Mbledhja e jashtëzakonshme:

1. Ekstrakti i procesverbalit
2. Vendim për raportim të komisioneve të aksionarëve të ndërmarrjeve publike lokale para Kuvendit të Komunës së Prishtinës

Mbledhja e parë:

1. Ekstrakti i procesverbalit
2. Vendim për këmbimin e pronave komunale me prona në pronësi të personave fizikë, Matiqan
3. Vendim për këmbimin e pronave komunale me prona në pronësi të personave fizikë, Prishtinë
4. Vendim për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të ndërmarrjeve publike të Komunës së Prishtinës
5. Vendim për shkarkimin e anëtarëve të komisioneve të aksionarëve të ndërmarrjeve publike të Komunës së Prishtinës
6. Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin e Komitetit për Komunite
7. Vendim për formimin e Komitetit për Politikë dhe Financa

Mbledhja e jashtëzakonshme:


1. Ekstrakti i procesverbalit
2. Vendim për rimiratimin e buxhetit të Komunës së Prishtinës për vitin 2015 dhe të kornizës afatmesme buxhetore 2015-2017

Mbledhja e dytë:

1. Ekstrakti i procesverbalit
2. Rregullore për menaxhimin e varrezave dhe objektit komemorativ
3. Vendim për themelimin e Komitetit konsultativ për persona me nevoja të veçanta
4.Vendim për rikategorizimin e parkut  rajonal “ Gërmia” në kategorinë peizazh i mbrojtur
5. Vendim për  ndërrimin e destinimit të tokës nga ajo bujqësore, në tokë ndërtimore
6. Vendim për lëvizjen e trasesë së rrugës në mes të bllokut “G” dhe “D” në kuadër të Planit rregullues të lagjes “Prishtina e Re – zona Qendër”, afër Pallatit të Drejtësisë

Mbledhja e tretë:

1. Ekstrakti i procesverbalit
2. Vendim për bartjen e buxhetit të pashpenzuar nga viti 2014 në vitin 2015
3. Vendim për miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve në Planin rregullues “Arbëria 3"
4. Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës, Ambasadës së Republikës së Shqipërisë
5. Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Komunës, Qeverisë së Republikës së Kosovës, për ndërtimin e objektit së IKAP-së
6. Vendim për këmbimin e pronave të paluajtshme të Komunës me pronat në pronësi të personave fizikë  juridikë Petrit Sherif Bajgorës
7. Vendim për këmbimin e pronave të paluajtshme të Komunës me pronat në pronësi të personave fizikë  juridikë Rexhë Salih Shoshit
8. Vendim për këmbimin e pronave të paluajtshme të Komunës me pronat në pronësi të personave fizikë  juridikë Bashkësisë Islame të Kosovës
9. Vendim për ndryshimin e vendimit për formimin e Komitetit për Politikë dhe Financa, si komitet i përhershëm, 01. nr. 031- 40353, më 18.02.2015

Mbledhja e katërt:


1. Ekstrakti i procesverbalit
2. Vendim për  ndryshimin  e vendimit nr. 01-353-249276, dt. 30.10.2014, për caktimin e lokacionit për ngritjen e përmendores së Ismail Qemalit
3. Vendim për mosmiratimin e propozimraportit tremujor financiar, për periudhën Janar - Mars të vitit 2015, të prezantuar nga  Kryetari i Komunës së Prishtinës

Mbledhja urgjente:

1. Ekstrakti i procesverbalit
2. Vendim për rishikimin e buxhetit të vitit 2015

Mbledhja e pestë:

1. Ekstrakti i procesverbalit
2. Vendim për vazhdimin e dhënies të pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim AUK-së

Mbledhja e gjashtë:

1. Ekstrakti i procesverbalit
2. Vendim  për rregullimin e ndarjeve buxhetore të Komunës së Prishtinës për vitin 2015
3. Vendim për konsulta paraprake publike për rregulloren për rrugët lokale
4. Vendim për konsulta paraprake publike për rregulloren për organizimin e punës në intitucionet edukativo – arsimore
5.Vendim për dhënien në shfrytëzim objektit të Komunës së Prishtinës, Prokurorisë së Shtetit të Republikës së Kosovës