Dokumentacioni i nevojshëm për certifikata

 

Udhëzues për qytetarë - Drejtoria e Administratës

1. Ku të drejtohem?
2. Ekstrakti dhe Certifikata e Lindjes
3. Certifikata e Kurorëzimit
4. Certifikata e Gjendjes Martesore
5. Certifikata e Shtetësisë
6. Certifikata e Bashkësisë Familjare
7. Certifikata e Vendbanimit
8. Vërtetim Vend-Qëndrimi Vërtetimi mund të sigurohet vetëm në Bashkësi Lokale
9. Aktvdekja
10. Korigjimi i Emrit dhe/apo Mbiemrit si dhe të dhënave tjera personale
11. Regjistrimi i Lindjes
12. Regjistrimi i Lindjes me vonesë
13. Regjistrimi i Lindjes - Për fëmijët e lindur jashtë Kosovës
14. Lidhja e Martesave - Kurorëzimi
15. Lidhja e Martesave - Kurorëzimi me shtetas të huaj
16. Regjistrimi i Vdekjes (brenda 30 ditësh pas vdekjes së qytetarit)
17. Regjistrimi i Vdekjes (pas 30 ditësh pas vdekjes së qytetarit)
18. Resgjistrimi i Vdekjeve të ndodhura jashtë Kosovës
19. Ku mund të pajiseni me dokumentet e Gjendjes Civile në Komunën e Prishtinës?
20. Si mund të aplikoj për Online Certifikatën?