Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2024

  Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2024

   Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2023

   Raporti Financiar Buxhetor - Tetor - Dhjetor 2023

 Raporti Financiar Buxhetor - Tetor - Dhjetor 2023

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2023

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2023

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2023

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2023

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2023

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2023

 Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2022

 Raporti Financiar Buxhetor - Tetor - Dhjetor 2022

 Raporti Financiar Buxhetor - Tetor - Dhjetor 2022

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2022

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2022

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2022

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2022

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2022

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2022

 Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2021

  Raporti Financiar Buxhetor - Tetor - Dhjetor 2021

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2021

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2021

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2021

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2021

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2021

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2021

 Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2020

 Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2020

 Raporti Financiar Buxhetor - Tetor- Dhjetor 2020

  Raporti Financiar Buxhetor - Tetor- Dhjetor 2020

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2020

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2020

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2020

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2020

  Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2020

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2020

 Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2019

 Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2019

 Raporti Financiar Buxhetor - Tetor- Dhjetor 2019

 Raporti Financiar Buxhetor - Tetor- Dhjetor 2019

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2019

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2019

Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2019

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2019

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2019

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2019

  Buxheti i komunës së Prishtinës për vitin 2018, realizimi dhe mbetja

  Donacionet 2018

  Shpenzimet e realizuara nga bartja e mjeteve nga viti 2017 në vitin 2018 

  Tabela për buxhetin 2018

 Tabela për buxhetin 2018

  Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2018

 Raporti Financiar Buxhetor i Komunës së Prishtinës për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2018

  Raporti Financiar Buxhetor - Tetor - Dhjetor 2018

 Raporti Financiar Buxhetor - Tetor - Dhjetor 2018

  Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2018

 Raporti Financiar Buxhetor - Korrik - Shtator 2018

 Raporti Financiar Buxhetor - Prill - Qershor 2018

  Raporti Financiar buxhetor - Prill - Qershor 2018

Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2018

 Raporti Financiar Buxhetor - Janar - Mars 2018

 

 Raporti vjetor buxhetor Janar - Dhjetor 2017

 Raporti nëntëmujor buxhetor Janar - Shtator 2017

 Raporti gjashtëmujor buxhetor Janar - Qershor 2017

 Raporti tremujor buxhetor Janar - Mars 2017 

 

Raporti vjetor buxhetor Janar - Dhjetor 2017

 

Raporti nëntëmujor buxhetor Janar - Shtator 2017

 

Raporti gjashtëmujor buxhetor Janar - Qershor 2017

 

Raporti tremujor buxhetor Janar - Mars 2017 

 

Raporti vjetor buxhetor Janar - Dhjetor 2016

 

Raport nëntëmujor buxhetor Janar - Shtator 2016

 

Raport tremujor buxhetor Janar - Mars 2016

 

Raport përfundimtar i buxhetit të vitit 2015

 

Raporti buxhetor tremujor Korrik - Shtator 2015

 

Raport buxhetor për situatën ekonomiko-financiare të Komunës për periudhën Janar - Qershor 2015

 

Raporti tremujor buxhetor Prill - Qershor 2015

 

Raporti tremujor buxhetor Janar - Mars 2015

 

Shqyrtimi i raportit financiar tremujor për periudhën Korrik - Shtator 2014

 

Raporti financiar për periudhën gjashtëmujore 2014

 

Raporti financiar tremujor Janar - Mars 2014

 

Raporti i pasurive jo-financiare 2006-2016

 

Raporti i vlerësimit të pasurive sipas klasës dhe institucionit - Viti 2006 deri 2016