Zëvendëskryesuesi i Kuvendit

Kuvendi i Komunës ka zëvendëskryesues për komunitete.
Zëvendëskryesuesi zgjidhet nga radhët e anëtarëve të komuniteteve që përfaqësohen në Kuvend. Postin e zëvendëskryesuesit të Kuvendit të Komunës për komunitete e mban kandidati përfaqësues i
popullatës joshumicë, i cili ka marrë më shumë vota në listën e hapur të kandidatëve për zgjedhje në Kuvendin e Komunës.