Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Rekomandime

 

Mbledhja e parë

 

Plani vjetor i punës së Kuvendit  të Komunës së Prishtinës për vitin 2020

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Rrahim Gashit, Fatmir Gashit dhe Gafurr Gashit

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Naxhije (Rashit) Hertica, Bahrije Pakashtica dhe Mustafa Pakashtica

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Zuka ( Isuf ) Beka

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Arton Topanica, Ismit (Avdi) Shabani, Sabit (Avdi) Shabani, Adem (Shaban) Berisha dhe Sylejmon (Sadik) Topanica

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Xhavit (Isa) Vllasaliu

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Faik Breznica dhe Osman Breznica

 

Vendim për shitjen e automjeteve si pronë e luajtshme e komunës

 

Mbledhja e dytë

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Bajram Gashanit dhe “AL TRADE HOLDING” LLC

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Salih Grajqevci, Gani Azemi, Avni Azemaj, Adnan Maxhuni dhe Alban Beci

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Tafil (Arif) Osmanit

 

Vendim për miratimin e Planit komunal për riintegrimin e qëndrueshëm të personave të riatdhesuar në komunën e Prishtinës 2020-2022

 

Vendim për miratimin e Planit komunal të veprimit për të zhvendosurit dhe zgjidhje të qëndrueshme 2020-2022

 

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për themelimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi

 

Vendim për miratimin e ndarjes së subvencionimit për transportimin e donacionit në mallra për personat me aftësi të kufizuara

  

Mbledhja e urgjente

 

Vendim për miratimin e pakos ekonomike emergjente

 

Vendim për bartjen e buxhetit të pashpenzuar nga viti 2019 në vitin 2020

 

Mbledhja e tretë

 

Vendim - Miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Nazmi Fetahut

 

Vendim për rishikimin e buxhetit të vitit 2020

 

Vendim për miratimin e pakos ekonomike emergjente

 

Mbledhja e katërt

 

Deklaratë për mbrojtjen e vlerave dhe udhëheqësve të UÇK-së

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Sima Com dhe Adnan (Ali) Memedali

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Meliha Rrmokut

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve Ismail Shillova, Faik Breznica dhe Osman Breznica

 

Vendim për konsulta paraprake publike për rregulloren për definimin e parametrave urban-arkitektonik të ndërtimeve dhe hapësirave gjelbëruese

 

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për ndryshimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, 01.nr.110-21449, i dt. 28.02.2013

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Vendim për miratimin e buxhetit të Komunës së Prishtinës për vitin 2021 dhe kornizës afatmesme buxhetore për periudhën 2021-2023

 

Vendim për transferimin e mjeteve

 

Mbledhja e pestë

 

Vendim për konsulta paraprake publike për projektrregulloren për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve

 

Vendim për miratimin e planit komunal të veprimit për efiçiencë të energjisë (PKVEE) 2019-2021

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e shtatores së profesor Anton Çetës

 

Vendim për përcaktimin e kompenzimit të aksionarëve të ndërmarrjeve publike lokale

 

Vendim për subvencionimin e shërbimeve direkte për komunitete të margjinalizuara

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës ndërmarrjes publike banesore

 

Mbledhja e jashtëzakonshme

 

Vendim për subvencionimin e qytetarëve të Komunës së Prishtinës të infektuar me Covid-19