Draft rregullore për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës

 

 

 Draft-Rregullorja për të hyra vetanake për institucione kulturore vartëse të Komunës së Prishtinës

 

 

 Draft rregullorja komunale për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

 

 

 Draft rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e Komunës së Prishtinës

 

 

 Draft rregullore mbi taksat administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit dhe tarifat për rregullimin e infrastrukturës