
Besare.Macestena@rks-gov.net
Erza.Kadriu@rks-gov.net
Esra.Fonda@rks-gov.net
Fahri.F.Arifi@rks-gov.net
Fitore.B.Hoxha@rks-gov.net
Fitore.H.Shala@rks-gov.net
Flaka.Vokshi@rks-gov.net
Florina.Hamiti@rks-gov.net
Ilirjana.N.Azizi@rks-gov.net
Krenare.Abdullahu@rks-gov.net
Linda.A.Alishani@rks-gov.net
Lirika.N.Beshiri@rks-gov.net
Marigona.Hashimi@rks-gov.net
Mirlinda.Jashanica@rks-gov.net
Sanije.Zeka@rks-gov.net
Valentina.Martinaj@rks-gov.net
Veton.Krasniqi@rks-gov.net
Florina.Maloku@rks-gov.net
Leonora.Mehmeti@rks-gov.net
Hasnije.Beqiraj@rks-gov.net
Shqipe.Z.Gorani@rks-gov.net