Ofron ndihmë juridike, këshillime dhe bën ekspertizë për nevojat e Kabinetit të Kryetarit,  drejtorive, sektorëve/njësive dhe të institucioneve të arsimit, të shëndetësisë dhe të ndërmarrjeve komunale;

Shqyrton të gjitha projekt rregulloret që propozuesit ia dërgojnë për miratim Këshillit të drejtorëve, komiteteve kompetente dhe Kuvendit të Komunës, duke garantuar pajtueshmëri me ligjet ekzistuese në fuqi dhe Statutin e Komunës;

Shqyrton  propozimet e vendimeve dhe akteve të tjera që i propozohen Kuvendit për miratim;

Harton vendime dhe urdhëresa  administrative, të cilat i lëshon Kryetari i Komunës;

Ruan dokumentacionin e Zyrës ligjore dhe bën shtypjen e të gjitha materialeve dhe akteve të tjera nga përgjegjësia e kësaj  zyre;

Bashkëpunon me bashkëpunëtorët profesionalë dhe iu ndihmon atyre nga pikëpamja ligjore në përgatitjen e vendimeve dhe të akteve tjera juridike si dhe të materialeve tjera të ndryshme;

Përfaqëson dhe mbron interesin e Komunës dhe të institucioneve që financohen nga Komuna në procedurat gjyqësore civile, penale, përmbaruese dhe administrative në gjykatat e vendit në të gjitha nivelet;

Ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të Komunës, në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara me ligj;

Kryen edhe punë të parapara  me ligj, me  Statutin e Komunës së Prishtinës dhe me rregulloret tjera;

Sektori ligjor, udhëhiqet nga Udhëheqësi i sektorit, i cili për punën e tij, i përgjigjet Kryetarit të Komunës.