Mbledhja e parë

 

 

Vendim për miratimin e planit për vendosjen e qoshqeve në Komunën e Prishtinës

 

Vendim paraprak për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatshkurtër për qoshqe, me lokacione sipas planit për vendosjen e tyre

 

Vendim për miratimin e planit vjetor të punës së kuvendit të komunës për vitin 2017

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve Nexhat ( Shaban) Rexhepi dhe Liman (Beqir) Jashari

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve Asllan Ahmeti, Hasan Ahmeti, Fazli Ahmeti, Lëndita Ahmeti, Teuta Ahmeti, Muhamet Ahmeti, Fazile Ahmeti, Feti Ahmeti, Sylejman Ahmeti, Shkurta Ahmeti- Kadrija dhe Valbona Ahmeti- Makolli
 
 

Mbledhja e dytë

 

 

Vendim për anulimin e vendimit për caktimin e lokacionit për varrezat e komunitetit protestant

 

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

 

Vendim për ridestinimin e objektit të vjetër të bibliotekës "Hivzi Sulejmani"

 

Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm të bllokut A-a të lagjes "Dodona"

 

Vendim për fillimin e hartimit të planit rregullues të hollësishëm për tërësinë urbane "B" të lagjes "Prishtina e Re - Zona Lindje"

 

Vendim - Anulohet rirregullimi i kufijve të ngastrave kadastrale sipas planit rregullues "Lakërishta", i bërë sipas marrëveshjes nr. 010-465-23306, dt. 24.07.2012

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme në pronësi të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve Daut dhe Beqir Krasniqi, nga fshati Grashticë - Komuna e Prishtinës

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme në pronësi të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarit Flurim Sylë Jasiqi

 

Vendim për ndryshimin e vendimit për caktimin e anëtarëve në komisionet e aksionarëve të ndërmarrjeve publike të Komunës së Prishtinës

 

 

Mbledhja e tretë

 

Vendim për ndryshimin e vendimit për caktimin e anëtarit në komisionin e aksionarëve të ndërmarrjes publike KRM "PASTRIMI" SH.A

 

Vendim për bartjen e buxhetit të pashpenzuar nga viti 2016 në vitin 2017

 

Vendim - miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarëve Fatime (Hasan) Hajrizi, Ilir (Fetah) Fetahaj dhe Fetah (Rexhë) Fetahaj

 

Vendim - miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme në pronësi të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të "AL-TRADE" sh.p.k dhe të Bajram (Nasuf) Gashanit

 

Vendim për lënien në dispozicion për shqyrtim publik të propozimplanit rregullues të hollësishëm për tërësinë urbane "B" të lagjes "PRISHTINA E RE - ZONA LINDJE" 2017-2025

 

Vendim për miratimin e planit rregullues të hollësishëm "KODRA E TRIMAVE 1" 2017-2025

 

Vendim për miratimin e planit rregullues të hollësishëm për blloqet B 17, B 18, B 19 dhe B 20 - Lagjja "Mati 1" 2017-2025

 

Mbledhja e urgjente

 

Vendim për rishikim e buxhetit të vitit 2017

 

Mbledhja e katërt

  

Vendim - miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS)

 

Vendim - miratohet vendimi për dhënien e pronës së paluajtshme komunale në shfrytëzim Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS)

 

Vendim - miratohet vendimi për dërgimin e Rregullores për të hyrat vetjake të institucioneve kulturore vartëse të Komunës së Prishtinës, në konsulta paraprake publike

 

Vendim - miratohet vendimi për Planin komunal të veprimit për të zhvendosurit dhe zgjidhje të qëndrueshme

 

Vendim - miratohet vendimi për ndërrimin e destinimit të bllokut "C-5", i cili gjendet në kuadër të Planit rregullues urban "Medrese - Çamëri", në Prishtinë

 

Vendim - miratohet vendimi për ndërrimin e destinimit të parcelës 494-4, ZK Çagllavicë, në kuadër të Planit rregullues urban "Prishtina e Re - Perëndim", në Prishtinë

 

Vendim - miratohet propozimi i Kryetarit të Komunës për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatgjatë Fondacionit për mbrojtjen e kafshëve "Vier Pfoten"

 

Vendim - miratohet vendimi për bashkimin e blloqeve: "F-6", "F-16", "F-17", të cilat gjenden në kuadër të Planit rregullues urban "Prishtina e Re - Perëndim", në Prishtinë

 

 

Mbledhja e pestë

 

 

Vendim për miratimin e buxhetit të Komunës së Prishtinës për vitin 2018 dhe të Kornizës afatmesme buxhetore për periudhën 2018-2020

 

 

Vendim për caktimin e lokacionit për vendosjen e memorialit përkujtimor për ushtarët britanik të KFOR-it

 

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronares Shpresa (Sejdi) Etemi

 

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të pronarit Mentor Vitija

 

 

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të ”ENK Invest Group”sh.a

 

 

Vendim për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunale Federatës së Tenisit të Kosovës

 

 

Mbledhja e gjashtë

 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tatim në pronën e paluajtshme, 01. nr. 110-246609, dt. 03.10.2016

 

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, 01 nr. 110-2782, dt. 02.12.2011

 

Vendim për miratimin e planit rregullues të hollësishëm për tërësinë urbane "B" të lagjes "Prishtina e Re-Zona Lindje" 2017-2025

 

Vendim për mbështetje financiare për z. Fadil Gashi nga fshati Mramor për kompenzimin e dëmit