Qendra për Punë Sociale (QPS) - është institucion publik profesional i nivelit komunal, kompetente për mbrojtjen e qytetarëve në nevojë sociale.

Secila QPS vepron dhe ofron shërbime në kuadër të Komunës përkatëse.