Debat publik për Raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis për Parkun e Energjisë Diellore