Viti 2023

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së organizatave të biznesit në Komunën e Prishtinës, 01. nr.110-1203, dt. 16.06.2010

Rregullorja për menaxhimin e mbeturinave dhe Plani komunal i menaxhimit të mbeturinave 2023-2027

Rregullorja për plotësimin dhe ndryshimin e  Rregullores mbi taksën administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifën për rregullimin e infrastrukturës, 01-434/01-0094474/17; dt. 24.04.2017

Rregullore për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të Komunës së Prishtinës

 

Viti 2022

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorit e Komunës së Prishtinës, nr. 01-030/01-0134831/18, dt. 06.06.2018

Rregullore për ushtrimin e veprimtarisë së transportit të udhëtarëve me taksi

Rregullore për orarin e punës dhe mbrojtjen nga ndotja akustike në sektorin e Gastronomisë

Rregullore për transparencë

 

Viti 2021

Rregullore e punës së këshillit drejtues të Teatrit të Qytetit të Prishtinës "Dodona"

 

Rregullore për definimin e parametrave urban-arkitektonik të ndërtimeve dhe hapësirave gjelbëruese

 

Viti 2019 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për organizimin e punës në shkolla fillore të mesme të ulëta dhe të mesme të larta 01. nr. 031-142411, dt. 09.06.2016

 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës 01-020/01-194101/18, e dt.08.08.2018

 

Rregullore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

 

Rregullore mbi themelimin dhe strukturimin e Asamblesë Komunale të fëmijëve


Rregullore për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të komunës së Prishtinës

 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, 01. nr. 110-2782, dt. 02.12.2011

 

Viti 2018

 

Rregullore për të hyrat vetanake të institucioneve kulturore vartëse të Komunës së Prishtinës

Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e Komunës së Prishtinës

Rregullore për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës

Rregullore për caktimin e vlerës referente investuese të projektit të ndërtesave për caktimin e tarifës për leje mjedisore komunale në Komunën e Prishtinës

Viti 2017

Rregullore mbi taksën administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifën për rregullimin e infrastrukturës

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tatim në pronën e paluajtshme, 01. nr. 110-246609, dt. 03.10.2016

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, 01 nr. 110-2782, dt. 02.12.2011

 

Viti 2016

Rregullore mbi taksën administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifën për rregullimin e infrastrukturës

Rregullore për organizimin e punës në shkolla fillore të mesme të ulëta dhe të mesme të larta

Rregullore për menaxhimin e mbeturinave

Rregullore për tatim në pronën e paluajtshme

 

Viti 2015

Rregullore për tatim në pronën e paluajtshme
Rregullore për menaxhimin e varrezave dhe objektit komemorativ

Rregullore për rrugët lokale
 

Viti 2014

Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike
Rregullore për të hyrat vetanake të institucioneve arsimore
Rregullore  për tatimin në pronën e palujtshme
Rregullore per rendin e brendshem në parkun e Germisë
Rregullore për hapjen e kutive të ankesave
Rregullore për themelimin, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme
Rregullore për procedurën e ndërtimit te objekteve me karakter të përkohshëm në pronat e personave fizikë dhe juridik
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale të datës 24.06.2014
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Viti 2013

Rregullore për transportin rrugor në territorin e komunës së Prishtinës
Rregullore për ndarjen e bursave për studentë të komunës së Prishtinës
Rregullore për procedurat e themelimit dhe funksionimit të Këshillit të Veprimit Rinor të Komunës së Prishtinës

Rregullore për promovimin dhe fuqizimin e vullnetarizmit në komunën e Prishtinës

 

Viti 2012

Rregullore për kushtet dhe kriteret për ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e rregullorës për të hyrat vetanake të institucioneve arsimore
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tatimin në pronën e paluajtshme
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dhënien e banesave të komunës së Prishtinës në shfrytëzim me qira për rastet me përkujdesje sociale
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për dhënien e banesave të komunës së Prishtinës në shfrytëzim me qira për anëtarët e familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të UÇk - së
Rregullorja për menaxhimin e mbeturinave në territorin e komunës së Prishtinës

 

Viti 2011

Rregullore për të hyrat vetanake të institucioneve arsimore
Rregullore-per-tatim-ne-pronen-e-paluajtshme
Rregullore për tarifa ngarkesa dhe gjoba komunale
Rregullore për dhënien e banesave të komunës se Prishtinës në shfrytëzim me qira për anëtaret e familjeve të dëshmorëve invalidëve dhe veteranëve të UÇK - së
Rregullore për mbrojtjen , sigurinë në punë, shëndetin dhe mjedisin e punës në shërbimin civil komunal

 

Viti 2010

 

Rregullorja e punes se Kuvendit dhe te komiteteve
Rregullorja per perberjen dhe kompetencat e komiteteve
Rregullore per organizimin dhe bashkepunimin e komunes mefshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane te komunes se Prishtines
Rregullore per dhenien e lejes se punes organizatave te biznesitte komunes se Prishtines
Rregullore per fillimin dhe mbarimin e orarit te punes se organizatave te biznesit ne komunen e Prishtines
Rregullorja per sherbimin e transportit ,,Marimange,, ne teritorin e komunes se Prishtines
Rregullore per sherbimet komunale
Rregullore per shfrytezimin e perkohshem te prones komunale per vendosjen e objekteve te perkoheshme
Rregullorja per dhenjen e banesave te komunes se Prishtines ne shfrytzim me qira per rastet me perkujdesje sociale

 

Viti 2009

Rregullorja për trajnimin e ndërtimeve pa leje
Rregullorja për transparencë
Rregullore për tatim në pronën e paluajtshme
Rregullore për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale
Rregullore për përdorimin e gjuhëve

 

Viti 2008

Rregullore për llogaritjen dhe pagesën e kopensimit për rregullimin e tokës ndërtimore
Rregullorja e punës së kuvendit dhe të komiteteve
Rregullorja për përbërjen dhe kompetencat e komiteteve