Sektori i Planifikimit strategjik është pjesë e Drejtorisë së Planifikimit strategjik dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Sektori është përgjegjës për analizat, propozimin dhe hartimin e planeve urbane dhe planeve të hollësishme urbane si dhe në mungesë të stafit në mbikëqyrjen e hartimit të planeve nga kompani private. Sektori merret me lëshimin e informimeve nga planet për Komunën e Prishtinës, në përputhje me dokumente të vlefshme të Planifikimit Strategjik.


Aktet që lëshohen nga ky sektor:

 

  • Informatat nga plani
  • Pëlqimet për parcelim
  • Pëlqimet për bashkim parcelash